Postup : 2017/2855(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0575/2017

Predkladané texty :

B8-0575/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0405

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE
PDF 334kWORD 48k
19.10.2017
PE612.501v01-00
 
B8-0575/2017

predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku


nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))


Výbor pre hospodárske a menové veci
Zodpovedný poslanec: Werner Langen

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))  
B8-0575/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)06229),

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 16. októbra 2017,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia(1),a najmä na jej článok 28 ods. 4, článok 29 ods. 4, článok 30 ods. 6 a článok 39 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže toto delegované nariadenie sa má uplatňovať od 23. februára 2018, t. j. od dátumu začatia uplatňovania smernice (EÚ) 2016/97, a plné využitie trojmesačného kontrolného obdobia, ktoré má Parlament k dispozícii, nebude stačiť na to, aby priemysel vykonal nevyhnutné technické a organizačné zmeny;

B.  keďže rýchle uverejnenie delegovaného nariadenia v Úradnom vestníku by umožnilo včasné vykonávanie a právnu istotu, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa investičných produktov založených na poistení;

C.  keďže Európsky parlament sa domnieva, že 23. február 2018 by sa mal ponechať ako lehota na transpozíciu smernice (EÚ) 2016/97, žiada však Komisiu, aby prijala legislatívny návrh, ktorým sa dátum začatia uplatňovania stanoví na 1. októbra 2018;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19.

Právne oznámenie