Procedure : 2017/2935(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0596/2017

Ingediende teksten :

B8-0596/2017

Debatten :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 257kWORD 49k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de rechtsstaat in Malta (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de rechtsstaat in Malta (2017/2935(RSP))  
B8‑0596/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Unie berust op waarden zoals eerbied voor de menselijke waardigheid en mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat; overwegende dat deze waarden universeel zijn en door alle lidstaten gedragen worden;

B.  overwegende dat de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in Malta tot vreedzame straatprotesten heeft geleid waarbij de demonstranten vroegen om gerechtigheid, aansprakelijkheid en eerbied voor de rechtsstaat;

C.  overwegende dat de EU functioneert op basis van de veronderstelling van wederzijds vertrouwen dat de lidstaten de democratie, rechtsstaat en grondrechten eerbiedigen, zoals vervat in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

D.  overwegende dat het hoofd van de politie in Malta krachtens de Maltese wetgeving en met name hoofdstuk 164 van de Maltese politiewet rechtstreeks door de regering wordt benoemd;

E.  overwegende dat Malta lid is van de Europese Unie sinds 2004; overwegende dat volgens opiniepeilingen een grote meerderheid van de Maltese bevolking vóór het EU-lidmaatschap van het land is;

F.  overwegende dat uit de recentste peilingen bij de Maltese burgers blijkt dat de meesten van hen vertrouwen hebben in de belangrijkste instellingen: 72 % heeft vertrouwen in de regering, 69 % in de politie en 51 % in de rechtbanken en de media;

1.  veroordeelt de moord op Daphne Caruana Galizia en roept de Maltese regering ertoe op alle middelen in te zetten om de daders voor het gerecht te brengen;

2.  erkent dat de Maltese regering zich inspant om de moord op onafhankelijke wijze te laten onderzoeken, onder meer in samenwerking met Europol en andere buitenlandse instanties zoals de FBI en forensisch deskundigen uit Nederland;

3.  stelt vast dat de zaak bij de leden van het Europees Parlement oprechte ongerustheid heeft gewekt, in het bijzonder omdat er sprake is van een rechtstreekse bedreiging van de vrijheid van meningsuiting;

4.  wijst op de herhaalde uitingen van bezorgdheid door leden van het Parlement omtrent regelingen in bepaalde lidstaten waarbij personen die in een van deze lidstaten investeringen doen, hiervoor in ruil de nationaliteit van de lidstaat in kwestie ontvangen;

5.  maakt zich zorgen om de betrokkenheid van politici bij het schandaal rond de Panama Papers;

6.  verzoekt de Maltese regering om openheid en onpartijdigheid ten aanzien van alsook om samenwerking met alle relevante EU-instellingen betreffende alle kwesties die met de hierboven genoemde bezorgdheden verband houden, en vraagt dat de Maltese regering zich hierbij op vaststaande feiten baseert;

7.  herhaalt dat er een vaste dialoog moet komen tussen alle lidstaten om de fundamentele waarden van de EU, namelijk de democratie, grondrechten en rechtsstaat, veilig te stellen;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Raad van Europa en de president van de Republiek Malta.

Juridische mededeling