ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно защитата на християните, преследвани заради вярата си в държави с мюсюлманско мнозинство


Лоренцо Фонтана

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на християните, преследвани заради вярата си в държави с мюсюлманско мнозинство  
B8‑0599/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в единадесет от държавите, които са под наблюдение във връзка с доклада „Преследвани и забравени“ на ватиканската фондация „Помощ за страдащата църква“, от средата на 2015 г. до средата 2017 г. положението на „преследваните християни“ се е влошило в сравнение с предходните две години, през които вече беше отбелязано нетно влошаване;

Б.  като има предвид, че една от основните заплахи за сигурността на християните в световен мащаб са актовете на насилие на ислямски екстремистки групи;

В.  като има предвид, че много ислямски държави приемат закон за богохулството, който е в разрез със съвременните демократични конституции и с Международния пакт на ООН за граждански и политически права, гарантиращ на всеки човек свободата на религия;

1.  подчертава необходимостта, потвърдена от данните, да бъде дадено ново начало на международните дейности за защита и закрила на преследваните християни;

2.  призовава Комисията да разработи програми за защита на християните, несправедливо преследвани в държавите си на произход, и да стане международен застъпник за религиозна свобода;

3.  приканва Комисията да призове правителствата на държавите членки да насърчават в своите международни отношения религиозната свобода на християните в ислямските държави.

Правна информация