ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 395kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προάσπιση των διωκόμενων χριστιανών σε μουσουλμανικές χώρες


Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προάσπιση των διωκόμενων χριστιανών σε μουσουλμανικές χώρες  
B8‑0599/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένδεκα από τις χώρες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έκθεσης "Perseguitati e Dimenticati" (διωκόμενοι και ξεχασμένοι) του Παπικού Ιδρύματος Aiuto alla Chiesa che soffre (Βοήθεια στην Εκκλησία που υποφέρει - ACS) από τα μέσα του 2015 έως τα μέσα του 2017, η κατάσταση των διωκόμενων Χριστιανών έχει επιδεινωθεί σε σχέση με την τελευταία διετία, ενώ ήδη βρισκόταν σε δεινή κατάσταση.

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές απειλές για την ασφάλεια των χριστιανών στον κόσμο είναι οι πράξεις βίας από εξτρεμιστικές ισλαμικές ομάδες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ισλαμικές χώρες έχουν εγκρίνει τον νόμο περί βλασφημίας, που είναι σε πλήρη αντίθεση με τα σύγχρονα δημοκρατικά συντάγματα και με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο να εγγυάται σε όλα τα άτομα στην ελευθερία της θρησκείας·

1.  τονίζει ότι αποτελεί ανάγκη, η οποία επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, να τεθεί πλέον σε εφαρμογή μια ουσιαστική διεθνής δράση για την προάσπιση και προστασία των διωκόμενων χριστιανών·

2.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει προγράμματα για την προστασία των χριστιανικών που διώκονται αδικαιολόγητα στις χώρες καταγωγής τους και να προβεί σε διεθνή διαβήματα υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προωθούν στις διεθνείς τους σχέσεις τη θρησκευτική ελευθερία των Χριστιανών στις μουσουλμανικές χώρες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου