RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 153kWORD 46k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


moslemienamusega riikides tagakiusatud kristlaste kaitse kohta


Lorenzo Fontana

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek moslemienamusega riikides tagakiusatud kristlaste kaitse kohta  
B8-0599/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et paavstliku fondi „Aiuto alla Chiesa che soffre“ (ACS) aruande „Tagakiusatud ja unustatud“ (Perseguitati e Dimenticati) kohaselt on 2015. aasta keskpaigast kuni 2017. aasta keskpaigani 11 vaatlusaluses riigis veelgi halvenenud tagakiusatud kristlaste olukord, mis juba kahel eelnenud aastal oli niigi märkimisväärselt halvenenud;

B.  arvestades üks maailma kristlaste turvalisuse peamisi ohte on äärmuslike islamirühmituste vägivaldne tegevus;

C.  arvestades, et paljud islamimaad kohaldavad jumalateotuse seadust, mis on täielikus vastuolus kaasaegsete demokraatlike põhiseadustega ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga, milles on tagatud kõikide isikute usuvabadust;

1.  rõhutab, et nagu kinnitavad andmed, on olemas vajadus tõhustada tagakiusatud kristlaste kaitseks ja toetamiseks võetavaid rahvusvahelisi meetmeid;

2.  nõuab, et komisjon töötaks välja programmid oma riigis põhjendamatult tagakiusatud kristlaste kaitseks ja edendaks rahvusvaheliselt usuvabadust;

3.  palub komisjonil kutsuda liikmesriikide valitsusi üles tagama oma rahvusvahelistes suhetes kristlaste usuvabaduse edendamist islamiriikides.

Õigusalane teave