PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 155kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


muslimienemmistöisissä maissa vainottujen kristittyjen puolustamisesta


Lorenzo Fontana

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys muslimienemmistöisissä maissa vainottujen kristittyjen puolustamisesta  
B8‑0599/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että pontifikaalisen Aiuto alla Chiesa che soffre -säätiön (ACS) raportissa ”Vainotut ja unohdetut” (Perseguitati e Dimenticati”) tarkastelluissa yhdessätoista maassa vainottujen kristittyjen tilanne on vuoden 2015 puolivälin ja vuoden 2017 puolivälin välisenä aikana huonontunut edelliseen kaksivuotiskauteen verrattuna, vaikka jo silloin oli havaittu selvää huononemista;

B.  ottaa huomioon, että yhden pääasiallisista kristittyihin maailmassa kohdistuvista uhkista muodostavat ääri-islamilaisten ryhmien väkivaltaiset toimet;

C.  ottaa huomioon, että monet muslimijohtoiset maat ovat ottaneet käyttöön jumalanpilkkaa koskevia lakeja, jotka ovat selvästi ristiriidassa nykyaikaisten demokraattisten perustuslakien kanssa ja vastoin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jossa taataan kaikille yksilöille uskonnonvapaus;

1.  korostaa, että asiaa koskevien selvitysten valossa on tarpeen tehostaa kansainvälisiä toimia vainottujen kristittyjen puolustamiseksi ja suojelemiseksi;

2.  kehottaa komissiota laatimaan ohjelmia epäoikeudenmukaisesti vainottujen kristittyjen puolustamiseksi heidän alkuperämaissaan ja edistämään uskonnonvapautta kansainvälisesti;

3.  kehottaa komissiota pyytämään jäsenvaltioiden hallituksia edistämään kansainvälisissä suhteissa kristittyjen uskonnonvapautta islamilaisissa maissa.

Oikeudellinen huomautus