REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kristiešu vajāšanu valstīs, kuru iedzīvotāju lielākā daļa ir musulmaņi


Lorenzo Fontana

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešu vajāšanu valstīs, kuru iedzīvotāju lielākā daļa ir musulmaņi  
B8-0599/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā LESD 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā vienpadsmit no valstīm, kas aplūkotas pāvesta fonda “Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS)” ziņojumā “Vajāti un aizmirsti”, vajāto kristiešu stāvoklis laikposmā no 2015. gada vidus līdz 2017. gada vidum salīdzinājumā ar attiecīgo iepriekšējo divu gadu laikposmu — kurā arī jau bija vērojama acīmredzama stāvokļa pasliktināšanās — ir ievērojami pasliktinājies;

B.  tā kā viens no lielākajiem kristiešu drošības apdraudējumiem pasaulē ir islāma ekstrēmistu grupējumu vardarbīgā rīcība;

C.  tā kā daudzas islāma valstis ir pieņēmušas likumu par zaimošanu, kas ir skaidrā pretrunā mūsdienu demokrātiskajām konstitūcijām un Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kurš visiem indivīdiem garantē reliģijas brīvību,

1.  uzsver ar datiem apstiprināto nepieciešamību efektīvi atsākt starptautiska līmeņa darbību, lai aizstāvētu un aizsargātu vajātos kristiešus;

2.  mudina Komisiju izstrādāt programmas to kristiešu aizstāvēšanai, kuri tiek netaisni vajāti viņu izcelsmes valstīs, un starptautiskā līmenī veicināt reliģijas brīvību;

3.  aicina Komisiju prasīt dalībvalstu valdībām to starptautiskajās attiecībās veicināt kristiešu reliģisko brīvību islāma valstīs.

 

Juridisks paziņojums