ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bescherming van vervolgde christenen in landen met een islamitische meerderheid


Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van vervolgde christenen in landen met een islamitische meerderheid  
B8‑0599/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het VWEU,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de situatie van vervolgde christenen in elf van de landen die zijn geanalyseerd in het rapport "Vervolgd en vergeten?" van de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN), tussen medio 2015 en medio 2017 is verslechterd ten opzichte van de voorgaande twee jaar, waarin al een duidelijke verslechtering was geconstateerd;

B.  overwegende dat geweld van extremistische islamitische groeperingen een van de voornaamste bedreigingen vormt voor de veiligheid van christenen in de wereld;

C.  overwegende dat veel landen met een islamitisch bestuur een wet tegen godslastering hebben aangenomen, hetgeen in scherp contrast staat met de moderne democratische constituties en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten dat de rechten van alle personen op godsdienstvrijheid waarborgt;

1.  benadrukt de noodzaak, zoals blijkt uit de gegevens, om een effectieve nieuwe impuls te geven aan internationale actie ter bescherming van de vervolgde christenen;

2.  spoort de Commissie aan programma's te ontwikkelen ter bescherming van christenen die in hun land van herkomst onterecht wordt vervolgd, en om zich op internationaal niveau hard te maken voor godsdienstvrijheid;

3.  verzoekt de Commissie om er bij de regeringen van de lidstaten op aan te dringen in hun internationale betrekkingen de godsdienstvrijheid van christenen in islamitische landen te bevorderen.

Juridische mededeling