FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om försvar av kristna som förföljs i länder med muslimsk majoritet


Lorenzo Fontana

Förslag till Europaparlamentets resolution om försvar av kristna som förföljs i länder med muslimsk majoritet  
B8‑0599/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I elva av de länder som observeras i rapporten Förföljda och bortglömda från den påvliga stiftelsen Hjälp till Kyrkan mellan mitten av 2015 och mitten av 2017 har situationen för förföljda kristna försämrats jämfört med den föregående tvåårsperioden, under vilken situationen redan avsevärts hade försämrats.

B.  Ett av de främsta hoten mot säkerheten för kristna i världen är våldshandlingar från islamistiska extremistgruppers sida.

C.  Många islamstyrda länder har antagit hädelselagar, som står i stark kontrast till moderna demokratiska konstitutioner och till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som garanterar alla medborgare religionsfrihet.

1.  Europaparlamentet betonar behovet, vilket stöds av rapporterna, av att ge ny kraft åt internationella åtgärder för att försvara och skydda förföljda kristna.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utveckla program för att försvara kristna som förföljs utan grund i sina hemländer och att främja religionsfriheten på det internationella planet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anmoda medlemsstaternas regeringar att inom ramen för internationella förbindelser främja religionsfriheten för kristna i muslimska länder.

Rättsligt meddelande