ONTWERPRESOLUTIE
PDF 158kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


betreffende de beschikbaarstelling van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ten voordele van gebieden die door de orkaan Irma werden getroffen


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement betreffende de beschikbaarstelling van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ten voordele van gebieden die door de orkaan Irma werden getroffen  
B8‑0657/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EU) nr. 661/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de orkaan Irma aanzienlijke materiële schade heeft aangericht, die nu reeds op miljarden euro wordt geraamd, op eilanden die tot lidstaten van de EU behoren, zoals Sint-Maarten, Saint-Barthélemy, Anguilla en de Britse Maagdeneilanden;

B.  overwegende dat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie de Europese solidariteit belichaamt door financiële bijstand te verstrekken aan de lidstaten van de Unie die worden geconfronteerd met natuurrampen met rechtstreekse schade die meer kost dan 1 % van het regionale bbp wanneer het om een ultraperifere regio gaat;

C.  overwegende dat door het Solidariteitsfonds de dringendste noodacties kunnen worden gefinancierd en financieel kan worden bijgedragen aan de wederopbouw van de infrastructuur in de door een natuurramp getroffen regio's;

1.  vraagt de Commissie zo spoedig mogelijk het Solidariteitsfonds beschikbaar te stellen ten voordele van de gebieden van de EU-lidstaten die door de orkaan Irma werden getroffen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de lidstaten.

 

(1)

PB L 189 van 27.6.2014, blz. 143.

Juridische mededeling