ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 47k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно повишаване на раждаемостта в Европа


Лоренцо Фонтана

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно повишаване на раждаемостта в Европа  
B8‑0665/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че последните данни на Евростат, актуализирани за 2017 г., сочат, че средната европейска раждаемост е 10 раждания на всеки 1000 души;

Б.  като има предвид, че много държави са под прага на средната европейска раждаемост, например Италия, в която в периода между 2008 г. и 2016 г. е отбелязан спад не само на раждаемостта, но и на сключените бракове;

В.  като има предвид, че раждаемостта в държавите членки е под равнището, необходимо за обновяване на населението, което означава намаляване на населението в трудоспособна възраст, съпроводено от съответно увеличаване на публичните разходи за пенсии, здравеопазване и социална сигурност;

1.  изтъква необходимостта от отваряне на дебат по темата;

2.  призовава Комисията да разработи план за повишаване на раждаемостта в Европа;

3.  призовава Комисията да прикани националните правителства да инвестират по-голям дял от публичните разходи в политики за поддържане на раждаемостта и на семейството, които най-вече насърчават съвместяването на професионалния и личния живот.

Правна информация