FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om fremme af fødselstallet i Europa


Lorenzo Fontana

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fremme af fødselstallet i Europa  
B8‑0665/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168, stk. 1, i TEUF,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det gennemsnitlige europæiske fødselstal ifølge tal fra Eurostat, som blev ajourført i 2017, er på 10 fødsler pr. 1 000 indbyggere;

B.  der henviser til, at fødselstallet i mange lande ligger lavere end det europæiske gennemsnit, således i Italien, hvor ikke blot antallet af fødsler, men også antallet af indgåede ægteskaber faldt imellem 2008 og 2016;

C.  der henviser til, at fødselstallet i medlemsstaterne ligger under det niveau, der er nødvendigt for at opretholde befolkningstallet, og at det medfører et fald i antallet af erhvervsaktive og en heraf følgende stigning i de offentlige udgifter til pensioner, sundhedsydelser og social sikring;

1.  understreger behovet for at indlede en debat om emnet;

2.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en plan til fremme af fødselstallet i Europa;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilskynde medlemsstaternes regeringer til at anvende en større andel af deres offentlige budget til politikker til støtte for fødselshyppigheden og familier, især ved at fremme balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

 

 

Juridisk meddelelse