ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 455kWORD 47k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


sul rilancio della natalità in Europa


Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αύξηση της γεννητικότητας στην Ευρώπη  
B8‑0665/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, που επικαιροποιήθηκαν το 2017, τοποθετούν τη μέση ευρωπαϊκή γεννητικότητα στις 10 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο γεννητικότητας, όπως η Ιταλία, όπου από το 2008 έως το 2016 μειώθηκαν όχι μόνο οι γεννήσεις αλλά και οι γάμοι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης γεννητικότητας στα κράτη μέλη είναι κατώτερος από το όριο ανανέωσης του πληθυσμού, γεγονός που συνεπάγεται τη συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού, με συνέπεια την αύξηση των δημόσιων δαπανών που προορίζονται για τις συντάξεις, τις υγειονομικές υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια·

1.  τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσει συζήτηση επί του θέματος·

2.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο για την αύξηση της γεννητικότητας στην Ευρώπη·

3.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να παροτρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να επενδύσουν μεγαλύτερο μερίδιο των δημόσιων δαπανών σε πολιτικές στήριξης της γεννητικότητας και της οικογένειας, κυρίως προάγοντας την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου