RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 46k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


sündimuse suurendamise kohta Euroopas


Lorenzo Fontana

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sündimuse suurendamise kohta Euroopas  
B8‑0665/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõiget 1,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et viimastel 2017. aastal ajakohastatud Eurostati andmetel sünnib Euroopas keskmiselt 10 last 1000 elaniku kohta;

B.  arvestades, et paljudes riikides on Euroopa keskmisest madalam sündimus näiteks Itaalias, kus ajavahemikus 2008–2016 vähenes mitte ainult sündide, vaid ka abielude arv;

C.  arvestades, et sündimus liikmesriikides jääb alla rahvastiku taastootmise taset, mis tähendab, et tööealine elanikkond väheneb, suurendades seega avaliku sektori kulutusi pensioni-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustele;

1.  rõhutab vajadust alustada sel teemal arutelu;

2.  nõuab tungivalt, et komisjon koostaks Euroopa sündimuse suurendamise kava;

3.  nõuab tungivalt, et komisjon soovitaks liikmesriikide valitsustel eraldada rohkem avaliku sektori vahendeid sündimust ja perekondi toetavale poliitikale, edendades eelkõige töö- ja eraelu ühitamist.

Õigusalane teave