REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 379kWORD 46k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā


Lorenzo Fontana

Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā  
B8-0665/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā LESD 168. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eurostat jaunākie 2017. gada dati liecina, ka Eiropā vidēji uz 1000 iedzīvotājiem ir 10 jaundzimušie;

B.  tā kā daudzās valstīs dzimstības rādītāji ir stipri zem vidējā līmeņa Eiropā, piemēram, Itālijā, kurā laikā no 2008. līdz 2016. gadam samazinājās ne tikai dzimstība, bet arī laulību skaits;

C.  tā kā dzimstības rādītāji dalībvalstīs ir zem dabiskās iedzīvotāju skaita atjaunošanās līmeņa, uz līdz ar to samazinās aktīvo iedzīvotāju skaits, savukārt pieaug publiskie izdevumi par pensijām, kā arī veselības un sociālās drošības pakalpojumiem;

1.  uzsver, ka ir jāsāk diskusijas par šo jautājumu;

2.  mudina Komisiju izstrādāt plānu dzimstības rādītāju uzlabošanai Eiropā;

3.  mudina Komisiju aicināt dalībvalstu valdības lielāku daļu no publiskiem izdevumiem novirzīt dzimstības rādītāju uzlabošanas un ģimeņu atbalsta politikai, jo īpaši veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvaru.

Juridisks paziņojums