ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 46k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het stimuleren van hogere geboortecijfers in Europa


Lorenzo Fontana

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het stimuleren van hogere geboortecijfers in Europa  
B8‑0665/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168, lid 1, VWEU,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat uit de meest recente gegevens van Eurostat voor 2017 blijkt dat de Europese geboortecijfers gemiddeld 10 geboorten per 1 000 inwoners bedragen;

B.  overwegende dat de geboortecijfers in veel landen lager liggen dan het Europese gemiddelde, zoals in Italië, waar in de periode 2008-2016 niet alleen het aantal geboortes, maar ook het aantal huwelijken is gedaald;

C.  overwegende dat de geboortecijfers in de lidstaten onder de vervangingsdrempel van de bevolking liggen en dat dit betekent dat de beroepsbevolking afneemt, waardoor de overheidsuitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg en sociale voorzieningen stijgen;

1.  onderstreept de noodzaak om een debat over het thema op gang te brengen;

2.  dringt er bij de Commissie op aan een plan op te stellen om hogere geboortecijfers in Europa te stimuleren;

3.  verzoekt de Commissie de regeringen van de lidstaten te vragen meer overheidsgeld te investeren in beleid ter ondersteuning van de geboortecijfers en van het gezin en vooral de verenigbaarheid van werk en privéleven te bevorderen.

Juridische mededeling