FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 47k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om att höja födelsetalen i Europa


Lorenzo Fontana

Förslag till Europaparlamentets resolution om att höja födelsetalen i Europa  
B8‑0665/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168.1 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt de senaste siffrorna från Eurostat 2017 ligger det europeiska födelsetalsgenomsnittet på 10 födslar per 1 000 invånare.

B.  Många länder ligger under detta europeiska medelvärde, t.ex. Italien, där inte bara födelsetalet utan även antalet ingångna äktenskap minskat 2008–20216.

C.  Medlemsstaternas födelsetal är lägre än vad som krävs för att bibehålla befolkningsnivån. Detta innebär att den aktiva befolkningsandelen minskar och därmed att de offentliga utgifterna för pensioner, hälso- och sjukvård och sociala tjänster ökar.

1.  Europaparlamentet påpekar att det behövs en debatt om denna fråga.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en plan för ökat barnafödande i Europa.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaternas regeringar att investera mer offentliga medel i politik till stöd för ökat barnafödande och för familjen, särskilt genom att underlätta möjligheterna att förena arbets- och privatliv.

Rättsligt meddelande