Процедура : 2017/2920(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0666/2017

Внесени текстове :

B8-0666/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Гласувания :

PV 13/12/2017 - 13.2
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 499kWORD 55k
4.12.2017
PE614.279v01-00
 
B8-0666/2017

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността


относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338‑452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02 – 2017/2920(RPS))


Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Кристел Шалдемозе, Барт Стас
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338‑452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02 – 2017/2920(RPS))  
B8‑0666/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове (D052941/02) („проект на регламент на Комисията“),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните(1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните(2),

–  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(3),

–  като взе предвид гласуването в Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, секция „Нови храни и токсикологична безопасност на хранителната верига“, от 25 септември 2017 г., което даде положително становище с два гласа „въздържал се“ и два гласа „против“,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от своя правилник,

A.  като има предвид, че законодателството на ЕС, по-специално Регламент (ЕО) № 1333/2008, понастоящем позволява добавянето на фосфорна киселина и фосфати (E 338‑341 и E 343) и полифосфати (E 450‑452) като добавки в храните за различни технологични цели в голям брой храни; като има предвид, че въпреки че фосфатите се срещат в много храни по естествен начин, формите, използвани като добавки, се абсорбират по-лесно в червата на човека;

Б.  като има предвид, че са налице сериозни опасения и въпроси, свързани с отрицателните последици за здравето от фосфатите, използвани като добавки в храните;

В.  като има предвид, че проектът на регламент на Комисията изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, за да бъде позволена употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338—452) като добавки в храните в „замразени вертикални месни шишове, съдържащи овче, агнешко, телешко и/или говеждо месо, третирано с течни подправки, или птиче месо, третирано със или без течни подправки, използвани поединично или в комбинация и/или комбинирани, като месото е нарязано и/или смляно и предназначено да бъде печено от стопанския субект в областта на храните и след това да бъде консумирано от крайния потребител“;

Г.  като има предвид, че докладът на Комисията от 2017 г. относно официалния контрол върху добавките в храните(4) установи, че като цяло държавите членки са изправени пред значителни предизвикателства, що се отнася до проверките за определяне дали добавките в храните се използват в съответствие със законодателните изисквания на Съюза; като има предвид, че в доклада също така се посочва, че в някои държави членки компетентните органи и стопанските субекти в областта на храните са тълкували по различен и понякога по неправилен начин приложимите изисквания на Съюза, свързани с месни заготовки и месни продукти, включително когато става въпрос за тълкуване на изключенията, изброени в Регламент (ЕО) № 1333/2008, което може да доведе до липса на еднакво прилагане на тези изисквания;

Д.  като има предвид, че през 2012 г. беше публикуван(5) научно проучване, в което беше установено, че фосфатните добавки в храните са повод за загриженост, тъй като те могат да бъдат свързани с повишени равнища на серумните фосфати; като има предвид, че високи нива на серумни фосфати са свързани с повишен риск от сърдечносъдови заболявания;

Е.  като има предвид, че Комисията изиска от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да извърши научна оценка на опасенията, изразени в научен преглед, който впоследствие ЕОБХ публикува през 2013 г.(6);

Ж.  като има предвид, че, въпреки че ЕОБХ заключи в своята оценка на прегледа, че не е възможно да се установи дали увеличаването на рисковете от сърдечносъдови заболявания се дължат на разлики в хранителния прием на фосфор в общи линии или под формата на фосфатни добавки, ЕОБХ също така подчерта, че, както се изисква съгласно Регламент (ЕС) № 257/2010, фосфатите за употреба като добавки в храни ще бъдат подложени на повторна оценка от ЕОБХ като приоритет в срок до 31 декември 2018 г.;

З.  като има предвид, че в научно изследване, публикувано през 2013 г., беше установено, че „повишеният прием на фосфор е бил свързан с повишена смъртност сред национално представителното население на САЩ в добро здраве“ и че „поради широкото разпространение на повишен прием на фосфор сред възрастни лица в добро здраве и широкото използване на неорганични фосфорни добавки в преработените храни тези констатации могат да имат важни последици за общественото здраве“(7); като има предвид, че резултатите от друго проучване, публикувано през 2014 г., показват, че дългосрочният прием на големи количества фосфор може да увреди здравето на костите както сред пациентите с хронично бъбречно заболяване, така и сред хората в добро здраве(8);

И.  като има предвид, че използването на фосфатни добавки в месни заготовки обикновено не е разрешено;

Й.  като има предвид, че въпреки това, с помощта на безбройни дерогации, употребата на фосфати като добавки бива одобрявана за все повече и повече месни заготовки, като по този начин се легализира употреба, която всъщност не е разрешена от законодателството на Съюза; като има предвид, че фосфатните добавки са били и все още се използват незаконно в замразени вертикални месни шишове в редица държави членки;

К.  като има предвид, че фосфатите, поради техните свойства да задържат вода, могат да бъдат използвани за увеличаване на теглото на месото, като по този начин на стопанските субекти в хранителната промишленост се позволява да подвеждат умишлено потребителите и да извършват измами чрез продажбата на вода на цената на месото;

Л.  като има предвид, че замразените вертикални месни шишове са предназначени за сектора на заведенията за обществено хранене; като има предвид, че това означава, че потребителите не са информирани относно употребата на фосфати като добавки в храните в тези продукти, тъй като те не са етикетирани;

М.  като има предвид, че в член 6 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 се предвижда, че дадена добавка в храната може да бъде включена в списъците, съдържащи се в приложения II и III, само ако, въз основа на наличните научни доказателства, тя не създава заплаха за безопасността на здравето на потребителите в рамките на предлаганото ниво на употреба, ако съществува основателна технологична необходимост, която не може да бъде удовлетворена с други икономически и технологично осъществими методи, и ако употребата ѝ не води до подвеждане на потребителя;

Н.  като има предвид, че нито един от горепосочените критерии не е изпълнен;

1.  противопоставя се на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  счита, че проектът на регламент на Комисията не е съвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 1333/2008;

3.  призовава Комисията да оттегли своя проект на регламент;

4.  призовава Комисията да преразгледа съществуващите разрешения и, ако е необходимо, да представи предложения за тяхното прекратяване или преразглеждане в случаи, когато извършването на повторна оценка на фосфати за употреба като добавки в храните от страна на ЕОБХ не може да изключи рискове за здравето, произтичащи от употребата на фосфати като добавки в храните;

5.  призовава Комисията да проверява ефективно дали държавите членки осигуряват по подобаващ начин изпълнението на действащото законодателство на Съюза, отнасящо се до употребата на добавки в месните полуфабрикати;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16

(2)

OВ L 80, 26.3.2010 г, стр. 19.

(3)

ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(4)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278747/

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3444

(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893724/

(8)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425727

Правна информация