Menettely : 2017/2920(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0666/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0666/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Äänestykset :

PV 13/12/2017 - 13.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 259kWORD 53k
4.12.2017
PE614.279v01-00
 
B8-0666/2017

työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukaisesti


ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338‑452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (D052941/02 – 2017/2920(RPS))


Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaava jäsen: Christel Schaldemose, Bart Staes
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338‑452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (D052941/02 – 2017/2920(RPS))  
B8‑0666/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (D052941/02) (”ehdotus komission asetukseksi”),

–  ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008(1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden uudelleenarviointiohjelman perustamisesta elintarvikelisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisesti 25. maaliskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 257/2010(2),

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(3) 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

–  ottaa huomioon pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean uuselintarvikkeita ja elintarvikeketjun toksikologista turvallisuutta käsittelevän osaston 25. syyskuuta 2017 pidetyn äänestyksen, jossa annettiin myönteinen lausunto kahden äänestäessä vastaan ja kahden tyhjää,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionin lainsäädännössä, erityisesti asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 sallitaan nykyisin fosforihapon ja fosfaattien (E 338‑341 ja E 343) sekä polyfosfaattien (E 450‑452) lisääminen elintarvikelisäaineina useista teknisistä syistä hyvin moniin elintarvikkeisiin; ottaa huomioon, että vaikka fosfaatteja esiintyy luontaisesti monissa elintarvikkeissa, lisäaineina käytettävät muodot imeytyvät nopeammin ihmisen suolistossa;

B.  ottaa huomioon, että fosfaattien terveysvaikutuksista elintarvikkeiden lisäaineina esiintyy vakavia huolenaiheita ja kysymyksiä;

C.  ottaa huomioon, että komission asetusehdotuksella muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II, jotta fosforihappoa – fosfaatteja – di-, tri- ja polyfosfaatteja (E 338–452) voitaisiin käyttää elintarvikelisäaineina pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa, jotka on valmistettu nestemäisellä mausteella käsitellystä lampaan-, vasikan- ja/tai naudanlihasta tai nestemäisellä mausteella käsitellystä tai käsittelemättömästä siipikarjan lihasta joko yksittäin ja/tai yhdistelmänä sekä paloiteltuna ja/tai jauhettuna, ja jotka on suunniteltu elintarvikealan toimijan paahdettaviksi ja sitten loppukuluttajan nautittaviksi;

D.  ottaa huomioon, että komission vuoden 2017 kertomuksessa elintarvikelisäaineiden virallisesta valvonnasta(4) todettiin, että yleisesti ottaen jäsenvaltioilla on huomattavia haasteita sen varmistamisessa, että elintarvikelisäaineita käytetään unionin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti; ottaa huomioon, että kertomuksessa todettiin myös, että joissakin jäsenvaltioissa toimivaltaisilla viranomaisilla ja elintarvikealan toimijoilla on erilaisia ja toisinaan vääriä tulkintoja lihavalmisteisiin ja lihatuotteisin sovellettavista unionin vaatimuksista myös silloin, kun on kyse asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 luetelluista poikkeuksista, mikä heikentää kyseisten vaatimusten yhdenmukaista täytäntöönpanoa;

E.  ottaa huomioon, että vuonna 2012 julkaistiin tieteellinen katsaus(5), jonka mukaan fosfaattilisäaineet elintarvikkeissa aiheuttavat huolta, sillä ne saattavat olla yhteydessä veren kohonneisiin fosfaattiarvoihin; ottaa huomioon, että veren korkeat fosfaattiarvot on liitetty kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien vaaraan;

F.  ottaa huomioon, että komissio on pyytänyt Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) tekemään tieteellisen arvioinnin tieteellisessä katsauksessa esitetyistä huolenaiheista, ja että EFSA julkaisi kyseisen arvioinnin vuonna 2013(6);

G.  ottaa huomioon, että EFSA päätteli selvityksestä tekemässään arvioinnissa, että ei ole mahdollista varmistaa, johtuuko lisääntynyt sydän- ja verisuonitautiriski ravinnosta saadusta fosforista yleensä vai fosforista lisäaineiden muodossa, ja korosti, että kuten asetuksessa (EU) N:o 257/2010 edellytetään, EFSA asettaa tärkeäksi prioriteetiksi fosfaattien käyttöä elintarvikelisäaineena koskevan uudelleenarvioinnin tekemisen 31. joulukuuta 2018 mennessä;

H.  ottaa huomioon, että vuonna 2013 julkaistussa tieteellisessä tutkimuksessa todettiin, että runsas fosforin saanti on kytköksissä kuolleisuuden lisääntymiseen kansallisesti edustavassa, terveessä Yhdysvaltojen väestössä, ja että koska terveiden aikuisten ruuasta saaman fosforin korkea määrä on yleistä ja epäorgaanisten fosforilisäaineiden käyttö jalostetuissa elintarvikkeissa on laajaa, näillä tuloksilla voi olla kauaskantoista merkitystä kansanterveyden kannalta(7); ottaa huomioon, että vuonna 2014 julkaistun toisen tutkimuksen tulosten mukaan pitkäaikainen runsaasti fosforia sisältävä ruokavalio saattaa heikentää luuston terveyttä kroonisista munuaissairauksista kärsivillä potilailla ja myös terveellä väestöllä(8);

I.  ottaa huomioon, että fosfaattilisäaineiden käyttöä ei yleensä sallita lihavalmisteissa;

J.  ottaa kuitenkin huomioon, että poikkeuksia fosfaattien käytölle lisäaineina on annettu toinen toisensa jälkeen yhä useammissa lihavalmisteissa ja siten on laillistettu käyttö, joka on itse asiassa kielletty unionin lainsäädännössä; ottaa huomioon, että fosfaattilisäaineita on käytetty ja edelleen käytetään laittomasti monissa jäsenvaltioissa pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa;

K.  ottaa huomioon, että fosfaatteja, joilla on vettä sitovia ominaisuuksia, voidaan käyttää lisäämään lihan painoa ja antamaan siten elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden tarkoituksellisesti johtaa kuluttajia harhaan ja pettää myymällä vettä lihan hinnalla;

L.  katsoo, että pystyssä kypsennettävät pakastetut lihavartaat on tarkoitettu kodin ulkopuoliseen käyttöön; toteaa, että siksi kuluttajat eivät tiedä fosfaattien käytöstä elintarvikelisäaineina näissä tuotteissa, joissa ei ole pakkausmerkintöjä;

M.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1333/2008 6 artiklassa säädetään, että elintarvikelisäaine voidaan sisällyttää liitteissä II ja III oleviin yhteisön luetteloihin vain, jos se ei käytettävissä olevan tieteellisen näytön perusteella vaaranna kuluttajien terveyttä, kun sitä käytetään ehdotuksen mukaisina määrinä, jos on olemassa perusteltu teknologinen tarve, jota ei voida täyttää muulla taloudellisesti ja teknologisesti toteutuskelpoisella tavalla, ja jos se ei johda kuluttajaa harhaan;

N.  toteaa, että yksikään edellä mainituista kriteereistä ei täyty;

1.  vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2.  katsoo, että ehdotus komission asetukseksi on ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 1333/2008 tavoitteen ja sisällön kanssa;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen asetukseksi;

4.  kehottaa komissiota tarkistamaan nykyiset luvat ja tarvittaessa esittämään ehdotuksia niiden peruuttamisesta tai tarkistamisesta tapauksissa, joissa EFSAn tekemässä fosfaattien käyttöä elintarvikelisäaineina koskevassa uudelleenarvioinnissa ei voida sulkea pois fosfaattien käytöstä elintarvikelisäaineina aiheutuvaa terveysriskiä;

5.  kehottaa komissiota käytännössä todentamaan, että jäsenvaltiot valvovat asianmukaisesti elintarvikelisäaineiden käyttöä lihavalmisteissa koskevan unionin voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)

EUVL L 80, 26.3.2010, s. 19.

(3)

EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278747/

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3444

(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893724/

(8)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425727

Oikeudellinen huomautus