Procedūra : 2017/2920(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0666/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0666/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Balsojumi :

PV 13/12/2017 - 13.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 410kWORD 50k
4.12.2017
PE614.279v01-00
 
B8-0666/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu


par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (D052941/02 – 2017/2920(RPS))


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Atbildīgie deputāti: Christel Schaldemose, Bart Staes
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (D052941/02 – 2017/2920(RPS))  
B8-0666/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (turpmāk — Komisijas regulas projekts),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām(1) un it īpaši tās 10. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 25. marta Regulu (ES) Nr. 257/2010, ar ko izveido programmu, lai atkārtoti novērtētu pārtikas piedevas, kas atļautas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām(2),

–  ņemot vērā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmuma 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību,(3) 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas Jaunu pārtikas produktu un pārtikas ķēdes toksikoloģiskās drošības nodaļas 2017. gada 25. septembrī notikušo balsošanu, kuras rezultātā, diviem komitejas locekļiem atturoties un diviem balsojot pret, tika sniegts labvēlīgs atzinums,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu,

A.  tā kā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, it īpaši Regulu (EK) Nr. 1333/2008, pašlaik vairākos tehnoloģiskos nolūkos ļoti daudzos pārtikas produktos pārtikas piedevu veidā ir atļauts pievienot fosforskābi un fosfātus (E 338-343 un E 341), un polifosfātus (E 450-452); tā kā, lai gan fosfāti dabīgā veidā ir sastopami daudzos pārtikas produktos, izmantoti piedevu veidā, tie vieglāk uzsūcas cilvēka zarnās;

B.  tā kā pastāv nopietnas bažas un jautājumi par pārtikas piedevu veidā izmantoto fosfātu negatīvo ietekmi uz veselību;

C.  tā kā ar Komisijas regulas projektu tiek grozīts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums, lai fosforskābi, fosfātus, difosfātus, trifosfātus un polifosfātus (E 338-452) atļautu izmantot kā pārtikas piedevas “uz vertikāli novietotiem, rotējošiem iesmiem saldētā ar šķidrajām garšvielām apstrādātā aitas, jēra, teļa un/vai liellopa gaļā vai ar/bez šķidrajām garšvielām apstrādātā vistas gaļā, kas izmantota atsevišķi un/vai kombinējot, kā arī sagriezta šķēlēs un/vai malta un sagatavota cepšanai, ko veic pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs, un pēc tam to patērē galapatērētājs”;

D.  tā kā Komisijas 2017. gada ziņojumā par pārtikas piedevu oficiālu kontroli(4) tika konstatēts, ka kopumā dalībvalstis saskaras ar nopietnām problēmām, kad tās pārbauda, vai pārtikas piedevas tiek lietotas atbilstoši Savienības tiesību aktu prasībām; tā kā ziņojumā arī ir norādīts, ka dažās dalībvalstīs kompetentās iestādes un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi atšķirīgi un dažreiz pat nepareizi interpretē piemērojamās Savienības prasības attiecībā uz gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, tostarp Regulā (EK) Nr. 1333/2008 uzskaitītos izņēmumus, kā rezultātā šādas prasības netiek vienādi piemērotas;

E.  tā kā 2012. gadā tika publicēts zinātnisks raksts(5), kurā bija konstatēts, ka fosfāta pārtikas piedevas raisa bažas, jo tās var būt saistītas ar paaugstinātu fosfāta līmeni serumā; tā kā augsts fosfāta līmenis asinīs ir ticis saistīts ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību risku;

F.  tā kā Komisija pieprasīja, lai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) veiktu minētajā zinātniskajā rakstā pausto bažu zinātnisku izvērtējumu, ko EFSA publicēja 2013. gadā(6);

G.  tā kā, neraugoties uz to, ka zinātniskā raksta izvērtējumā EFSA secināja, ka nebija iespējams noskaidrot, vai paaugstinātais sirds un asinsvadu slimību risks ir piedēvējams atšķirībām fosfora uzņemšanā ar pārtiku vai tā uzņemšanai fosfāta piedevu veidā, tā arī īpaši norādīja, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 257/2010 noteikumiem līdz 2018. gada 31. decembrim prioritārā kārtā atkārtoti izvērtēs pārtikas piedevās izmantotos fosfātus;

H.  tā kā 2013. gadā publicētā zinātniskā pētījumā tika konstatēts, ka paaugstināta mirstība valsts līmenī reprezentatīvas veselu ASV iedzīvotāju daļas vidū ir saistīta ar pastiprinātu fosfora uzņemšanu un ka tā iemesla dēļ, ka veseli pieaugušie masveidā pastiprināti uzņem fosforu un ka apstrādātā pārtikā plaši tiek izmantotas neorganiskas fosfora piedevas, šiem konstatējumiem var būt tālejoša ietekme uz sabiedrības veselību(7); tā kā cita, 2014. gadā publicēta, pētījuma rezultāti vedina uz domām, ka ilgstoša un pastiprināta fosfora uzņemšana var vājināt kaulu veselību gan hroniskiem nieru slimniekiem, gan veseliem cilvēkiem(8);

I.  tā kā fosfāta piedevu izmantošana gaļas izstrādājumos kopumā nav atļauta;

J.  tā kā tomēr, piemērojot atkāpi pēc atkāpes, fosfātu kā piedevas izmantošana tika apstiprināta aizvien lielākā skaitā gaļas izstrādājumus, tādējādi legalizējot to izmantošanu, kas faktiski nav atļauta saskaņā ar Savienības tiesību aktiem; tā kā vairākās dalībvalstīs fosfātu piedevas tika un joprojām tiek nelikumīgi izmantotas uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā;

K.  tā kā fosfātus to ūdeni piesaistošo īpašību dēļ var izmantot, lai palielinātu gaļas svaru, tādējādi ļaujot pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem apzināti maldināt patērētājus un veikt krāpnieciskas darbības, pārdodot ūdeni gaļas cenu;

L.  tā kā uz vertikāli novietotiem iesmiem saldēta gaļa ir paredzēta sabiedriskās ēdināšanas nozarei; tā kā tas nozīmē, ka patērētāji netiek informēti par to, ka minētajos produktos kā pārtikas piedeva tiek izmantoti fosfāti, jo šie produkti netiek marķēti;

M.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1333/2008 6. pantā ir noteikts, ka pārtikas piedevas var iekļaut II un III pielikumā ievietotajos sarakstos vienīgi tad, ja, pamatojoties uz pieejamo zinātnisko informāciju, ieteiktajās devās tās nerada bažas par kaitīgumu patērētāju veselībai, pastāv tehnoloģiski pamatoti mērķi, ko nevar sasniegt ar citiem ekonomiski un tehnoloģiski realizējamiem līdzekļiem, un to lietošana nemaldina patērētāju;

N.  tā kā nav ievērots neviens no iepriekš minētajiem kritērijiem,

1.  iebilst pret šī Komisijas regulas projekta pieņemšanu;

2.  uzskata, ka Komisijas regulas projekts neatbilst Regulas (EK) Nr. 1333/2008 mērķim un saturam;

3.  prasa Komisijai atsaukt regulas projektu;

4.  aicina Komisiju pārskatīt pašreizējās atļaujas un nepieciešamības gadījumā nākt klajā ar priekšlikumiem to anulēšanai vai pārskatīšanai gadījumos, kad EFSA veiktas fosfātu kā pārtikas piedevas izmantošanas atkārtotas izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēts, ka nevar izslēgt iespēju, ka fosfātu kā pārtikas piedevas izmantošana rada veselības apdraudējumu;

5.  aicina Komisiju efektīvi pārbaudīt to, vai dalībvalstis atbilstoši nodrošina to spēkā esošo Savienības tiesību aktu īstenošanu, kuri attiecas uz pārtikas piedevu izmantošanu gaļas izstrādājumos;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)

OV L 80, 26.3.2010., 19. lpp.

(3)

OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(4)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115.

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278747/.

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3444.

(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893724/.

(8)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425727.

Juridisks paziņojums