Procedura : 2017/2920(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0666/2017

Teksty złożone :

B8-0666/2017

Debaty :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Głosowanie :

PV 13/12/2017 - 13.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 341kWORD 53k
4.12.2017
PE614.279v01-00
 
B8-0666/2017

złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz art. 106 ust. 4 lit. c) Regulaminu


w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338‑452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (D052941/02 – 2017/2920(RPS))


Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Posłowie odpowiedzialni: Christel Schaldemose, Bart Staes
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338‑452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (D052941/02 – 2017/2920(RPS))  
B8‑0666/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (D052941/02) („projekt rozporządzenia Komisji”),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności(1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności(2),

–  uwzględniając art. 5a ust. 3 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(3),

–  uwzględniając głosowanie Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz – Sekcja „Nowa żywność i bezpieczeństwo toksykologiczne łańcucha żywnościowego” – w dniu 25 września 2017 r., który wydał pozytywną opinię przy dwu głosach wstrzymujących się i dwu głosach przeciw,

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 oraz art. 106 ust. 4 lit. c) Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że prawodawstwo Unii, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 1333/2008, zezwala obecnie na dodawanie kwasu fosforowego i fosforanów (E 338‑341 i E 343) oraz polifosforanów (E 450‑452) jako dodatków do żywności do wielu celów technologicznych w dużej liczbie artykułów spożywczych; mając na uwadze, że o ile fosforany występują naturalnie w wielu środkach spożywczych, ich postaci stosowane jako dodatki są łatwiej przyswajalne w jelicie ludzkim;

B.  mając na uwadze, że istnieją poważne obawy i pytania związane z negatywnym wpływem na zdrowie fosforanów stosowanych jako dodatki do żywności;

C.  mając na uwadze, że projekt rozporządzenia Komisji zmienia załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w celu umożliwienia stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) jako dodatków do żywności w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym, wytwarzanym z baraniny, jagnięciny, cielęciny lub wołowiny macerowanych w zalewie lub mięsa drobiowego macerowanego lub nie, przy czym rodzaje mięsa mogą być wymieszane lub nie, skrawane lub mielone, i przeznaczonym do pieczenia przez podmiot działający na rynku spożywczym, a następnie do spożycia przez konsumenta końcowego;

D.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji w sprawie urzędowych kontroli dotyczących dodatków do żywności za 2017 r.(4) stwierdzono, iż ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie stoją przed poważnymi wyzwaniami przy weryfikacji, czy dodatki do żywności są stosowane zgodnie z wymogami prawodawstwa unijnego; mając na uwadze, że w sprawozdaniu stwierdzono również, iż w niektórych państwach członkowskich właściwe organy i podmioty działające na rynku spożywczym mają różne, a czasami nieprawidłowe interpretacje obowiązujących wymogów unijnych dotyczących przetworów i produktów mięsnych, w tym w odniesieniu do interpretacji wyjątków wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008, co prowadzi do braku jednolitego wdrażania takich wymogów;

E.  mając na uwadze, że w 2012 r. opublikowano analizę naukową(5), z której wynika, iż dodatki fosforanowe w żywności budzą obawy, ponieważ mogą być powiązane z podwyższonymi poziomami fosforanów w surowicy; mając na uwadze, że wysoki poziom fosforanów w surowicy wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia;

F.  mając na uwadze, że Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o przeprowadzenie naukowej oceny obaw podniesionych w tej analizie naukowej, którą to ocenę EFSA opublikował w 2013 r.(6);

G.  mając na uwadze, że chociaż EFSA stwierdził w swojej ocenie analizy, iż nie można ustalić, czy zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe jest związane z różnicami w spożyciu fosforu ogólnie lub w formie dodatków fosforanowych, to podkreślił on również, że zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 257/2010 fosforany stosowane jako dodatki do żywności zostaną ponownie ocenione przez EFSA z wysokim priorytetem do dnia 31 grudnia 2018 r.;

H.  mając na uwadze, że w opublikowanym w 2013 r. badaniu naukowym stwierdzono, iż „wysokie spożycie fosforu wiązało się ze zwiększoną śmiertelnością w reprezentatywnej dla całego kraju, zdrowej populacji Stanów Zjednoczonych” i że „z powodu częstości występowania wysokiego spożycia fosforu u zdrowych dorosłych oraz powszechnego stosowania nieorganicznych dodatków fosforowych w żywności przetworzonej niniejsze ustalenia mogą mieć daleko idące konsekwencje dla zdrowia publicznego”(7); mając na uwadze, że wyniki innego badania, opublikowanego w 2014 r., sugerują, iż długookresowa dieta o wysokiej zawartości fosforu może negatywnie wpływać na zdrowie kości, zarówno u pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek, jak i w zdrowej populacji(8);

I.  mając na uwadze, że stosowanie dodatków fosforanowych jest generalnie niedozwolone w przetworach mięsnych;

J.  mając jednak na uwadze, że w drodze kolejnych odstępstw stosowanie fosforanów jako dodatków dopuszczono w coraz większej liczbie przetworów mięsnych, legalizując w ten sposób stosowanie, które w rzeczywistości nie jest dozwolone na mocy prawodawstwa Unii; mając na uwadze, że w szeregu państw członkowskich dodatki fosforanowe były i nadal są nielegalnie stosowane w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym;

K.  mając na uwadze, że fosforany, ze względu na zdolność wiązania wody, mogą być stosowane do zwiększenia wagi mięsa, co umożliwia podmiotom działającym na rynku spożywczym celowe wprowadzanie konsumentów w błąd i popełnianie oszustwa polegającego na sprzedaży wody za cenę mięsa;

L.  mając na uwadze, że zamrożone mięso na rożnie pionowym jest przeznaczone dla sektora żywienia zbiorowego; mając na uwadze, że oznacza to, iż konsumenci nie są informowani o stosowaniu fosforanów jako dodatków do żywności w tych produktach, ponieważ nie są one etykietowane;

M.  mając na uwadze, że art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 stanowi, iż dodatek do żywności może zostać umieszczony w wykazach w załącznikach II i III tylko wtedy, gdy w oparciu o dostępne dowody naukowe nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów na proponowanym poziomie stosowania, jeżeli istnieje uzasadniony wymóg technologiczny, który nie może zostać spełniony w sposób inny, możliwy do zaakceptowania ze względów ekonomicznych i technologicznych, oraz jeżeli jego stosowanie nie wprowadza w błąd konsumenta;

N.  mając na uwadze, że żadne z powyższych kryteriów nie jest spełnione;

1.  sprzeciwia się przyjęciu projektu rozporządzenia Komisji;

2.  uważa, że projekt rozporządzenia Komisji jest niezgodny z celem i treścią rozporządzenia (WE) nr 1333/2008;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu rozporządzenia;

4.  wzywa Komisję do dokonania przeglądu obecnych zezwoleń i, w razie potrzeby, do przedłożenia propozycji ich zaprzestania lub zmiany w przypadkach, gdy ponowna ocena fosforanów stosowanych jako dodatki do żywności przez EFSA nie może wykluczyć jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia wynikającego ze stosowania fosforanów jako dodatków do żywności;

5.  wzywa Komisję do skutecznego sprawdzenia, czy państwa członkowskie odpowiednio egzekwują obowiązujące przepisy unijne dotyczące stosowania dodatków do żywności w przetworach mięsnych;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)

Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 19.

(3)

Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(4)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278747/

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3444

(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893724/

(8)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425727

Informacja prawna