Процедура : 2017/2979(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0667/2017

Внесени текстове :

B8-0667/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0489

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 472kWORD 52k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 17 ноември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти относно задължението за търговия за някои деривати (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Маркус Фербер от името на комисията по икономически и парични въпроси

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 17 ноември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти относно задължението за търговия за някои деривати (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8‑0667/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)07684),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 29 ноември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 4 декември 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012(1) („РПФИ“), и по-специално член 32, параграф 1 и член 50, параграф 5 от него,

–  като взе предвид член 10, параграф 1 и член 13 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(2),

–  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти относно задължението за търговия на деривати съгласно РПФИ, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на 28 септември 2017 г. на основание член 32, параграф 1 от РПФИ,

–  като взе предвид придружителното писмо от ЕОЦКП до Комисията от 28 септември 2017 г. относно проектите на регулаторни технически стандарти на ЕОЦКП относно задължението за търговия съгласно РПФИ,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че делегираният регламент определя в своето приложение класовете деривати, които следва да подлежат на задължение за търговия, въведено с член 28 от РПФИ; като има предвид, че дериватите, подлежащи на това задължение за търгуване, могат да бъдат търгувани единствено на регулиран пазар, многостранна система за търговия, организирана система за търговия или място на търговия на трета държава, което се счита за еквивалентно от Комисията;

Б.  като има предвид, че ЕОЦКП е представил проекта на регулаторен технически стандарт (РТС) на 28 септември 2017 г. с придружително писмо до Комисията, в което всички заинтересовани страни се приканват да поемат ангажимент за съкращаване на своите срокове, за да се гарантира, че е постигната политическата цел за прилагането на задължението за търговия, считано от 3 януари 2018 г.; като има предвид, че ЕОЦКП отбелязва освен това, че значителен брой определения на еквивалентност определяния все още трябва да бъдат завършени, преди задължението за търгуване да започне да поражда действие;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетият РТС не е същият като в проекта на РТС, представен от ЕОЦКП, в резултат на измененията на Комисията към текста, и като има предвид, че Парламентът счита, че разполага с 3 месеца за представяне на възражения по отношение на РТС („период на проверка“);

Г.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 3 януари 2018 г., т.е. датата на започване, от която започва прилагането на Директива (ЕС) 2014/65 („ДПФИ II“) и на Регламент (ЕС) № 600/2014 („РПФИ“), и че възможността за цялостно използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, ще надхвърли датата, на която правилата относно задължението за търговия започват да пораждат действие;

Д.  като има предвид, че задължението за търговия за деривати е важен елемент от ангажиментите, договорени от ръководителите на държавите от Г20 в Питсбърг през 2009 г.;

Е.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на задължението за търговия за деривати;

Ж.  като има предвид, че Парламентът подчертава колко е важно Комисията да финализира подходящите решения за еквивалентност, преди задължението за търгуване да влезе в сила;

З.  като има предвид, че Парламентът отбелязва, че РТС не съдържа никакви специфични разпоредби по отношение на пакетните сделки и че може да са необходими допълнителни насоки от Комисията и ЕОЦКП относно третирането на пакетите; като има предвид, че Парламентът счита, че тези насоки следва да са в съответствие с разпоредбите, определени в Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II) „Бързо решение“;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

(2)

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Правна информация