Postup : 2017/2979(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0667/2017

Předložené texty :

B8-0667/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0489

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 337kWORD 49k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro obchodní povinnost ve vztahu k určitým derivátům (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber za Hospodářský a měnový výbor

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro obchodní povinnost ve vztahu k určitým derivátům (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8-0667/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)07684),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 29. listopadu 2017, ve kterém žádá Parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedkyni Konference předsedů výborů ze dne 4. prosince 2017,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012(1) (MiFIR), zejména na čl. 32 odst. 1 a čl. 50 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 10 odst. 1 a článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(2),

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem pro obchodovací povinnost s deriváty podle nařízení MiFIR, který dne 28. září 2017 předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) podle čl. 32 odst. 1 nařízení MiFIR,

–  s ohledem na průvodní dopis orgánu ESMA ze dne 28. září 2017 adresovaný Komisi o návrhu regulačních technických norem ESMA pro obchodovací povinnost podle nařízení MiFIR,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí vypracované Hospodářským a měnovým výborem,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci ve své příloze stanoví typy derivátů, na něž by se měla vztahovat obchodovací povinnost podle článku 28 nařízení MiFIR; vzhledem k tomu, že s deriváty, jež podléhají této obchodovací povinnosti, lze obchodovat pouze na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, organizovaném obchodním systému nebo obchodním systému třetí země, který Komise považuje za rovnocenný;

B.  vzhledem k tomu, že dne 28. září 2017 orgán ESMA předložil návrh regulačních technických norem s průvodním dopisem Komisi, v němž všechny zúčastněné strany vyzval, aby se zavázaly ke zkrácení svých lhůt, aby byl splněn politický cíl a obchodovací povinnost se mohla začít uplatňovat od 3. ledna 2018; vzhledem k tomu, že orgán ESMA dále konstatoval, že ještě než obchodovací povinnost nabyde účinnosti, je nutné dokončit značný počet rozhodnutí o určení rovnocennosti;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament se domnívá, že přijaté regulační technické normy nejsou kvůli změnám provedeným Komisí totožné s návrhem norem, jež předložil orgán ESMA, a že má Parlament tři měsíce na to, aby k regulačním technickým normám vyslovil námitku („lhůta pro přezkum“);

D.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo být použitelné od 3. ledna 2018, což je datum použitelnosti směrnice (EU) 2014/65 (MiFID II) a nařízení MiFIR, a že by plné využití tříměsíční lhůty pro přezkum, již má Parlament k dispozici, překročilo datum, k němuž nabydou účinku pravidla pro obchodovací povinnost;

E.  vzhledem k tomu, že obchodovací povinnost pro deriváty je významnou součástí závazků schválených vedoucími představiteli zemí G20 v Pittsburghu v roce 2009;

F.  vzhledem k tomu, že rychlé zveřejnění nařízení v přenesené pravomoci v Úředním věstníku by umožnilo včasné provedení a poskytlo by právní jistotu ohledně ustanovení použitelných na obchodovací povinnost pro deriváty;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise přijala náležitá rozhodnutí o rovnocennosti před tím, než obchodovací povinnost nabyde účinku;

H.  vzhledem k tomu, že Parlament konstatuje, že regulační technické normy neobsahují konkrétní ustanovení o souborných obchodech a že bude zřejmě zapotřebí, aby Komise a orgán ESMA vydaly pro souborné obchody další pokyny; vzhledem k tomu, že Parlament se domnívá, že tyto pokyny by měly být v souladu s ustanoveními pro rychlé řešení (tzv. Quick Fix) podle nařízení MiFID II;

1.  prohlašuje, že proti nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

 

(1)

Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právní upozornění