Procedure : 2017/2979(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0667/2017

Indgivne tekster :

B8-0667/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0489

HENSTILLING TIL AFGØRELSE
PDF 254kWORD 51k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6


om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen for visse derivater (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber for Økonomi- og Valutaudvalget

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen for visse derivater (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8‑0667/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)07684),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 29. november 2017, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 4. december 2017 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012(1) (MiFIR), særlig artikel 32, stk. 1, og artikel 50, stk. 5,

–  der henviser til artikel 10, stk. 1, og artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(2),

–  der henviser til udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen for derivater i henhold til MiFIR forelagt af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) den 28. september 2017 i henhold til artikel 32, stk. 1, i MiFIR,

–  der henviser til ledsagende skrivelse fra ESMA til Kommissionen af 28. september 2017 om ESMA's udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen i henhold til MiFIR,

–  der henviser til Økonomi- og Valutaudvalgets henstilling til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at der i bilaget til den delegerede forordning fastsættes klasser af derivater, der bør være omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 28 i MiFIR; der henviser til, at derivater, der er omfattet af denne handelsforpligtelse, kun må handles på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet, en organiseret handelsfacilitet eller markedsplads i et tredjeland, som af Kommissionen anses for at være ækvivalent;

B.  der henviser til, at ESMA har forelagt udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) den 28. september 2017 sammen med en ledsagende skrivelse til Kommissionen, hvori alle involverede parter opfordres til at forpligte sig til at afkorte deres frister for at sikre opfyldelsen af det politiske mål om, at handelsforpligtelsen træder i kraft den 3. januar 2018; der henviser til, at ESMA endvidere bemærker, at et betydeligt antal ækvivalente bestemmelser stadig skal færdiggøres, inden handelsforpligtelsen træder i kraft;

C.  der henviser til, at Parlamentet mener, at de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder grundet Kommissionens ændringer til teksten ikke er "de samme" som dem, ESMA forelagde i sit udkast, og at Parlamentet mener, at det har tre måneder til at gøre indsigelse mod de reguleringsmæssige tekniske standarder ("kontrolperiode");

D.  der henviser til, at den delegerede forordning bør finde anvendelse fra den 3. januar 2018, der er anvendelsesdatoen for direktiv (EU) 2014/65 ("MiFID II") og MiFIR, og at en fuld udnyttelse af Parlamentets tremåneders kontrolperiode ville overskride datoen for, hvornår bestemmelserne om handelsforpligtelsen skal træde i kraft;

E.  der henviser til, at handelsforpligtelsen for derivater er et vigtigt element i de forpligtelser, som G20-lederne i Pittsburgh blev enige om i 2009;

F.  der henviser til, at en hurtig offentliggørelse af den delegerede forordning i EU-Tidende vil muliggøre en rettidig gennemførelse og retssikkerhed for så vidt angår de bestemmelser, der gælder for handelsforpligtelsen for derivater;

G.  der henviser til, at Parlamentet understreger betydningen af, at Kommissionen færdiggør de relevante afgørelser om ækvivalens, inden handelsforpligtelsen træder i kraft;

H.  der henviser til, at Parlamentet noterer sig, at de reguleringsmæssige tekniske standarder ikke indeholder nogen specifikke bestemmelser om pakketransaktioner, og at der kan være behov for yderligere vejledning fra Kommissionen og ESMA om behandling af pakker; der henviser til, at Parlamentet mener, at denne vejledning bør være i overensstemmelse med MiFID's bestemmelser om en hurtig løsning;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

Juridisk meddelelse