Menetlus : 2017/2979(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0667/2017

Esitatud tekstid :

B8-0667/2017

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0489

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 249kWORD 51k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6


mitte esitada vastuväiteid komisjoni 17. novembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad teatavate tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõuet (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber majandus- ja rahanduskomisjoni nimel

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 17. novembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad teatavate tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõuet (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8-0667/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)07684),

–  võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2017. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 4. detsembri 2017. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsturgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012(1) (finantsinstrumentide turgude määrus), eriti selle artikli 32 lõiget 1 ja artikli 50 lõiget 5,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(2) artikli 10 lõiget 1 ja artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt 28. septembril 2017. aastal finantsinstrumentide turgude määruse artikli 32 lõike 1 alusel esitatud finantsinstrumentide turgude määruse kohast tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõuet käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu,

–  võttes arvesse finantsinstrumentide turgude määruse kohast kohustusliku kauplemiskoha nõuet käsitlevate ESMA regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta koostatud kaaskirja, mille ESMA 28. septembril 2017. aastal komisjonile esitas,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et delegeeritud määruse lisas on esitatud tuletisinstrumentide liigid, mille suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kauplemiskoha nõuet, mis on kehtestatud finantsinstrumentide turgude määruse artikliga 28; arvestades, et tuletisinstrumentidega, mille suhtes kohustusliku kauplemiskoha nõuet kohaldatakse, võib kaubelda ainult reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides, organiseeritud kauplemissüsteemides või kolmanda riigi kauplemiskohades, mida komisjon peab samaväärseteks;

B.  arvestades, et ESMA esitas regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu 28. septembril 2017. aastal komisjonile koos kaaskirjaga, milles ta palus kõigil asjaosalistel püüda oma tähtaegu lühendada, et oleks võimalik täita poliitiline eesmärk hakata kohustusliku kauplemiskoha nõuet kohaldama alates 3. jaanuarist 2018. aastast; arvestades, et ESMA märgib peale selle, et enne kohustusliku kauplemiskoha nõude jõustumist tuleb vastu võtta veel palju samaväärsust kinnitavaid otsuseid;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et komisjoni poolt tekstis tehtud muudatuste tõttu ei ole vastu võetud regulatiivsed tehnilised standardid samad mis ESMA poolt esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus, ning et tal on regulatiivsetele tehnilistele standarditele vastuväidete esitamiseks aega kolm kuud (kontrolliperiood);

D.  arvestades, et delegeeritud määrust tuleks kohaldada alates 3. jaanuarist 2018. aastast, mis on direktiivi (EL) 2014/65 (finantsinstrumentide turgude teine direktiiv) ja finantsinstrumentide turgude määruse kohaldamise alguskuupäev, ning et kui Euroopa Parlament kasutaks ära kogu ette nähtud kolmekuulise kontrolliperioodi, ei oleks see kuupäevaks, mil kohustusliku kauplemiskoha nõude eeskirja hakatakse kohaldama, veel lõppenud;

E.  arvestades, et tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõue on tähtis osa kohustustest, milles G20 liidrid 2009. aastal Pittsburghis kokku leppisid;

F.  arvestades, et delegeeritud määruse kiire avaldamine Euroopa Liidu Teatajas võimaldaks hakata tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõude suhtes kohaldatavaid sätteid õigel ajal rakendama ja annaks nende suhtes õiguskindluse;

G.  arvestades, et Euroopa Parlament rõhutab, et komisjon peab vajalikud samaväärsust kinnitavad otsused vastu võtma enne, kui kohustusliku kauplemiskoha nõue jõustub;

H.  arvestades, et Euroopa Parlament märgib, et regulatiivsed tehnilised standardid ei sisalda erisätteid pakett-tehingute kohta ning pakettide käsitlemise kohta võib olla vaja komisjoni ja ESMA lisasuuniseid; arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et need suunised peaksid olema kooskõlas finantsinstrumentide turgude teises direktiivis olukorra kiireks lahendamiseks ette nähtud sätetega;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.

(2)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Õigusalane teave