Menettely : 2017/2979(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0667/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0667/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0489

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 246kWORD 49k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 17. marraskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 17. marraskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8-0667/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)07684),

–  ottaa huomioon komission 29. marraskuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 4. joulukuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014(1) (MiFIR) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ja 50 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(2) 10 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) MiFIR-asetuksen nojalla 28. syyskuuta 2016 sen 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämät johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevien teknisten sääntelystandardien luonnokset,

–  ottaa huomioon ESMAn 28. syyskuuta 2017 päivätyn saatekirjeen komissiolle kaupankäyntivelvollisuutta koskevien ESMAn teknisten sääntelystandardien luonnoksista MiFIR-asetuksen nojalla,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  toteaa, että delegoidun asetuksen liitteessä esitetään johdannaislajit, joita MiFIR-asetuksen 28 artiklassa käyttöön otetun kaupankäyntivelvollisuuden olisi koskettava; toteaa, että johdannaisilla, joita tämä kaupankäyntivelvollisuus koskee, voidaan käydä kauppaa vain säännellyillä markkinoilla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä tai kolmannen maan kauppapaikalla, jonka komissio arvioi vastaavaksi;

B.  toteaa, että ESMA esitti 28. syyskuuta 2017 komissiolle teknisten sääntelystandardien luonnokset ja saatekirjeen ja pyysi kaikkia asianosaisia sitoutumaan lyhentämään määräaikojaan sen varmistamiseksi, että saavutetaan poliittinen tavoite kaupankäyntivelvollisuuden soveltamiseksi 3. tammikuuta 2018 alkaen; toteaa, että ESMAn mukaan merkittävä määrä vastaavuuspäätöksiä on vielä saatava valmiiksi ennen kuin kaupankäyntivelvollisuus tulee voimaan;

C.  toteaa, että hyväksytyt tekniset sääntelystandardit eivät komission tekstiin tekemien muutosten vuoksi vastaa ESMAn esittämiä teknisten sääntelystandardien luonnoksia, ja toteaa, että parlamentilla on kolme kuukautta aikaa vastustaa teknisiä sääntelystandardeja (”tarkasteluaika”);

D.  huomauttaa, että delegoitua asetusta olisi sovellettava 3. tammikuuta 2018 alkaen, mikä on direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) ja MiFIR-asetuksen soveltamispäivä, ja parlamentille annetun kolmen kuukauden tarkasteluajan täysimääräinen käyttäminen ylittäisi päivämäärän, jolloin kaupankäyntivelvollisuutta koskevat säännöt tulevat voimaan;

E.  toteaa, että johdannaisten kaupankäyntivelvollisuus on tärkeä osa sitoumuksia, joista sovittiin G20-maiden johtajien kokouksessa Pittsburghissa vuonna 2009;

F.  toteaa, että delegoidun asetuksen nopea julkaiseminen virallisessa lehdessä mahdollistaisi johdannaisten kaupankäyntivelvollisuuteen sovellettavien säännösten oikea-aikaisen täytäntöönpanon ja oikeusvarmuuden;

G.  korostaa, kuinka tärkeää on, että komissio saa valmiiksi asiaa koskevat vastaavuuspäätökset, ennen kuin kaupankäyntivelvollisuus tulee voimaan;

H.  Panee merkille, että teknisiin sääntelystandardeihin ei sisälly erityisiä säännöksiä liiketoimikokonaisuuksista ja että komissio ja ESMA saattavat tarvita lisäohjeita kokonaisuuksien käsittelystä; katsoo, että näiden ohjeiden olisi oltava samansuuntaisia kuin MiFID II -direktiivin säännösten ”pikaratkaisut”;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)

  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Oikeudellinen huomautus