Procedūra : 2017/2979(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0667/2017

Pateikti tekstai :

B8-0667/2017

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0489

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO
PDF 402kWORD 51k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį


neprieštarauti 2017 m. lapkričio 17 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas nuostatomis dėl techninių prekybos įpareigojimo, taikytino tam tikroms išvestinėms finansinėms priemonėms, reguliavimo standartų (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2017 m. lapkričio 17 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas nuostatomis dėl techninių prekybos įpareigojimo, taikytino tam tikroms išvestinėms finansinėms priemonėms, reguliavimo standartų, projektas (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8‑0667/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017)07684),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos raštą, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 4 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto raštą Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012(1) (FPRR), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį ir 50 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(2), 10 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į pagal FPRR parengtą techninių prekybos įpareigojimo, taikytino išvestinėms finansinėms priemonėms, reguliavimo standartų projektą, kurį 2017 m. rugsėjo 28 d. pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) pagal FPRR 32 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 28 d. ESMA papildomą raštą Komisijai dėl pagal FPRR parengto ESMA techninių prekybos įpareigojimo reguliavimo standartų projekto,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi deleguotojo reglamento priede išvardytos tam tikrų rūšių išvestinės finansinės priemonės, kurioms turėtų būti taikomas FPRR 28 straipsnyje nustatytas prekybos įpareigojimas; kadangi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikomas šis prekybos įpareigojimas, gali būti prekiaujama tik reguliuojamose rinkose, taikant daugiašalę prekybos sistemą ar organizuotos prekybos sistemą, arba trečiųjų šalių prekybos vietose, kurias Komisija laiko lygiavertėmis;

B.  kadangi 2017 m. rugsėjo 28 d. ESMA Komisijai pateikė techninių reguliavimo standartų projektą ir papildomą raštą, kuriame prašė visų susijusių šalių įsipareigoti sutrumpinti savo nustatytus terminus siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas politinis tikslas prekybos įpareigojimą taikyti nuo 2018 m. sausio 3 d.; kadangi ESMA taip pat pažymi, kad prieš pradedant taikyti prekybos įpareigojimą daugelyje sričių reikia užbaigti lygiavertiškumo nustatymą;

C.  kadangi Parlamentas mano, kad patvirtinti techniniai reguliavimo standartai yra ne tokie pat, kokius ESMA pateikė techninių reguliavimo standartų projekte, nes Komisija iš dalies pakeitė jų tekstą, ir kadangi Parlamentas mano, kad per tris mėnesius (nagrinėjimo laikotarpį) gali pareikšti prieštaravimą dėl šių techninių reguliavimo standartų;

D.  kadangi deleguotasis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d., Direktyvos 2014/65/ES (FPRD II) ir FPRR taikymo dienos, todėl trijų mėnesių nagrinėjimo laikotarpis, per kurį Parlamentas gali pareikšti prieštaravimą, baigtųsi vėliau, nei pradėtų būti taikomos taisyklės dėl prekybos įpareigojimo;

E.  kadangi išvestinėms finansinėms priemonėms taikytinas prekybos įpareigojimas yra svarbus įsipareigojimų, dėl kurių 2009 m. Pitsberge susitarė Didžiojo dvidešimtuko (G 20) vadovai, aspektas;

F.  kadangi greitai paskelbus deleguotąjį reglamentą Oficialiajame leidinyje būtų galima laiku įgyvendinti prekybos įpareigojimui, taikytinam išvestinėms finansinėms priemonėms, taikomas nuostatas ir užtikrinti su jomis susijusį teisinį tikrumą;

G.  kadangi Parlamentas pabrėžia, jog svarbu, kad prieš pradedant taikyti prekybos įpareigojimą Komisija priimtų atitinkamus galutinius sprendimus dėl lygiavertiškumo;

H.  kadangi Parlamentas pažymi, kad techniniuose reguliavimo standartuose nėra jokių konkrečių nuostatų dėl sudėtinių sandorių ir kad gali prireikti tolesnių Komisijos ir ESMA gairių dėl sudėtinių sandorių vykdymo; kadangi Parlamentas mano, kad šios gairės turėtų būti rengiamos laikantis FPRD II (greito sprendimo) nuostatų;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

(2)

OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

Teisinis pranešimas