Procedūra : 2017/2979(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0667/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0667/2017

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0489

IETEIKUMS LĒMUMAM
PDF 472kWORD 49k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu


par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 17. novembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pienākumu veikt noteiktu atvasināto instrumentu tirdzniecību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 17. novembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pienākumu veikt noteiktu atvasināto instrumentu tirdzniecību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8-0667/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)07684),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 29. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2017. gada 4. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājai,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012(1) (FITR) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu un 50. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 10. panta 1. punktu un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(2),

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu projektu par FITR noteikto pienākumu veikt atvasināto instrumentu tirdzniecību, ko 2017. gada 28. septembrī iesniedza Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) saskaņā ar FITR 32. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā tam pievienoto EVTI 2017. gada 28. septembra vēstuli Komisijai par EVTI regulatīvo tehnisko standartu projektu par FITR noteikto pienākumu veikt atvasināto instrumentu tirdzniecību,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā deleģētās regulas pielikumā ir izklāstītas to atvasināto instrumentu kategorijas, uz kuriem būtu jāattiecina FITR 28. pantā paredzētais tirdzniecības pienākums; tā kā atvasinātos instrumentus, uz kuriem attiecas šis tirdzniecības pienākums, drīkst tirgot vienīgi regulētā tirgū, daudzpusējās tirdzniecības sistēmā vai trešās valsts tirdzniecības vietā, ko Komisija atzinusi par līdzvērtīgu;

B.  tā kā EVTI 2017. gada 28. septembrī iesniedza Komisijai regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektu ar tam pievienotu vēstuli, lūdzot visas iesaistītās puses apņemties pēc iespējas saīsināt termiņu, lai nodrošinātu politiskā mērķa sasniegšanu, proti, pienākuma veikt tirdzniecību piemērošanu no 2018. gada 3. janvāra; tā kā EVTI turklāt norāda, ka pirms tirdzniecības pienākuma stāšanās spēkā vēl jāpabeidz nozīmīgs skaits līdzvērtības novērtējumu;

C.  tā kā Parlaments uzskata, ka Komisijas veikto grozījumu dēļ pieņemtie RTS nav tādi paši kā EVTI iesniegtais RTS projekts, un tā kā Parlaments uzskata, ka tam ir doti trīs mēneši iebildumu izteikšanai pret RTS (pārbaudes periods);

D.  tā kā deleģētā regula būtu jāpiemēro no 2018. gada 3. janvāra, t. i., dienas, kad sāk piemērot Direktīvu (ES) 2014/65 (FITD II) un FITR, un Parlamentam pieejamais trīs mēnešu pārbaudes periods nebūtu beidzies dienā, kad noteikumi par tirdzniecības pienākumu stājas spēkā;

E.  tā kā pienākums veikt atvasināto instrumentu tirdzniecību ir svarīgs to saistību elements, par kurām 2009. gadā vienojās G20 valstu vadītāji Pitsburgā;

F.  tā kā deleģētās regulas drīza publicēšana Oficiālajā Vēstnesī ļautu laikus veikt īstenošanu un sniegtu juridisko noteiktību attiecībā uz noteikumiem, kas piemērojami atvasināto instrumentu tirdzniecības pienākumam;

G.  tā kā Parlaments uzsver, cik svarīgi ir, lai Komisija pabeigtu darbu pie attiecīgajiem lēmumiem par līdzvērtību pirms tirdzniecības pienākuma stāšanās spēkā;

H.  tā kā Parlaments konstatē, ka RTS nav iekļauti konkrēti noteikumi par darījumu paketēm un ka Komisijai un EVTI, iespējams, vajadzēs sniegt papildu norādījumus par paketēm piemērojamo režīmu; tā kā Parlaments uzskata, ka šiem norādījumiem jāatbilst FITD II paredzētajiem noteikumiem par ātru risinājumu,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

(1)

OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(2)

OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

Juridisks paziņojums