Postup : 2017/2979(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0667/2017

Predkladané texty :

B8-0667/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0489

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE
PDF 340kWORD 51k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku


nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 17. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obchodovacej povinnosti s určitými derivátmi (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Návrh rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 17. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obchodovacej povinnosti s určitými derivátmi (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8‑0667/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)07684),

–  so zreteľom na list Komisie z 29. novembra 2017, ktorým Parlament žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. decembra 2017,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012(1) (MiFIR), a najmä na jeho článok 32 ods. 1 a článok 50 ods. 5,

–  so zreteľom na článok 10 ods. 1 a článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(2),

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov o obchodovacej povinnosti s derivátmi v rámci MiFIR, ktoré predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) z 28. septembra 2017 podľa článku 32 ods. 1 nariadenia MiFIR,

–  so zreteľom na sprievodný list ESMA Komisii z 28. septembra 2017 o návrhu regulačných technických predpisov ESMA o obchodovacej povinnosti v rámci MiFIR,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže toto delegované nariadenie obsahuje vo svojej prílohe triedy derivátov, ktoré by mali podliehať obchodovacej povinnosti zavedenej článkom 28 MiFIR; keďže deriváty, na ktoré sa vzťahuje táto obchodovacia povinnosť, môžu byť obchodované iba na regulovanom trhu, v rámci multilaterálneho obchodného systému, organizovaného obchodného systému alebo na obchodnom mieste tretej krajiny, ktoré Komisia považuje za rovnocenné;

B.  keďže orgán ESMA 28. septembra 2017 Komisii predložil návrh regulačných technických predpisov (RTP) spolu so sprievodným listom, v ktorom žiada všetky zúčastnené strany, aby sa zaviazali k skráteniu ich lehôt s cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahol politický cieľ obchodovacej povinnosti, ktoré sa má uplatňovať od 3. januára 2018; keďže orgán ESMA okrem toho konštatuje, že pred nadobudnutím účinnosti obchodovacej povinnosti sa ešte musí dokončiť značný počet rozhodnutí o rovnocennosti;

C.  keďže Parlament sa domnieva, že prijaté RTP sa nezhodujú s návrhom RTP, ktorý predložil orgán ESMA, a to pre pozmeňujúce návrhy Komisie, a keďže Parlament sa domnieva, že má tri mesiace na vznesenie námietok voči RTP (ďalej len „kontrolné obdobie“);

D.  keďže delegované nariadenie sa má uplatňovať od 3. januára 2018, od dátumu uplatňovania smernice (EÚ) 2014/65 („MiFID II“) a MiFIR, a plné využitie trojmesačného kontrolného obdobia, ktoré má Parlament k dispozícii, by presiahlo dátum, od ktorého sa začnú uplatňovať pravidlá obchodovacej povinnosti;

E.  keďže obchodovacia povinnosť pre deriváty je dôležitým prvkom záväzkov, na ktorých sa dohodli vedúci predstavitelia skupiny G20 v Pittsburghu v roku 2009;

F.  keďže rýchle uverejnenie delegovaného nariadenia v Úradnom vestníku by umožnilo včasné vykonávanie a právnu istotu, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa obchodovacej povinnosti pre deriváty;

G.  keďže Parlament zdôrazňuje dôležitosť toho, aby Komisia dokončila príslušné rozhodnutia o rovnocennosti pred tým, ako vstúpi do platnosti povinnosť obchodovať;

H.  keďže Parlament konštatuje, že RTP neobsahujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa súborných transakcií, a že môžu byť potrebné ďalšie usmernenie zo strany Komisie a ESMA, pokiaľ ide o súborné transakcie; keďže Parlament sa domnieva, že tieto usmernenia by mali byť v súlade s ustanoveniami pre rýchlo nápravu stanovenými v smernici MiFID II;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právne oznámenie