Förfarande : 2017/2979(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0667/2017

Ingivna texter :

B8-0667/2017

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2017)0489

REKOMMENDATION TILL BESLUT
PDF 249kWORD 51k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen


om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 17 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för vissa derivat (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber för utskottet för ekonomi och valutafrågor

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 17 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för vissa derivat (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8‑0667/2017

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)07684),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 29 november 2017, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 4 december 2017 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012(1) (Mifir), särskilt artiklarna 32.1 och 50.5,

–  med beaktande av artiklarna 10.1 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(2),

–  med beaktande av de förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för derivat enligt Mifir som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lade fram den 28 september 2017 enligt artikel 32.1 i Mifir,

–  med beaktande av följeskrivelsen av den 28 september 2017 från Esma till kommissionen om Esmas förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten enligt Mifir,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I bilagan till den delegerade förordningen fastställs de derivattyper som bör omfattas av den handelsskyldighet som införs genom artikel 28 i Mifir. Derivat som omfattas av denna handelsskyldighet får endast handlas på en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform, en organiserad handelsplattform eller en handelsplats i tredje land som anses vara likvärdig av kommissionen.

B.  Esma lade fram förslaget till tekniska tillsynsstandarder den 28 september 2017 tillsammans med en följeskrivelse till kommissionen och uppmanade alla berörda parter att åta sig att förkorta sina tidsfrister för att säkerställa att det politiska målet att handelsskyldigheten ska tillämpas från och med den 3 januari 2018 uppnås. Esma konstaterar vidare att ett betydande antal beslut om likvärdighet fortfarande måste slutföras innan handelsskyldigheten träder i kraft.

C.  Parlamentet anser att de tekniska tillsynsstandarder som antogs inte är desamma som i det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma lade fram till följd av kommissionens ändringar av texten och anser att parlamentet har tre månader på sig att invända mot de tekniska tillsynsstandarderna (granskningsperioden).

D.  Den delegerade förordningen bör tillämpas från och med den 3 januari 2018, tillämpningsdatumet för direktiv 2014/65/EU (Mifid II) och Mifir, och ett fullständigt utnyttjande av den tre månader långa granskningsperiod som står till förfogande för parlamentet skulle sträcka sig längre än den tidpunkt då bestämmelserna om handelsskyldigheten träder i kraft.

E.  Handelsskyldigheten för derivat är en viktig del av de åtaganden som G20-ledarna kom överens om i Pittsburgh 2009.

F.  Ett snabbt offentliggörande av den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning skulle möjliggöra ett snabbt genomförande och rättssäkerhet i fråga om tillämpliga bestämmelser för handelsskyldigheten för derivat.

G.  Parlamentet understryker betydelsen av att kommissionen slutför de relevanta besluten om likvärdighet innan handelsskyldigheten träder i kraft.

H.  Parlamentet noterar att de tekniska tillsynsstandarderna inte innehåller några särskilda bestämmelser avseende pakettransaktioner och att det kan bli nödvändigt med ytterligare vägledning från kommissionen och Esma om behandlingen av paket. Parlamentet anser att dessa riktlinjer bör vara i linje med bestämmelserna i Mifid II om en snabb lösning.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Rättsligt meddelande