Postup : 2017/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0669/2017

Předložené texty :

B8-0669/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0500

NÁVRH USNESENÍ
PDF 276kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.288v01-00
 
B8-0669/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP))  
B8‑0669/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci rohingyjských muslimů, zejména na usnesení ze dne 7. července 2016(1), ze dne 15. prosince 2016(2) a ze dne 14. září 2017(3), a na své usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(4) a usnesení ze dne 13. června 2017 o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii(5),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. června 2016 Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 30. března 2016 o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

–  s ohledem na memorandum o porozumění mezi Myanmarem a Bangladéšem o repatriaci rohingyjského obyvatelstva z Bangladéše do Myanmaru, podepsané dne 23. listopadu 2017,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 23. listopadu 2017 o memorandu o porozumění mezi Myanmarem a Bangladéšem,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

–  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu Poradní komise pro Rakhinský stát ze dne 24. srpna 2017 s názvem „Na cestě k mírové, spravedlivé a úspěšné budoucnosti pro rakhinské obyvatelstvo“,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

–  s ohledem na Chartu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rakhinský stát v Myanmaru je domovem přibližně jednoho milionu Rohingyů, převážně muslimské menšiny, která je vystavena represím a soustavnému vážnému porušování lidských práv, kdy jsou mimo jiné ohroženy jejich životy a bezpečnost, jsou zabíjeni, je jim upíráno právo na zdravotní péči a na vzdělání, jsou posíláni na nucené práce, bývají obětí sexuálního násilí a jsou omezována jejich politická práva;

B.  vzhledem k tomu, že od roku 1982, kdy byl přijat zákon o barmském občanství, jsou Rohingyové úředně osobami bez státní příslušnosti; tento zákon vedl k rozsáhlému omezení svobody pohybu Rohingyů a k tomu, že jsou nuceni sídlit v táborech;

C.  vzhledem k tomu, že Rohingyové jsou uvězněni v nemorálním systému státem podporované, institucionalizované diskriminace, která se rovná apartheidu, jenž se mění v etnickou čistku; vzhledem k tomu, že se na Rohingye uplatňují zvláštní právní předpisy, které vytvářejí překážky pro každodenní činnosti, jako je práce, manželství, cestování a přístup ke zdravotní péči;

D.  vzhledem k tomu, že vlády Myanmaru a Bangladéše podepsaly v Nepjitu nezávazné memorandum o porozumění; vzhledem k tomu, že toto memorandum by mělo zaručit bezpečný návrat rohingyjských uprchlíků, kteří v posledních několika letech uprchli z Myanmaru do Bangladéše; vzhledem k tomu, že se ukazuje, že Rohingyové nebudou repatriováni zpět do svých vesnic, ale do uprchlických/vězeňských táborů v Myanmaru;

E.  vzhledem k tomu, že v místních a vnitřně vysídlených komunitách na severu Rakhinského státu, stejně jako v uprchlických společenstvích v Bangladéši hrozí radikalizace, na což upozornila již závěrečná zpráva Poradní komise pro Rakhinský stát, které předsedal Kofi Annan, vydaná dne 24. srpna 2017;

F.  vzhledem k tomu, že vraždění, znásilňování a vypalování rohingyjských vesnic se používá jako nástroj k trvalému poškození sociální struktury Rohingyů a traumatizaci tohoto obyvatelstva; vzhledem k tomu, že cílem těchto hrůzných činů je vyhnat Rohingye z jejich vesnic a ze země a vytvořit mentální i fyzické překážky pro jejich návrat; vzhledem k tomu, že hranice mezi Myanmarem a Bangladéšem byla militarizována a zaminována, aby ji lidé nemohli překračovat;

G.  vzhledem k tomu, že organizace Human Rights Watch a Amnesty International zdůraznily skutečnost, že od 25. srpna 2017 se barmské bezpečnostní síly dopouštějí rozsáhlého a systematického znásilňování žen a dívek v rámci etnických čistek zaměřených proti rohingyjským muslimům v Rakhinském státě; vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) vyzval myanmarskou vládu, aby do 28. května 2018 poskytla informace o řadě otázek týkajících se údajných případů násilí páchaného v posledních měsících na ženách a dívkách na severu Rakhinského státu;

H.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku označila podepsání memoranda o porozumění týkajícího se repatriace za významný a vítaný krok směrem k řešení jedné z nejhorších humanitárních krizí a krizí lidských práv této doby;

I.  vzhledem k tomu, že Myanmar v současné době využívá obchodních preferencí systému všeobecných celních preferencí v rámci režimu Vše kromě zbraní a že vývozy z této země do EU dosáhly v roce 2016 830 milionů EUR; vzhledem k tomu, že stávající zásahy proti Rohingyům lze považovat za „závažné a systematické“ porušování závazků Myanmaru podle přinejmenším jedné z úmluv o základních lidských právech a pracovních právech uvedených v nařízení o systému GSP (č. 978/2012);

1.  naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování Rohingyů a vypalování jejich domů;

2.  vyzývá myanmarskou vládu, aby zahájila rychlé, nestranné, nezávislé a účinné vyšetřování všech věrohodných obvinění z porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zločinů podle mezinárodního práva; trvá na tom, že pokud jsou nalezeny dostatečné a přípustné důkazy ohledně osob, které se dopouštějí trestných činů zahrnujících porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv, musí být tyto osoby stíhány ve spravedlivých řízeních před nezávislými civilními soudy a nesmí jim být ukládán trest smrti;

3.  naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby respektovala svobodu pohybu Rohingyů a zaručila jejich bezpečnost, ať se nacházejí kdekoli; vyzývá myanmarskou vládu, aby z hranice s Bangladéšem okamžitě odstranila veškeré miny; naléhavě vybízí myanmarskou vládu, aby neprodleně zrušila cestovní omezení uvalená na humanitární organizace;

4.  připomíná dále výzvy, které ve svých závěrech vznesla Rada, a sice výzvy k vybudování účinných demokratických institucí a silné občanské společnosti, nezbytnému dodržování základních práv a svobod a prosazování řádné správy věcí veřejných;

5.  trvá na přímém provádění memoranda o porozumění a plném respektování práva Rohingyů na dobrovolný, bezpečný a důstojný návrat na místa svého původu bez diskriminace jakéhokoli druhu; vyzývá myanmarskou vládu, aby trvale zaručila bezpečné a humánní životní podmínky pro Rohingye;

6.  naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby řešila dlouhodobou a systematickou diskriminaci a segregaci Rohingyů a dalších muslimů v Rakhinském státě a aby zajistila přístup ke zdravotní péči, vzdělávání a dalším službám;

7.  vyjadřuje znepokojení nad záměry teroristických skupin, zejména Al-Kájdy a ISIS, které se snaží využít rohingyjské krize k tomu, aby v Barmě zakořenily a rozšířily svůj vliv v celém regionu; zdůrazňuje skutečnost, že někteří rohingyjští uprchlíci a členové povstalecké Rakhinské armády za spásu Rohingyů mohou být zranitelní vůči náboru do extremistických hnutí;

8.  vyzývá myanmarskou vládu, aby agenturám OSN, jiným mezinárodním a místním humanitárním organizacím a vnitrostátním a mezinárodním sdělovacím prostředkům poskytla plný přístup do všech částí země; zdůrazňuje, že jedině prostřednictvím plného přístupu sdělovacích prostředků a plné průhlednosti bude podporován tok informací, díky němuž bude možné přesně určit, co se děje v regionu;

9.  vyjadřuje upřímné zklamání nad myanmarskou vládou a Aun Schan Su Ťij, které se odmítají zabývat touto otázkou, popírají krutosti, k nimž dochází, a jsou jejich spolupachateli; vyzývá Aun Schan Su Ťij, aby se vyslovila proti těmto krutostem a aby přijala konkrétní opatření na pomoc Rohingyům;

10.  naléhavě vyzývá Čínu a všechny ostatní mezinárodní a regionální subjekty, aby využily všechny dvoustranné, mnohostranné a regionální platformy, které mají k dispozici, aby požadovaly ukončení krutostí a uskutečnění mírového řešení;

11.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada bezpečnosti OSN nepřijala usnesení o situaci Rohingyů;

12.  bere na vědomí prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; je však toho názoru, že jsou nezbytné větší závazky; opakuje svou výzvu adresovanou místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členským státům EU, aby výrazně zvýšily tlak na myanmarskou vládu;

13.  vyzývá EU a její členské státy, aby rozšířily stávající zbrojní embargo vůči Myanmaru tak, aby zahrnovalo všechny formy vojenské pomoci, a aby ukládaly cílené finanční sankce vysokým úředníkům odpovědným za závažná porušení;

14.  naléhavě vyzývá všechny státy, aby zvýšily své humanitární úsilí ve prospěch osob vysídlených v rámci Myanmaru a v jiných zemích, včetně Bangladéše, a aby chránily ženy, děti a další osoby, které jsou vystaveny riziku sexuálního násilí, obchodování s lidmi a podobného zneužívání;

15.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby společně s komisařem pro obchod pozastavili obchodní preference, které má Myanmar v rámci režimu Vše kromě zbraní, a aby sdělili myanmarské vládě, že jednání o investiční smlouvě mezi EU a Myanmarem mohou být pozastavena;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zpravodaji OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0506.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0351.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0247.

Právní upozornění