Procedure : 2017/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0669/2017

Indgivne tekster :

B8-0669/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0500

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 272kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.288v01-00
 
B8-0669/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP))  
B8‑0669/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og situationen for rohingya-muslimerne, navnlig beslutningen af 7. juli 2016(1), 15. december 2016(2) og 14. september 2017(3), og beslutningen af 16. marts 2017 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017(4) og af 13. juni 2017 om statsløshed i Syd- og Sydøstasien(5),

–  der henviser til Rådets konklusioner om en EU-strategi med Myanmar/Burma af 20. juni 2016,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 1. juni 2016 fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen ”Elementer i en EU-strategi over for Myanmar/Burma: et særligt partnerskab for demokrati, fred og velstand” (JOIN(2016)0024),

–  der henviser til redegørelsen af 30. marts 2016 fra NF/HR om Myanmarunionens nye regering,

–  der henviser til aftalememorandummet mellem Myanmar og Bangladesh om rohingya-folkets tilbagevenden fra Bangladesh til Myanmar, der blev underskrevet den 23. november 2017,

–  der henviser til NF/HR's erklæring af 23. november 2017 om aftalememorandummet mellem Myanmar og Bangladesh,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 4. december 2015 om statsløshed,

–  der henviser til FN-konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til FN-konventionen fra 1954 om statsløse personers retsstilling og konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed,

–  der henviser til FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) globale handlingsplan 2014-2024 for udryddelse af statsløshed fra november 2014,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den endelige rapport fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine af 24. august 2017 om vejen hen imod en fredelig, retfærdig og økonomisk fremgangsrig fremtid for befolkningen i delstaten Rakhine ("Towards a peaceful, fair and prosperous future for the people of Rakhine"),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, ligeledes fra 1966,

–  der henviser til Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers (ASEAN) charter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at delstaten Rakhine i Myanmar er hjemsted for omkring en million rohingyaer, et overvejende muslimsk mindretal, der udsættes for undertrykkelse og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder trusler mod deres liv og sikkerhed, nægtelse af retten til sundhedspleje og uddannelse, tvangsarbejde, seksuel vold og begrænsninger af deres politiske rettigheder;

B.  der henviser til, at rohingyaerne officielt har været statsløse siden indførelsen af den burmesiske lov om statsborgerskab fra 1982, hvilket har ført til alvorlige begrænsninger af deres frie bevægelighed og til, at rohingyaerne indespærres i lejre;

C.  der henviser til, at rohingyaerne er fanget i et ondt system af statsstøttet, institutionaliseret forskelsbehandling, som svarer til apartheid, og som er ved at udvikle sig til etnisk udrensning; der henviser til, at der gælder særlig lovgivning for rohingyaerne, hvilket skaber hindringer for dagligdagens aktiviteter, som f.eks. arbejde, ægteskab, rejser og adgang til sundhedspleje;

D.  der henviser til, at regeringerne i Myanmar og Bangladesh undertegnede et ikkebindende aftalememorandum i Nay Pyi Taw; der henviser til, at dette aftalememorandum bør garantere en sikker tilbagevenden for de rohingyaer, der er flygtet fra Myanmar til Bangladesh i de seneste år; der henviser til, at det er blevet oplyst, at rohingyaerne ikke vil blive hjemsendt til deres landsbyer, men til flygtninge-/fangelejre i Myanmar;

E.  der henviser til, at der er en risiko for radikalisering blandt lokale og internt fordrevne befolkningsgrupper i den nordlige del af Rakhine samt blandt flygtningegrupper i Bangladesh, hvilket allerede blev fremhævet i den endelige rapport af 24. august 2017 fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine, som blev ledet af Kofi Annan;

F.  der henviser til, at mord, voldtægt og afbrænding af rohingya-landsbyer anvendes som et redskab til permanent at ødelægge rohingyaernes sociale struktur og traumatisere befolkningen; der henviser til, at hensigten med disse frygtelige handlinger er at tvinge rohingyaerne ud af deres landsbyer og ud af landet og at skabe mentale og fysiske hindringer for deres tilbagevenden; der henviser til, at grænsen mellem Myanmar og Bangladesh er blevet militariseret, og at der er placeret miner for at forhindre folk i at passere den;

G.  der henviser til, at Human Rights Watch og Amnesty International har fremhævet, at Burmas sikkerhedsstyrker siden den 25. august 2017 har begået udbredt og systematisk voldtægt af kvinder og piger som en del af en kampagne med henblik på etnisk udrensning af rohingya-muslimer i delstaten Rakhine; der henviser til, at FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW) opfordrede regeringen i Myanmar til inden den 28. maj 2018 at fremlægge oplysninger om en lang række spørgsmål vedrørende påståede tilfælde af vold mod kvinder og piger i den nordlige del af delstaten Rakhine i de seneste måneder;

H.  der henviser til, at NF/HR har kaldt undertegnelsen af aftalememorandummet om tilbagevenden et vigtigt og velkomment skridt hen imod at tage hånd om en af de værste humanitære kriser og menneskerettighedskriser i vor tid;

I.  der henviser til, at Myanmar i øjeblikket nyder godt af GSP-handelspræferencer under "alt undtagen våben-ordningen", og at landets eksport til EU i 2016 nåede op på 830 mio. EUR; der henviser til, at de igangværende overgreb på rohingyaerne kan betragtes som en alvorlig og systematisk krænkelse af Myanmars forpligtelser under mindst én af de grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettighedskonventioner i GSP-forordningen (forordning nr. 978/2012);

1.  opfordrer indtrængende militæret og sikkerhedsstyrkerne til at sætte en øjeblikkelig stopper for drab, chikane og voldtægter begået mod rohingya-folket og for afbrændinger af deres hjem;

2.  opfordrer regeringen i Myanmar til at indlede en øjeblikkelig, upartisk, uafhængig og effektiv efterforskning af alle troværdige påstande om overtrædelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og forbrydelser i henhold til folkeretten; insisterer på, at, hvis der er tilstrækkelige, gyldige beviser for, at enkeltpersoner har begået forbrydelser, der indebærer krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning, skal disse personer retsforfølges i en retfærdig retssag ved uafhængige civile domstole og uden anvendelse af dødsstraf;

3.  opfordrer indtrængende Myanmars regering til at respektere den frie bevægelighed for rohingyaerne og garantere deres sikkerhed, uanset hvor de befinder sig; opfordrer Myanmars regering til omgående at fjerne alle miner langs grænsen til Bangladesh; opfordrer indtrængende Myanmars regering til øjeblikkeligt at ophæve rejserestriktionerne for humanitære organisationer;

4.  tilslutter sig desuden opfordringerne i Rådets konklusioner om opbygning af effektive, demokratiske institutioner og et stærkt civilsamfund og om behovet for at overholde grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt fremme god regeringsførelse;

5.  insisterer på den direkte gennemførelse af aftalememorandummet og på, at rohingyaernes ret til frivillig, sikker og værdig tilbagevenden til deres hjemegn uden nogen form for diskrimination skal respekteres fuldt ud; opfordrer regeringen i Myanmar til at garantere sikre og humane vilkår for rohingyaerne til enhver tid;

6.  opfordrer indtrængende Myanmars regering til at tage fat på den systematiske forskelsbehandling og segregation, som rohingyaer og andre muslimer har været udsat for igennem længere tid, og sikre adgang til sundhedspleje, uddannelse og andre ydelser;

7.  udtrykker bekymring over, at terrorgrupper, navnlig Al-Qaeda og ISIS, har til hensigt at udnytte rohingya-krisen til få fodfæste i Burma og øge deres indflydelse i hele regionen; understreger, at visse rohingya-flygtninge og oprørere fra Arakan Rohingya Salvation Army kan være sårbare med hensyn til rekruttering til ekstremistbevægelser;

8.  opfordrer regeringen i Myanmar til at give FN-agenturer, andre internationale og lokale humanitære organisationer og de nationale og internationale medier uhindret adgang til alle dele af landet; understreger, at det kun er gennem fuld adgang til medierne og fuld gennemsigtighed, at udvekslingen af oplysninger fremmes, således at det er muligt at fastslå nøjagtigt, hvad der foregår i regionen;

9.  udtrykker oprigtig skuffelse over, at regeringen i Myanmar og Aung San Suu Kyi nægter at løse problemet og afviser, at grusomhederne finder sted, og dermed er medskyldige i dem; opfordrer Aung San Suu Kyi til at fordømme grusomhederne og til at træffe konkrete foranstaltninger til at hjælpe rohingyaerne;

10.  opfordrer indtrængende Kina og alle andre internationale og regionale aktører til at gøre brug af alle tilgængelige bilaterale, multilaterale og regionale platforme til at kræve, at grusomhederne ophører, og skabe en fredelig løsning;

11.  beklager, at det ikke er lykkedes FN's Sikkerhedsråd at vedtage en beslutning om situationen for rohingyaerne;

12.  noterer sig erklæringerne fra NF/HR; er imidlertid af den opfattelse, at der er behov for større forpligtelser; minder om sin anmodning til NF/HR og EU's medlemsstater om væsentligt at øge deres pres på regeringen i Myanmar;

13.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at udvide den eksisterende våbenembargo mod Myanmar, således at den omfatter alle former for militær bistand, og til at indføre målrettede økonomiske sanktioner mod højtstående embedsmænd, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser;

14.  opfordrer alle stater til at optrappe deres humanitære indsats for fordrevne personer i Myanmar og i andre lande, herunder Bangladesh, og til at beskytte kvinder, børn og andre udsatte grupper, der er i fare for at blive udsat for seksuel vold, menneskehandel og andet misbrug;

15.  opfordrer NF/HR til sammen med kommissæren for handel at suspendere de handelspræferencer, som Myanmar har i henhold til "alt undtagen våben-ordningen" og til at meddele regeringen i Myanmar, at forhandlingerne om en investeringsaftale mellem EU og Myanmar kan suspenderes;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars regering og parlament, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN's generalsekretær, ASEAN's Mellemstatslige Menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0316.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0506.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0351.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0089.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0247.

Juridisk meddelelse