Postup : 2017/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0669/2017

Predkladané texty :

B8-0669/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0500

NÁVRH UZNESENIA
PDF 277kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.288v01-00
 
B8-0669/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii Rohingov (2017/2973(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii Rohingov (2017/2973(RSP))  
B8-0669/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a situácii rohinských moslimov, najmä uznesenia zo 7. júla 2016(1), z 15. decembra 2016(2) a zo 14. septembra 2017(3), a na svoje uznesenia zo 16. marca 2017 o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017(4) a z 13. júna 2017 o situácii osôb bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii(5),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o stratégii EÚ pre Mjanmarsko/Barmu,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) Európskemu parlamentu a Rade z 1. júna 2016 s názvom Prvky stratégie EÚ vo vzťahu k Mjanmarsku/Barme: osobitné partnerstvo pre demokraciu, mier a prosperitu (JOIN(2016)0024),

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 30. marca 2016 o nástupe novej vlády Mjanmarského zväzu,

–  so zreteľom na memorandum o porozumení medzi Mjanmarskom a Bangladéšom o repatriácií Rohingov z Bangladéša do Mjanmarska podpísané 23. novembra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 23. novembra 2017 o memorande o porozumení medzi Mjanmarskom a Bangladéšom,

–  so zreteľom na závery Rady zo 4. decembra 2015 o situácii osôb bez štátnej príslušnosti,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961,

–  so zreteľom na globálny akčný plán UNHCR na roky 2014 – 2024 na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti z novembra 2014,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na záverečnú správu poradnej komisie pre Jakchainský štát z 24. augusta 2017 s názvom Towards a peaceful, fair and prosperous future for the people of Rakhine (Smerom k mierovej, spravodlivej a prosperujúcej budúcnosti Rohingov),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Chartu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Jakchainský štát v Mjanmarsku je domovom asi milióna Rohingov – prevažne moslimskej menšiny, ktorá čelí útlaku a nepretržitému vážnemu porušovaniu ľudských práv vrátane ohrozovania života a bezpečnosti, zabíjania, odopierania práva na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, nútenej práce, sexuálneho násilia a obmedzovania politických práv;

B.  keďže Rohingovia sú oficiálne osobami bez štátnej príslušnosti od prijatia zákona o barmskom občianstve v roku 1982, v dôsledku ktorého je výrazne oklieštená sloboda pohybu Rohingov a sú nútení žiť v táboroch;

C.  keďže Rohingovia uviazli v bludnom systéme štátom podporovanej, inštitucializovanej diskriminácie, ktorú možno označiť ako apartheid, ktorý prerastá do etnických čistiek; keďže na Rohingov sa vzťahujú osobitné právne predpisy, ktoré bránia činnostiam každodenného života, ako je práca, manželstvo, cestovanie a prístup k zdravotnej starostlivosti;

D.  keďže vlády Mjanmarska a Bangladéša podpísali nezáväzné memorandum o porozumení v Nepjito; keďže toto memorandum o porozumení by malo zaručiť bezpečný návrat rohinských utečencov, ktorí v posledných niekoľkých rokoch utiekli z Mjanmarska do Bangladéša; keďže bolo naznačené, že Rohingovia nebudú repatriovaní do svojich dedín, ale do utečeneckých/väzenských táborov v Mjanmarsku;

E.  keďže v miestnych a vnútorne vysídlených komunitách na severe Jakchainského štátu, ako aj v utečeneckých komunitách v Bangladéši existuje riziko radikalizácie, ktoré bolo predtým zdôraznené v záverečnej správe poradnej komisie pre Jakchainský štát z 24. augusta 2017, ktorej predsedal Kofi Annan;

F.  keďže vraždenie, znásilňovanie a vypaľovanie rohinských dedín sa používa ako nástroj na trvalé zničenie sociálnej štruktúry Rohingov a na traumatizovanie obyvateľstva; keďže cieľom týchto ohavných činov je vyhnať Rohingov z ich dedín a z krajiny a vytvoriť mentálne a fyzické prekážky pre ich návrat; keďže hranica medzi Mjanmarskom a Bangladéšom bola militarizovaná a zamínovaná, aby ľudia cez ňu nemohli prechádzať;

G.  keďže organizácie Human Rights Watch a Amnesty International zdôraznili, že od 25. augusta 2017 sa barmské bezpečnostné sily dopustili rozšíreného a systematického znásilňovania žien a dievčat ako súčasť kampane etnických čistiek rohinských moslimov v Jakchainskom štáte; keďže Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) vyzval vládu Mjanmarska, aby do 28. mája 2018 poskytla informácie o rade otázok týkajúcich sa údajných prípadov násilia voči ženám a dievčatám na severe Jakchainského štátu v posledných mesiacoch;

H.  keďže PK/VP označila podpísanie memoranda o porozumení o repatriácii za dôležitý a vítaný krok smerom k riešeniu jednej z najhorších humanitárnych kríz a kríz v oblasti ľudských práv našich čias;

I.  keďže Mjanmarsko v súčasnosti využíva obchodné preferencie VSP v rámci systému Všetko okrem zbraní a vývoz z tejto krajiny do EÚ v roku 2016 dosiahol 830 miliónov EUR; keďže súčasný zásah proti Rohingom možno považovať za „vážne a systematické“ porušovanie povinností Mjanmarska minimálne v jednom z dohovorov v oblasti základných ľudských práv a pracovných práv uvedených v nariadení o VSP (č. 978/2012);

1.  naliehavo vyzýva vojenské a bezpečnostné sily, aby okamžite ukončili zabíjanie, obťažovanie a znásilňovanie Rohingov a vypaľovanie ich domov;

2.  vyzýva mjanmarskú vládu, aby začala rýchle, nestranné, nezávislé a účinné vyšetrovanie všetkých dôveryhodných obvinení z porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a zločinov podľa medzinárodného práva; trvá na tom, že ak sú k dispozícii dostatočné prípustné dôkazy o trestných činoch páchaných jednotlivcami, ktoré zahŕňajú porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, takíto jednotlivci musia byť stíhaní v spravodlivom súdnom konaní na nezávislých civilných súdoch a bez uloženia trestu smrti;

3.  naliehavo vyzýva mjanmarskú vládu, aby dodržiavala slobodu pohybu Rohingov a zaručila ich bezpečnosť kdekoľvek sa nachádzajú; vyzýva mjanmarskú vládu, aby okamžite odstránila všetky míny na hranici s Bangladéšom; naliehavo vyzýva mjanmarskú vládu, aby okamžite zrušila cestovné obmedzenia pre humanitárne organizácie;

4.  okrem toho sa pripája k výzvam v záveroch Rady na budovanie účinných demokratických inštitúcií a silnej občianskej spoločnosti a na potrebu dodržiavania základných práv a slobôd a podpory dobrej správy;

5.  trvá na priamom vykonávaní memoranda o porozumení a na plnom dodržiavaní práva Rohingov na dobrovoľný, bezpečný a dôstojný návrat do ich domovov bez akejkoľvek diskriminácie; vyzýva vládu Mjanmarska, aby zaručila trvalé bezpečné a ľudské životné podmienky pre Rohingov;

6.  naliehavo vyzýva mjanmarskú vládu, aby sa zaoberala dlhodobou a systematickou diskrimináciou a segregáciou Rohingov a ďalších moslimov v Jakchainskom štáte a aby zabezpečila prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a ďalším službám;

7.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o zámery teroristických skupín, najmä siete al-Káida a ISIS, ktoré sa usilujú o zneužitie rohinskej krízy, aby vstúpili do Barmy a rozšírili svoj vplyv v celom regióne; zdôrazňuje, že niektorí rohinskí utečenci a povstalci z Armády spásy arakanských Rohingov môžu byť zraniteľní voči náboru extrémistickými hnutiami;

8.  vyzýva mjanmarskú vládu, aby agentúram OSN, ostatným medzinárodným a miestnym humanitárnym organizáciám i domácim a medzinárodným médiám umožnila úplný prístup do všetkých častí krajiny; zdôrazňuje, že len prostredníctvom úplného prístupu médií a úplnej transparentnosti sa podporí informačný tok, v záujme vytvorenia presného obrazu o udalostiach v regióne;

9.  vyjadruje úprimné sklamanie z mjanmarskej vlády a Aun Schan Su Ťij, pretože odmietli riešiť tento problém a popreli krutosti, ktoré sa odohrávajú a na ktorých sa podieľajú; naliehavo vyzýva Aun Schan Su Ťij, aby vystúpila proti týmto krutostiam a prijala konkrétne opatrenia na pomoc Rohingom;

10.  naliehavo vyzýva Čínu a ostatných medzinárodných a regionálnych aktérov, aby využili všetky dostupné dvojstranné, viacstranné a regionálne platformy na ukončenie týchto krutostí a dosiahnutie mierového riešenia;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN neprijala uznesenie o situácií Rohingov;

12.  berie na vedomie vyhlásenia PK/VP; zastáva však názor, že sú potrebné väčšie záväzky; pripomína svoju žiadosť určenú PK/VP a členským štátom EÚ, aby vo významnej miere zvýšili tlak na mjanmarskú vládu;

13.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby rozšírili existujúce zbrojné embargo voči Mjanmarsku tak, aby zahŕňalo všetky formy vojenskej pomoci, a aby na vysokých úradníkov, ktorí sú zodpovední za vážne porušenia, uvalili cielené finančné sankcie;

14.  naliehavo vyzýva všetky štáty, aby zintenzívnili humanitárne úsilie vo vzťahu k osobám vysídleným v rámci Mjanmarska a ďalších krajín vrátane Bangladéša a aby chránili ženy, deti a ďalšie osoby, ktorým hrozí sexuálne násilie, obchodovanie a podobné zneužívanie;

15.  vyzýva PK/VP, aby v spolupráci s komisárom pre obchod pozastavili obchodné preferencie, ktoré boli Mjanmarsku poskytnuté v rámci systému Všetko okrem zbraní, a aby mjanmarskej vláde oznámili, že môže dôjsť k pozastaveniu rokovaní o medzinárodnej investičnej dohode medzi EÚ a Mjanmarskom;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0316.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0506.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0351.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0089.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0247.

Právne oznámenie