Procedure : 2017/2932(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0683/2017

Indgivne tekster :

B8-0683/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0499

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 177kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.306v01-00
 
B8-0683/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))


Charles Tannock for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))  
B8‑0683/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Afghanistan,

–  der henviser til Rådets konklusioner om en EU-strategi for Afghanistan af 16. oktober 2017,

–  der henviser til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2344 (2017) og til mandatet for FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA),

–  der henviser til de tidligere erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Afghanistan,

–  der henviser til samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling mellem Den Europæiske Union og Afghanistan, der blev undertegnet i februar 2017, og som trådte midlertidigt i kraft den 1. december 2017,

–  der henviser til resultatet af Bruxelleskonferencen om Afghanistan den 5. oktober 2016,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989,

–  der henviser til FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro fra 1981,

–  der henviser til FN-konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion af 18. september 1997,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

–  der henviser til FN's rapport om behandlingen af konfliktrelaterede fanger i Afghanistan fra april 2017,

–  der henviser til Den Islamiske Republik Afghanistans forfatning, som blev ratificeret i januar 2004,

–  der henviser til Beijinghandlingsplanen og resultaterne af den fjerde internationale kvindekonference: ligestilling, udvikling og fred, der blev afholdt i Beijing i september 1995,

–  der henviser til Afghanistans seneste universelle regelmæssige gennemgang for Menneskerettighedsrådet,

–  der henviser til processen for overgangsperioden (Inteqal) og omstillingstiåret (2015-2024),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater i samarbejde med internationale partnere og de afghanske myndigheder har støttet bestræbelserne på at standse vold og ekstremisme i Afghanistan og støttet landets genopbygning, udvikling og demokratiske ambitioner;

B.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater fortsat er fast besluttet på at nå frem til en fredelig, inklusiv politisk proces i Afghanistan med den hensigt at skabe bæredygtig udvikling, stabilitet, sikkerhed og ligestilling for alle dets borgere samt behandle spørgsmål såsom reform af sikkerhedssektoren, håndtering af menneskerettighedsspørgsmål og bekæmpelse af korruption og ulovlig handel med narkotika;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union den 16. oktober 2017 vedtog en ny strategi for Afghanistan med fire prioriterede områder – at fremme fred, stabilitet og regional sikkerhed, at styrke demokratiet, retsstatsprincippet og menneskerettighederne og fremme god regeringsførelse og styrkelse af kvinders indflydelse og status, at støtte økonomisk og menneskelig udvikling samt at imødegå udfordringerne i forbindelse med migration;

D.  der henviser til, at samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling mellem Den Europæiske Union og Afghanistan trådte midlertidigt i kraft den 1. december 2017;

E.  der henviser til, at til trods for de bestræbelser, der udfoldes af internationale og afghanske militære og sikkerhedsstyrker, er vold og ekstremisme fortsat en del af dagligdagen i Afghanistan;

F.  der henviser til, at tusindvis af civile blev dræbt eller såret i 2016 i forbindelse med selvmordsbomber og angreb med improviserede eksplosive anordninger eller som følge af regeringsstyrkers vilkårlige luft- og morterangreb, der angiveligt rettes mod oprørere;

G.  der henviser til, at siden Taleban blev fordrevet fra magten i 2001, er adgangen til sundhedspleje og uddannelse samt den forventede levetid i Afghanistan forbedret;

H.  der henviser til, at så mange som 20 oprørsgrupper og terroristnetværk, herunder Taleban, al-Qaeda, IS/Daesh og Haqqani-netværket, nu formodes at udgøre en alvorlig trussel i Afghanistan;

I.  der henviser til, at antallet af civile dødsfald som følge af kamphandlinger i Afghanistan siden 2001 er nået op på et rekordhøjt niveau i første halvår af 2017;

J.  der henviser til, at støtten til Taleban ser ud til at være stigende i de senere år, og Taleban har iværksat en række dødelige angreb på civile og strategiske mål, især i de seneste måneder, med det formål at destabilisere processen med opbygning af fred og demokrati i Afghanistan; der henviser til, at Taleban kontrollerer større områder og større dele af befolkningen end på noget andet tidspunkt siden deres nederlag i 2001;

K.  der henviser til, at FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA) er en politisk mission, som er oprettet af FN's Sikkerhedsråd i 2002 på opfordring af den afghanske regering med henblik på at bistå regeringen og den afghanske befolkning i at etablere grundlaget for varig fred og udvikling i landet;

L.  der henviser til, at EU's politimission (EUPOL) i Afghanistan blev oprettet i 2007 for at bistå den afghanske regering med at opbygge en civil politistyrke; der henviser til, at missionen afsluttede sit mandat i december 2016;

M.  der henviser til, at det anslås, at 1,3 millioner mennesker er internt fordrevne i Afghanistan; der henviser til, at der i anden halvdel af 2016 skete den højeste stigning i 10 år i antallet af afghanske flygtninge, der vendte tilbage fra Pakistan, idet tallet steg til 370 000 fra 55 000 i 2015;

N.  der henviser til, at politiske stridigheder har bremset regeringens reformer, herunder på områder såsom ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder, ansvarliggørelse for tortur samt medie- og ytringsfrihed;

O.  der henviser til, at 2016 var et af de blodigste år for journalister i Afghanistan, idet 12 blev dræbt, mens de rapporterede om den stadig mere voldelige krig; der henviser til, at på trods af bestemmelserne i den afghanske forfatning, der har til formål at beskytte journalisters rettigheder og arbejde, er mange lokale embedsmænd ude af stand til at acceptere princippet om mediernes uafhængighed, og politi og militær er involveret i flere sager om vold mod journalister;

P.  der henviser til, at processen for overgangsperioden (Inteqal) har flyttet hovedansvaret for sikkerheden i Afghanistan fra den NATO-ledede internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) til de afghanske nationale sikkerhedsstyrker (ANSF) og blev afsluttet ved udgangen af 2014;

1.  gentager sit tilsagn om at yde langsigtet støtte til Afghanistans befolkning for at bringe konflikter og truslen om terrorisme og ekstremisme til ophør med henblik på at opbygge et inklusivt, stabilt, demokratisk og mere fremgangsrigt land;

2.  går fortsat ind for en inklusiv, afghanskledet og afghansk ejet forsoningsproces;

3.  glæder sig over vedtagelsen af en ny EU-strategi for Afghanistan og mener, at den fastsætter medlemsstaternes langsigtede forpligtelse til at fremme fred, stabilitet, velstand og ligestilling i landet;

4.  glæder sig over den foreløbige ikrafttrædelse af samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling mellem Den Europæiske Union og Afghanistan den 1. december 2017, hvilket udgør den første retligt bindende ramme for forbindelserne mellem de to parter; opfordrer endvidere til EU-medlemsstaternes hurtige ratificering af aftalen, så den kan træde i kraft fuldt ud;

5.  er bekymret over den nye række angreb fra ekstremistiske grupper og over det efterfølgende tab af menneskeliv, gentager sin støtte til alle internationale bestræbelser på at udrydde terrorisme og ekstremisme i Afghanistan og mener, at sådanne bestræbelser er afgørende for den regionale og globale sikkerhed;

6.  minder alle parter i Afghanistan om, at angreb og drab på civile, såvel som gidseltagninger af civile, udgør alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret;

7.  fordømmer angreb på hospitaler og anden vital infrastruktur samt anvendelse af skoler til militære formål og minder alle parter om de internationale konventioner, der forbyder sådanne handlinger;

8.  glæder sig over FN's Sikkerhedsråds forlængelse af mandatet for FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA) som et vigtigt redskab til fred, velstand og inklusivitet for alle afghanere;

9.  opfordrer på det kraftigste til en fuldstændig gennemførelse af samarbejdsaftalen mellem EU og Afghanistan "Joint Way Forward" med henblik på at tackle spørgsmål vedrørende migration;

10.  støtter fuldt ud den fulde gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed samt andre nationale foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder og pigers indflydelse og status i Afghanistan samt at bekæmpe vold mod kvinder;

11.  opfordrer indtrængende Afghanistans regering til fuldt ud at gennemføre sin nationale plan om afskaffelse af tortur og beklager dybt den rapporterede brug af tortur og mishandling af konfliktrelaterede fanger blandt alle parter i Afghanistan;

12.  støtter den fortsatte gennemførelse af den afghanske regerings reformprogram — Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership og tilbyder sin støtte til myndighederne i Kabul i at realisere dens ambitioner;

13.  opfordrer til fortsatte bestræbelser på at tackle de underliggende årsager til migration fra Afghanistan, såsom vold, fattigdom, menneskerettighedskrænkelser, korruption samt økonomisk og politisk ustabilitet;

14.  bemærker med bekymring den tvangsmæssige tilbagesendelse af afghanske statsborgere, der er flygtet til nabolandene, og udtrykker sin bekymring over, at deres tilbagevenden kan udsætte dem for udvidelse af væbnede konflikter og udfordrende økonomiske og sociale spørgsmål;

15.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte med at investere i Afghanistans uddannelsessystem og opfordrer den afghanske regering til at sikre, at uddannelse forbliver en af dens topprioriteter som et spørgsmål af afgørende betydning for landets fremtid;

16.  opfordrer Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, til at matche sine stærke offentlige tilsagn om beskyttelse af rettigheder og frihedsrettigheder med hurtig og effektiv gennemførelse af lovgivning for at beskytte dem;

17.  opfordrer de afghanske myndigheder til at overholde artikel 24, 27, 34 og 37 i den nationale forfatning med henblik på at beskytte journalisters rettigheder og sikkerhed og retten til pressefrihed og forsamlingsfrihed;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer samt Afghanistans præsident og regering.

Juridisk meddelelse