Menettely : 2017/2932(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0683/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0683/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0499

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 175kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.306v01-00
 
B8-0683/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))


Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))  
B8‑0683/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Afganistanin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 16. lokakuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät EU:n Afganistan-strategiasta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2344 (2017) ja YK:n avustusoperaatiota Afganistanissa (UNAMA) koskevan toimeksiannon,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan aiemmat julkilausumat Afganistanin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Afganistanin välillä helmikuussa 2017 allekirjoitetun kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen, joka tuli väliaikaisesti voimaan 1. joulukuuta 2017,

–  ottaa huomioon Brysselissä 5. lokakuuta 2016 pidetyn Afganistan-konferenssin tulokset,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirtämisen kieltämisestä ja niiden hävittämisestä syyskuussa 1997 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon konfliktiin liittyvien vankien kohtelua Afganistanissa koskevan YK:n raportin huhtikuulta 2017,

–  ottaa huomioon Afganistanin islamilaisen tasavallan perustuslain, joka hyväksyttiin tammikuussa 2004,

–  ottaa huomioon Pekingin toimintaohjelman ja Pekingissä, Kiinassa syyskuussa 1995 pidetyn neljännen naisten maailmankonferenssin: ”Tasa- arvo, kehitys ja rauha” tulokset,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston antaman viimeisimmän Afganistania koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin,

–  ottaa huomioon siirtymäprosessin (Inteqal) ja kymmenen vuoden siirtymäkauden (2015–2014) prosessin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden ja Afganistanin viranomaisten kanssa ovat tukeneet ponnisteluja väkivaltaisuuksien ja ääriliikkeiden lopettamiseksi Afganistanissa sekä tukeneet maan jälleenrakentamista, kehitystä ja demokraattisia tavoitteita;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat yhä sitoutuneita Afganistanin rauhanomaiseen osallistavaan poliittiseen prosessiin, ja niiden tarkoituksena on tuoda kestävää kehitystä, vakautta, turvallisuutta ja tasa-arvoa kaikille maan kansalaisille sekä puuttua turvallisuusalan uudistuksen kaltaisiin kysymyksiin, käsitellä ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita sekä torjua korruptiota ja laittomien huumausaineiden kauppaa;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni vahvisti 16. lokakuuta 2017 uuden Afganistan-strategian, johon sisältyy neljä painopistealuetta: rauhan, vakauden ja alueellisen turvallisuuden edistäminen; demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien lujittaminen sekä hyvän hallintotavan ja naisten voimaannuttamisen edistäminen; taloudellisen ja inhimillisen kehityksen tukeminen; sekä muuttoliikkeeseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen;

D.  ottaa huomioon, että EU:n ja Afganistanin välinen kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus tuli väliaikaisesti voimaan 1. joulukuuta 2017;

E.  toteaa, että kansainvälisten joukkojen sekä Afganistanin armeijan ja turvallisuusjoukkojen ponnisteluista huolimatta väkivaltaisuudet ja ääriliikehdintä ovat edelleen osa arkipäivää Afganistanissa;

F.  ottaa huomioon, että vuonna 2016 tuhansia siviilejä sai surmansa tai haavoittui itsemurhaiskuissa ja iskuissa, joissa käytettiin omatekoisia räjähteitä, tai hallituksen joukkojen summittaisissa ilma- ja kranaatti-iskuissa, jotka oli oletettavasti kohdistettu kapinallisiin;

G.  ottaa huomioon, että sen jälkeen kun talebanit syöstiin vallasta vuonna 2001, pääsy terveydenhuollon ja koulutuksen piiriin sekä elinajanodote Afganistanissa ovat kaikki parantuneet;

H.  toteaa, että jopa 20 kapinallisryhmän ja terroristiverkoston, kuten talebaneiden, al-Qaidan, ISIS/Da’eshin ja Haqqani-verkoston, uskotaan nyt muodostavan vakavan uhan Afganistanille;

I.  ottaa huomioon, että vuonna 2001 alkaneiden Afganistanin taisteluiden aiheuttamien siviiliuhrien määrä nousi ennätyksellisen korkeaksi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla;

J.  toteaa, että talebanit näyttävät saaneen yhä enemmän tukea viime vuosina, ja he ovat erityisesti viime kuukausina tehneet siviili- ja strategisiin kohteisiin useita tappavia iskuja, joiden tarkoituksena on horjuttaa rauhan ja demokratian rakentamisprosessia Afganistanissa; ottaa huomioon, että talebanien vallassa on enemmän maa-alueita ja väestöä kuin koskaan sen vuonna 2001 kärsimän tappion jälkeen;

K.  toteaa, että YK:n avustusoperaatio Afganistanissa (UNAMA) on poliittinen operaatio, jonka YK:n turvallisuusneuvosto perusti vuonna 2002 Afganistanin hallituksen pyynnöstä, jotta voitiin auttaa Afganistanin hallitusta ja kansaa kestävän rauhan ja kehityksen perustan luomisessa maahan;

L.  toteaa, että EU:n poliisioperaatio (EUPOL) Afganistanissa perustettiin vuonna 2007 tukemaan Afganistanin hallitusta siviilipoliisivoimien kehittämisessä; toteaa, että kyseinen operaatio sai toimeksiantonsa päätökseen joulukuussa 2016;

M.  ottaa huomioon, että Afganistanissa arviolta 1,3 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisällä; ottaa huomioon, että vuoden 2016 toisella puoliskolla Pakistanista palaavien afgaanipakolaisten määrä nousi korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen, sillä määrä nousi 370 000:een, kun vuoden 2015 luku oli 55 000;

N.  toteaa, että poliittiset valtataistelut ovat viivästyttäneet hallituksen uudistuksia muun muassa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien, kidutuksesta vastuuseen saattamisen sekä tiedotusvälineiden vapauden ja sananvapauden kaltaisilla aloilla;

O.  ottaa huomioon, että vuonna 2016, joka oli toimittajien kannalta yksi tuhoisimmista vuosista, 12 toimittajaa sai surmansa raportoidessaan yhä väkivaltaisemmasta sodasta Afganistanissa; ottaa huomioon, että huolimatta Afganistanin perustuslain säännöksistä, joilla on tarkoitus suojella toimittajien oikeuksia ja työtä, monet paikallisviranomaiset eivät voi hyväksyä tiedotusvälineiden riippumattomuuden periaatetta, ja poliisi ja armeija ovat olleet osallisina monissa toimittajiin kohdistunutta väkivaltaa koskevissa tapauksissa;

P.  ottaa huomioon, että siirtymäprosessissa (Inteqal) johtovastuu Afganistanin turvallisuudesta siirrettiin Naton johtamilta kansainvälisiltä turvallisuusjoukoilta (ISAF) Afganistanin kansallisille turvallisuusjoukoille (ANSF) ja että prosessi saatiin päätökseen vuoden 2014 lopussa;

1.  toistaa pitkän aikavälin sitoumuksensa Afganistanin kansalle konfliktin sekä terrorismin ja ääriliikkeiden uhan lopettamiseksi, jotta voidaan rakentaa osallistava, vakaa, demokraattinen ja entistä vauraampi valtio;

2.  on edelleen sitoutunut afganistanilaisten johtamaan ja omakseen kokemaan sovintoprosessiin;

3.  suhtautuu myönteisesti EU:n uuteen Afganistan-strategiaan ja uskoo, että sen myötä alkaa jäsenvaltioiden pitkän aikavälin sitoutuminen rauhan, vakauden, vaurauden ja tasa-arvon edistämiseen maassa;

4.  pitää myönteisenä Euroopan unionin ja Afganistanin välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen väliaikaista voimaantuloa 1. joulukuuta 2017, sillä se on ensimmäinen osapuolien välisiä suhteita oikeudellisesti sitova kehys; kannustaa lisäksi EU:n jäsenvaltioita ratifioimaan sopimuksen ripeästi, jotta se tulisi voimaan täysimääräisesti;

5.  on huolissaan toistuvista ääriryhmien hyökkäyksistä ja niistä johtuvista ihmishenkien menetyksistä; toistaa olevansa sitoutunut kaikkiin kansainvälisiin toimiin, joilla Afganistan vapautetaan terrorismista ja ääriliikkeistä, ja katsoo, että tällaiset toimet ovat välttämättömiä alueellisen ja maailmanlaajuisen turvallisuuden kannalta;

6.  muistuttaa kaikkia osapuolia Afganistanissa siitä, että iskujen kohdistaminen siviileihin ja siviilien tappaminen sekä siviilipanttivankien ottaminen ovat vakavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia;

7.  tuomitsee iskut sairaaloihin ja muuhun elintärkeään infrastruktuuriin sekä koulujen käytön sotilastarkoituksiin ja muistuttaa kaikkia osapuolia kansainvälisistä sopimuksista, joilla kielletään tällainen toiminta;

8.  suhtautuu myönteisesti siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto uusi UNAMAn toimeksiannon, joka on välttämätön rauhan, vaurauden ja osallistavuuden väline kaikille afganistanilaisille;

9.  kannustaa painokkaasti panemaan täytäntöön EU:n ja Afganistanin yhteisen etenemissuunnitelman, jotta voidaan ratkaista muuttoliikkeeseen liittyvät kysymykset;

10.  tukee täysin YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän päätöslauselman 1325 (2000) täysimääräistä täytäntöönpanoa ja muita kotimaisia toimia, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttamista Afganistanissa ja puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan;

11.  kehottaa Afganistanin hallitusta panemaan kaikilta osin täytäntöön kidutuksen poistamista koskevan kansallisen suunnitelmansa ja pitää valitettavana, että Afganistanissa tiettävästi kaikki osapuolet kiduttavat ja pahoinpitelevät konfliktiin liittyviä vankeja;

12.  kannustaa jatkamaan omavaraisuutta koskevan Afganistanin hallituksen uudistusohjelman ”Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership” täytäntöönpanoa ja tarjoaa Afganistanin viranomaisille tukea niiden pyrkiessä saavuttamaan sen tavoitteet;

13.  tukee meneillään olevia toimia Afganistanista lähtevän muuttoliikkeen perussyiden, kuten väkivallan, köyhyyden, ihmisoikeusloukkausten, korruption sekä taloudellisen ja poliittisen epävakauden, ratkaisemiseksi;

14.  panee huolestuneena merkille naapurimaihin paenneiden Afganistanin kansalaisten pakkopalautukset ja ilmaisee huolensa siitä, että palattuaan he voivat joutua kärsimään laajenevasta aseellisesta konfliktista sekä vaikeista taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista;

15.  kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita jatkamaan investointeja Afganistanin koulutusjärjestelmään ja kehottaa Afganistanin hallitusta varmistamaan, että koulutus pysyy yhtenä sen tärkeimmistä prioriteeteista, sillä se on olennaisen tärkeä maan tulevaisuudelle;

16.  kehottaa Afganistanin presidenttiä Ashraf Ghania toteuttamaan antamansa vahvat julkiset sitoumukset oikeuksien ja vapauksien suojelusta panemalla niitä suojelevan lainsäädännön täytäntöön ripeästi ja tehokkaasti;

17.  kehottaa Afganistanin viranomaisia noudattamaan maan perustuslain 24, 27, 34 ja 37 pykälää toimittajien oikeuksien ja turvallisuuden sekä tiedotusvälineiden vapauden ja yhdistymisvapauden suojelemiseksi;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EUH:lle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Afganistanin presidentille ja hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus