Förfarande : 2017/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0683/2017

Ingivna texter :

B8-0683/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0499

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 175kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.306v01-00
 
B8-0683/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))


Charles Tannock för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))  
B8‑0683/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Afghanistan,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017 om en EU-strategi för Afghanistan,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2344 (2017) och mandatet för FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama),

–  med beaktande av de tidigare uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Afghanistan,

–  med beaktande av det samarbetsavtal om partnerskap och utveckling som undertecknades mellan Europeiska unionen och Afghanistan i februari 2017 och som trädde i kraft provisoriskt den 1 december 2017,

–  med beaktande av utfallet av Brysselkonferensen om Afghanistan den 5 oktober 2016,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion och trosuppfattning,

–  med beaktande av FN:s konvention från september 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring,

–  med beaktande av 1984 års FN-konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av FN-rapporten från april 2017 om behandling av konfliktrelaterade fångar i Afghanistan,

–  med beaktande av Islamiska republiken Afghanistans författning, som ratificerades i januari 2004,

–  med beaktande av handlingsplanen från Peking och utfallet av den fjärde kvinnokonferensen om åtgärder för jämställdhet, utveckling och fred, som hölls i Peking i Kina i september 1995,

–  med beaktande av den senaste allmänna återkommande utvärderingen om Afghanistan inför FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av övergångsprocessen (”inteqal”) och processen för omvandlingsårtiondet (2015–2024),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och dess medlemsstater har i samarbete med internationella partner och de afghanska myndigheterna gett sitt stöd till insatserna för att få slut på våldet och extremismen i Afghanistan och till landets återuppbyggnad, utveckling och demokratiska ambitioner.

B.  Europeiska unionen och dess medlemsstater tror fortsatt på en fredlig, inkluderande och politisk process i Afghanistan med avsikten att få till stånd hållbar utveckling, stabilitet, säkerhet och jämlikhet för alla landets medborgare och ta itu med frågor såsom reform av säkerhetssektorn, hantera människorättsproblem och bekämpa korruption och handel med olaglig narkotika.

C.  Den 16 oktober 2017 enades EU om en ny strategi för Afghanistan med fyra prioriterade områden: att främja fred, stabilitet och regional säkerhet; att förstärka demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna samt främja god förvaltningssed och kvinnornas egenmakt; att stödja ekonomisk och mänsklig utveckling; att ta itu med migrationsproblemen.

D.  Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och Afghanistan trädde i kraft provisoriskt den 1 december 2017.

E.  Trots insatserna av internationella och afghanska militär- och säkerhetsstyrkor är våld och extremism alltjämt en del av vardagen i Afghanistan.

F.  Under 2016 dödades och sårades tusentals civila i självmordsattacker och attacker med hemmagjorda sprängladdningar eller i flygangrepp och granatattacker från regeringsstyrkornas sida som enligt uppgift var riktade mot upprorsmakare.

G.  Sedan talibanerna tvingades bort från makten 2001 har det skett förbättringar i tillgången till vård och utbildning och i den förväntade livslängden i Afghanistan.

H.  Hela 20 upprorsgrupper och terrornätverk, däribland talibanerna, al-Qaida, IS/Daish och Haqqani-nätverket, antas nu utgöra ett allvarligt hot i Afghanistan.

I.  Antalet civila dödsfall på grund av striderna i Afghanistan sedan 2001 nådde rekordhöga nivåer under första halvåret 2017.

J.  Talibanerna tycks få ökat stöd sedan några år tillbaka och har utlöst en serie dödliga attacker mot civilbefolkningen och mot strategiska mål, särskilt under de senaste månaderna, i syfte att destabilisera freds- och demokratiprocessen i Afghanistan. Talibanerna kontrollerar ett större territorium och en större befolkning än någon annan gång sedan de föll 2001.

K.  FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama) är ett politiskt uppdrag som inrättades 2002 av FN:s säkerhetsråd på begäran av Afghanistans regering i syfte att bistå regeringen och det afghanska folket med att lägga grunden till varaktig fred och utveckling i landet.

L.  EU:s polisuppdrag (Eupol) i Afghanistan inrättades 2007 för att hjälpa den afghanska regeringen att bygga upp en civil poliskår. Uppdragets mandat löpte ut i december 2016.

M.  Uppskattningsvis 1,3 miljoner människor är internflyktingar i Afghanistan. Under andra halvåret 2016 ökade antalet återvändande afghanska flyktingar från Pakistan till den högsta siffran på tio år och uppgick till 370 000, att jämföra med 55 000 under 2015.

N.  Interna politiska stridigheter har saktat ner regeringsreformerna, bland annat på områden som jämställdhet och kvinnors rättigheter, ansvarsutkrävande för tortyr samt medie- och yttrandefrihet.

O.  2016 var ett av de blodigaste åren för journalister i Afghanistan med tolv dödsfall bland journalister som rapporterade om det allt våldsammare kriget. Trots den afghanska författningens bestämmelser till skydd för journalisters rättigheter och arbete kan många lokala företrädare inte acceptera principen om mediernas oberoende, och polis och militär är inblandade i flera fall av våld mot journalister.

P.  Övergångsprocessen (”inteqal”) innebar att huvudansvaret för säkerheten i Afghanistan överfördes från den Nato-ledda internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) till de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna (Ansf), och processen fullbordades i slutet av 2014.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt långsiktiga åtagande gentemot det afghanska folket om att få slut på konflikten och hotet från terrorism och extremism i syfte att bygga upp ett inkluderande, stabilt, demokratiskt och mer välmående land.

2.  Europaparlamentet tror fortsatt på en inkluderande försoningsprocess under Afghanistans ledning och ansvar.

3.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av en ny EU-strategi för Afghanistan och anser att den stakar ut medlemsstaternas långsiktiga åtagande om att främja fred, stabilitet, välstånd och jämlikhet i landet.

4.  Europaparlamentet välkomnar samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och Afghanistan, som trädde i kraft provisoriskt den 1 december 2017 och som utgör den första rättsligt bindande ramen för förbindelserna mellan de båda parterna. Parlamentet uppmuntrar vidare EU:s medlemsstater att skyndsamt ratificera avtalet så att det kan träda i kraft fullt ut.

5.  Europaparlamentet uttrycker oro över de förnyade attackerna utförda av extremistgrupper och förlusten av människoliv, och uttalar sig på nytt till förmån för alla internationella insatser för att befria Afghanistan från terrorism och extremism. Parlamentet anser att sådana ansträngningar är av vital betydelse för den regionala och globala säkerheten.

6.  Europaparlamentet erinrar alla parter i Afghanistan om att det är ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt att rikta in sig på och döda civila och att ta civila som gisslan.

7.  Europaparlamentet fördömer attackerna mot sjukhus och annan vital infrastruktur samt användningen av skolor i militära syften, och erinrar alla parter om de internationella konventioner som förbjuder sådan verksamhet.

8.  Europaparlamentet gläds åt att FN:s säkerhetsråd förnyat mandatet för Unama som ett viktigt verktyg för fred, välstånd och delaktighet för alla afghaner.

9.  Europaparlamentet uppmuntrar kraftfullt ett fullständigt genomförande av avtalet ”En gemensam väg framåt” mellan EU och Afghanistan för att hantera migrationsfrågor.

10.  Europaparlamentet ställer sig helt bakom ett fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt andra inhemska åtgärder för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt i Afghanistan och bekämpa våld mot kvinnor.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Afghanistans regering att fullt ut genomföra sin nationella plan för avskaffande av tortyr och beklagar djupt det rapporterade bruket av tortyr och misshandel av konfliktrelaterade fångar, som alla parter ska ha gjort sig skyldiga till.

12.  Europaparlamentet uppmuntrar ett fortsatt genomförande av den afghanska regeringens reformprogram ”Förverkligande av självständighet: åtaganden om reformer och förnyat partnerskap”, och ger sitt stöd till myndigheterna i Kabul i arbetet med att nå målen.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar de pågående ansträngningarna att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migrationen från Afghanistan, såsom våld, fattigdom, människorättskränkningar, korruption samt ekonomisk och politisk instabilitet.

14.  Europaparlamentet noterar med oro tvångsåtersändandet av afghanska medborgare som flytt till grannländer, och uttrycker sin oro över att de vid återvändandet kan utsättas för en växande väpnad konflikt och ekonomiska och sociala prövningar.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att investera i Afghanistans utbildningssystem, och Afghanistans regering uppmanas att behålla utbildning som en av sina högsta prioriteringar, då det är en fråga av avgörande betydelse för landets framtid.

16.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans president Ashraf Ghani att förena sina kraftfulla offentliga utfästelser om skydd för rättigheter och friheter med en snabbt och gediget genomförd lagstiftning till skydd för dem.

17.  Europaparlamentet uppmanar de afghanska myndigheterna att respektera artiklarna 24, 27, 34 och 37 i den nationella författningen för att skydda rättigheterna och säkerheten för journalister och rätten till medie- och föreningsfrihet.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar samt Afghanistans president och regering.

Rättsligt meddelande