Процедура : 2017/2932(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0684/2017

Внесени текстове :

B8-0684/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0499

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 493kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP))


Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Ана Гомеш от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP))  
B8‑0684/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Афганистан,

–  като взе предвид заключенията на Съвета във връзка със стратегията на ЕС относно Афганистан от 16 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно „Елементи на стратегия на ЕС за Афганистан“ от 24 юли 2017 г. (JOIN(2017)0031),

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 15 септември 2017 г. относно положението в Афганистан и последиците от него за международния мир и международната сигурност,

–  като взе предвид споразумението за сътрудничество между ЕС и Афганистан за партньорство и развитие, подписано през февруари 2017 г., което временно влезе в сила през декември 2017 г.,

–  като взе предвид конференцията в Брюксел на 5 октомври 2016 г., организирана от Афганистан и ЕС,

–  като взе предвид многогодишната индикативна програма на ЕС за Афганистан за периода 2014 – 2020 г.,

–  като взе предвид Националната рамка на Афганистан за мир и развитие,

–  като взе предвид документа „Съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси“, подписан през октомври 2016 г.,

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по въпросите на правата на човека на вътрешно разселените лица от 12 април 2017 г. относно неговата мисия в Афганистан,

–  като взе предвид Резолюция 2344 (2017) на Съвета за сигурност на ООН относно Афганистан от 17 март 2017 г,

–  като взе предвид доклада на мисията на ООН за съдействие в Афганистан (UNAMA) от април 2017 г., озаглавен „Борбата на Афганистан с корупцията: другото бойно поле“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Афганистан е изложен на дълбоки политически, икономически и социални сътресения; като има предвид, че положението със сигурността в страната е изключително нестабилно; като има предвид, че средната продължителност на живота продължава да бъде ниска, а детската смъртност – висока; като има предвид, че хроничното недохранване, лошите хигиенни условия и разпространението на инфекциозни заболявания продължават да бъдат сериозен проблем;

Б.  като има предвид, че талибаните продължават да контролират големи части от Афганистан и разширяват контрола си над части от страната;

В.  като има предвид, че – освен талибаните – и други терористични групи, включително Ал Кайда и Даеш, продължават да дестабилизират страната; като има предвид, че смъртните случаи сред цивилното население са се увеличили през последните години; като има предвид, че при терористично нападение в Кабул на 31 май 2017 г. загинаха 150 души и бяха ранени над 300;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз е поел ангажимент да съдейства на Афганистан за установяването на траен мир и сигурност, укрепването на демокрацията, икономическото и социалното развитие и равенството;

Д.  като има предвид, че на 24 юли 2017 г. Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност публикуваха съвместно съобщение относно стратегия на ЕС за Афганистан, която се основава на целите за насърчаване на мира, стабилността и регионалната сигурност, укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, доброто управление и овластяването на жените, подкрепа за икономическо и човешкото развитие и преодоляване на предизвикателствата, свързани с миграцията;

Е.  като има предвид, че ЕС е най-големият партньор на Афганистан в областта на сътрудничеството за развитие; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки поеха ангажимент да осигурят 5 милиарда евро от общо 13,6 милиарда евро, обещани на Афганистан за периода 2016 – 2020 г. по време на Конференцията за Афганистан в Брюксел през октомври 2016 г.; като има предвид, че през 2016 г. ЕС предостави 32 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за Афганистан;

Ж.  като има предвид, че споразумението за сътрудничество между ЕС и Афганистан за партньорство и развитие беше подписано през февруари 2017 г., като с него се създава нормативна уредба за подкрепа от страна на ЕС за програмата за реформи на Афганистан в рамките на „Десетилетието на трансформация“ (2015 – 2024 г.);

З.  като има предвид, че средната продължителност на живота и жизнените стандарти продължават да бъдат ниски, но се подобриха значително през последните 15 години; като има предвид, че достъпът до първични здравни грижи и достъпът до образование са се увеличили значително;

И.  като има предвид, че въпреки повишаването на стандарта на живот през последните години, политическата нестабилност и забавеният напредък на правителството на националното единство възпрепятстват по-нататъшните подобрения в нестабилната държава; като има предвид, че процентът на безработица в Афганистан е 39%, а над 39 % от населението живее в бедност; като има предвид, че няма значително намаляване на зависимостта от помощи;

Й.  като има предвид, че жените продължават да се сблъскват с множество пречки пред пълното и безопасно участие в обществения живот; като има предвид, че Афганистан се намира много ниско в класацията по отношение на достъпа до образование за момичетата;

К.  като има предвид, че ширещата се корупция представлява сериозна пречка за укрепването на принципите на правовата държава, доброто управление и устойчивото развитие;

Л.  като има предвид, че Мисията на ООН за съдействие в Афганистан (UNAMA), която беше създадена през 2002 г., подкрепя правителството на Афганистан в усилията му да постигне мир, защита на правата на човека и добро управление; като има предвид, че нейният мандат се подновява ежегодно от Съвета за сигурност на ООН и последният път беше единодушно удължен до 2018 г.;

М.  като има предвид, че производството на мак за незаконни наркотици е нараснало значително през последните години; като има предвид, че незаконната търговия с наркотици е важен източник на средства за талибаните; като има предвид, че отглежданият в Афганистан опиум е основният източник за хероина, влизащ в ЕС;

Н.  като има предвид, че по приблизителни оценки около 1,3 милиона души са вътрешно разселени в Афганистан; като има предвид, че Афганистан е изправен пред безпрецедентен брой върнати лица (със или без валидни документи) от Пакистан и други съседни държави; като има предвид, че организациите за защита на правата на човека и хуманитарните организации отбелязаха провеждането на кампания за масово принудително връщане на лица от Пакистан;

О.  като има предвид, че афганистанските национални сили за сигурност и отбрана поеха основната отговорност за сигурността през 2014 г.;

П.  като има предвид, че на 31 декември 2016 г. полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL) приключи своя мандат и прехвърли дейностите на местните и международните партньори;

Р.  като има предвид, че се счита, че Афганистан притежава огромни резерви от полезни изкопаеми и ресурси, които обаче не са недостатъчно добре разработени; като има предвид, че незаконният добив води до конфликти и нарушения на правата на човека по целия свят; като има предвид, че талибаните използват добива на полезни изкопаеми като източник на финансиране;

1.  приветства факта, че съвместното съобщение относно стратегия на ЕС за Афганистан изцяло утвърждава общите цели за постигане на мир, стабилност, сигурност и устойчиво развитие в Афганистан; приветства политическия ангажимент на ЕС и на правителството на Афганистан напредъкът в тези области да продължи;

2.  подчертава, че напредъкът трябва да бъде постигнат чрез ръководен от Афганистан политически процес, за който страната е поела ангажимент, като се предоставя политическа, финансова и техническа помощ от ЕС и от другите международни, многостранни и регионални партньори;

3.  изразява съжаление във връзка с влошаващото се положение по отношение на сигурността, което позволява на престъпни групи да отвличат афганистански и чуждестранни граждани, включително хуманитарни работници, и това води до продължаващо насилие и убийства; изразява дълбока загриженост относно големия брой терористични нападения и цивилни жертви; изразява също така тревога поради засилването на контрола на талибаните на територията на Афганистан;

4.  особено остро осъжда нападенията над болници и здравни клиники, училища и хуманитарни операции; припомня, че това е тежко нарушение на международното хуманитарно право;

5.  признава усилията, които полагат афганистанските национални сили за сигурност, но обръща внимание на ограничените им способности да предприемат всеобхватни мерки за сигурност в Афганистан; призовава ЕС и международните участници да продължат техническата подкрепа и обучение, за да се спомогне за подобряването на положението със сигурността;

6.  приветства поставянето на акцент върху овластяването на жените и интегрирането на принципа на равенство между половете в помощта на ЕС за Афганистан, и по-специално факта, че за 53% от програмите на ЕС равенството между половете е сред значимите цели; настоятелно призовава Комисията и ЕСВД да продължат да отдават приоритет на защитата и овластяването на жените в рамките на ангажимента на ЕС спрямо Афганистан;

7.  припомня, че производството и трафикът на опиум в Афганистан имат разрушителни последици за местното население и за общата сигурност на страната; поради това подчертава значението на спирането на производството и циркулацията на опиум, за да се предприемат мерки срещу трафика на наркотици и финансирането на тероризма; настоятелно призовава ЕС да работи съвместно с регионалните партньори, за да се подкрепи прилагането на афганистанската национална стратегия за контрол на наркотиците; приветства подкрепата, която ЕС предоставя на регионалните програми на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) за борба с наркотиците;

8.  подчертава необходимостта от постоянни усилия от страна на афганистанското правителство и на международните партньори за подкрепа на създаването на работни места и на условия за стабилни и устойчиви инвестиции за справяне с безработицата, и по-специално младежката безработица, като начин за предотвратяване на радикализацията; приветства присъединяването на Афганистан към Световната търговска организация (СТО;

9.  осъжда непрекъснатия приток на оръжия, включително малки оръжия и леки въоръжения, и на самоделни взривни устройства към Афганистан и по-специално към терористичните организации; призовава за засилено сътрудничество в Афганистан и в региона с цел да се води борба с незаконната търговия с оръжия;

10.  отбелязва сключването на „Съвместен път напред“ – неофициалното споразумение за обратно приемане между ЕС и Афганистан; изразява съжаление във връзка с липсата на парламентарен и демократичен контрол върху сключването на посоченото споразумение; изразява дълбоко съжаление по повод на засилващото се връщане на афганистански бежанци от Европа, като се има предвид, че Афганистан не е сигурна страна за нейните жители и още по-малко за бежанците и за върнатите лица; подчертава, че депортирането в Афганистан излага на сериозна опасност живота на връщаните лица, по-специално на тези лица, които са сами и нямат мрежа от приятели или роднини в Афганистан и имат малък шанс да оцелеят; подчертава, че нестабилното положение по отношение на сигурността в Афганистан, поддържано от талибаните и други терористични групи, заплашва да запрати бежанците в един порочен кръг на разселване и обратното приемане; настоява, че сътрудничеството за развитие на ЕС за Афганистан не следва да се разглежда през призмата на миграцията; припомня, че помощта за развитие не трябва да бъде обвързана с условие за сътрудничество в областта на управлението на миграцията, а трябва да се концентрира върху областите, в които има най-голяма необходимост от нея, и върху гарантирането на зачитането на правата на човека и на основните свободи на бежанците;

11.  изразява дълбока загриженост във връзка с това, че големият брой вътрешно разселени лица в Афганистан може да доведе до тежка хуманитарна криза; призовава ЕС да продължи да предоставя цялостна хуманитарна помощ и помощ за развитие за инфраструктурна подкрепа; призовава афганистанското правителство да отдаде приоритет на защитата и реинтегрирането на вътрешно разселените лица и на бежанците, връщащи се в Афганистан;

12.  изразява съжаление по повод на съобщенията за масови принудителни връщания на афганистански бежанци от Пакистан; изразява много сериозна тревога относно броя на непридружените малолетни или непълнолетни лица, които са разселени в Афганистан и се връщат в страната; призовава ЕС и международните партньори да работят в тясно сътрудничество с организации като УНИЦЕФ и афганистанското правителство във връзка със закрилата на децата в Афганистан и по протежение на миграционните маршрути;

13.  призовава за по-нататъшни действия за справяне с корупцията в Афганистан, без които усилията, насочени към устойчиво развитие за приобщаващо общество, ще бъдат подкопани; приветства създаването на правосъдния център за борба с корупцията в Афганистан през юни 2016 г.; насърчава правителството на Афганистан да продължи борбата с ендемичните лични интереси, като прилага по-високи стандарти по отношение на прозрачността в публичния сектор;

14.  приветства членството на Афганистан в Инициативата за прозрачност на добивната промишленост; настоятелно призовава афганистанското правителство да увеличи прозрачността в добивния сектор и да установи строги изисквания за лицензи и наблюдение, за да се гарантира устойчива добивната промишленост, която е в полза на местното население и не допринася за финансирането на тероризма;

15.  приветства планирането на избори в Афганистан за 2018 г. след няколко отлагания; призовава афганистанското правителство да гарантира прозрачен и приобщаващ изборен процес, по-специално като покани Европейския съюз да изпълнява ролята на наблюдател чрез разполагането на мисия за наблюдение на изборите (МНИ);

16.  подчертава необходимостта от засилване на подкрепата за организациите на гражданското общество в Афганистан, за да се осигури тяхното пълноценно участие в укрепването на демокрацията и на държавните институции; подчертава, че не може да съществуват траен мир и приобщаващо общество без пълноценното участие на едно силно и независимо гражданско общество;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Афганистан.

Правна информация