Procedure : 2017/2932(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0684/2017

Indgivne tekster :

B8-0684/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0499

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 267kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP)) (2017/2932(RSP))  
B8‑0684/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Afghanistan,

–  der henviser til Rådets konklusioner om en EU-strategi for Afghanistan af 16. oktober 2017,

–  der henviser til den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om elementer i en EU-strategi for Afghanistan af 24. juli 2017 (JOIN(2017)0031),

–  der henviser til rapporten fra FN's generalsekretær af 15. september 2017 om situationen i Afghanistan og dens betydning for den internationale fred og sikkerhed,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem EU og Afghanistan om partnerskab og udvikling, der blev undertegnet i februar 2017, og som trådte midlertidigt i kraft i december 2017,

–  der henviser til konferencen i Bruxelles den 5. oktober 2016, hvor Afghanistan og EU var værter,

–  der henviser til EU's flerårige vejledende program for Afghanistan 2014-2020,

–  der henviser til den afghanske nationale ramme for fred og udvikling,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem EU og Afghanistan "Joint Way Forward" om migrationsspørgsmål, der blev undertegnet i oktober 2016,

–  der henviser til rapporten af 12. april 2017 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighederne for internt fordrevne personer om hans besøg i Afghanistan,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2344 (2017) om Afghanistan af 17. marts 2017,

–  der henviser til rapporten fra FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA) med titlen "Afghanistan's Fight Against Corruption: The Other Battlefield" fra april 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Afghanistan er præget af grundlæggende politisk, økonomisk og social ustabilitet; der henviser til, at sikkerhedssituationen i landet er yderst skrøbelig; der henviser til, at den forventede levetid stadig er lav, og børnedødeligheden er høj; der henviser til, at kronisk fejlernæring, dårlig sanitet og spredningen af smitsomme sygdomme fortsat er udbredte problemer;

B.  der henviser til, at Taleban stadig kontrollerer store dele af Afghanistan og er i færd med at styrke sin position i visse dele af landet;

C.  der henviser til, at ud over Taleban fortsætter også andre terrorgrupper, herunder al-Qaeda og Daesh, med at destabilisere landet; der henviser til, at de civile dødsfald er steget i de seneste år; der henviser til, at der ved terrorangrebet i Kabul den 31. maj 2017 blev dræbt 150 mennesker og såret mere end 300;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union er fast besluttet på at bistå Afghanistan med at etablere varig fred og sikkerhed, demokratisk konsolidering, økonomisk og social udvikling og ligestilling;

E.  der henviser til, at Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik den 24. juli 2017 offentliggjorde en fælles meddelelse om en EU-strategi for Afghanistan, der er baseret på målene om at fremme fred, stabilitet og regional sikkerhed, styrke demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne, god regeringsførelse og kvinders indflydelse og status, støtte økonomisk og menneskelig udvikling og håndtere udfordringerne i forbindelse med migration;

F.  der henviser til, at EU er Afghanistans største udviklingssamarbejdspartner; der henviser til, at EU og medlemsstaterne har indgået forpligtelser for 5 mia. EUR af de i alt 13,6 mia. EUR, der blev lovet til Afghanistan for perioden 2016-2020 ved konferencen om Afghanistan i Bruxelles i oktober 2016; der henviser til, at EU i 2016 ydede 32 mio. EUR i humanitær bistand til Afghanistan;

G.  der henviser til, at samarbejdsaftalen mellem EU og Afghanistan om partnerskab og udvikling, der blev undertegnet i februar 2017, fastsætter en retlig ramme for EU's støtte til Afghanistans reformprogram i "omstillingstiåret 2015-2024";

H.  der henviser til, at den forventede levealder og levestandarden stadig er lav, selv om de er blevet betydeligt forbedret i løbet af de seneste 15 år; der henviser til, at mærkbart flere mennesker har fået adgang til primær sundhedspleje og uddannelse;

I.  der henviser til, at på trods af stigningen i levestandard i de seneste år forhindrer politisk ustabilitet og den nationale samlingsregerings stagnerende udvikling yderligere fremskridt i den skrøbelige stat; der henviser til, at arbejdsløsheden i Afghanistan ligger på 39 %, og at over 39 % af befolkningen lever i fattigdom; der henviser til, at der ikke har været nogen væsentlig reduktion af bistandsafhængigheden;

J.  der henviser til, at kvinder fortsat møder mange hindringer for fuld og sikker deltagelse i det offentlige liv; der henviser til, at Afghanistan befinder sig på et meget lavt niveau med hensyn til at sikre adgang til uddannelse for piger;

K.  der henviser til, at udbredt korruption udgør en væsentlig hindring for at styrke retsstaten, god regeringsførelse og bæredygtig udvikling;

L.  der henviser til, at De Forenede Nationers bistandsmission i Afghanistan (UNAMA), der blev oprettet i 2002, støtter den afghanske regering i dens bestræbelser på at opnå fred, beskyttelse af menneskerettighederne og god regeringsførelse; der henviser til, at missionens mandat forlænges årligt af FN's Sikkerhedsråd, og at den seneste forlængelse til 2018 for nylig blev vedtaget enstemmigt;

M.  der henviser til, at dyrkningen af valmuer til ulovlig narkotikaproduktion er steget betydeligt i de seneste år; der henviser til, at den ulovlige handel med narkotika udgør en vigtig indtægtskilde for Taleban; der henviser til, at opiumsvalmuer dyrket i Afghanistan er den vigtigste kilde til den heroin, der kommer ind i EU;

N.  der henviser til, at det anslås, at 1,3 millioner mennesker er internt fordrevne i Afghanistan; der henviser til, at Afghanistan skal håndtere et hidtil uset antal tilbagevendte – med eller uden legitimation – fra Pakistan og andre nabolande; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer og humanitære organisationer har bemærket, at der foregår en kampagne for tvungne massetilbagesendelser fra Pakistan;

O.  der henviser til, at de afghanske nationale forsvars- og sikkerhedsstyrker (ANDSF) i 2014 overtog hovedansvaret for sikkerheden;

P.  der henviser til, at Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL) den 31. december 2016 afsluttede sit mandat og overdrog sine aktiviteter til lokale og internationale partnere;

Q.  der henviser til, at Afghanistan menes at have enorme, men underudviklede mineralreserver og ressourcer; der henviser til, at ulovlig minedrift fører til konflikter og menneskerettighedskrænkelser i hele verden; der henviser til, at Taleban bruger mineraludvinding som finansieringskilde;

1.  glæder sig over, at den fælles meddelelse om EU's strategi for Afghanistan i høj grad styrker de fælles målsætninger om at opnå fred, stabilitet, sikkerhed og bæredygtig udvikling i Afghanistan; glæder sig over EU's og den afghanske regerings politiske engagement i at fortsætte sine fremskridt på disse områder;

2.  understreger, at fremskridt skal opnås gennem en politisk proces under afghansk ledelse og med afghansk ejerskab, der modtager politisk, finansiel og teknisk bistand fra EU og andre internationale, multilaterale og regionale partnere;

3.  beklager den forværrede sikkerhedssituation, som gør det muligt for kriminelle grupper at kidnappe både afghanske statsborgere og udenlandske statsborgere, herunder humanitære nødhjælpsarbejdere, og fører til vedvarende vold og drab; udtrykker dyb bekymring over det store antal terrorangreb og de mange civile ofre; udtrykker endvidere bekymring over Talebans voksende kontrol med afghansk territorium;

4.  fordømmer navnlig angrebene på hospitaler og sundhedsklinikker, skoler og humanitære operationer; minder om, at dette er en alvorlig overtrædelse af den humanitære folkeret;

5.  anerkender de afghanske nationale forsvars- og sikkerhedsstyrkers bestræbelser, men henleder opmærksomheden på deres begrænsede kapacitet til at sikre omfattende sikkerhedsforanstaltninger i Afghanistan; opfordrer EU og de internationale aktører til fortsat at yde teknisk støtte og uddannelse, der kan bidrage til at forbedre den sikkerhedsmæssige situation;

6.  glæder sig over, at der er fokus på styrkelse af kvinders indflydelse og stilling og integrering af ligestillingsaspektet i EU's bistand til Afghanistan, især den omstændighed at 53 % af EU's programmer har ligestilling mellem kønnene som et væsentligt mål; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til fortsat at prioritere beskyttelsen og styrkelsen af kvinders indflydelse i EU's engagement i Afghanistan;

7.  minder om, at produktionen af og handelen med opium i Afghanistan har katastrofale følger for lokalbefolkningen og den overordnede sikkerhed i landet; understreger derfor betydningen af at dæmme op for produktionen og strømmen af opium for at tackle narkotikahandel og finansieringen af terrorisme; opfordrer indtrængende EU til at arbejde sammen med regionale partnere for at støtte gennemførelsen af den afghanske nationale narkotikabekæmpelsesstrategi. glæder sig over den støtte, EU yder til det regionale program for narkotikabekæmpelse under FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC);

8.  understreger behovet for en vedholdende indsats fra den afghanske regerings og de internationale partneres side for at støtte jobskabelse og styrke betingelserne for stabile og bæredygtige investeringer med henblik på at bekæmpe arbejdsløsheden, navnlig ungdomsarbejdsløsheden, som et middel til at forebygge radikalisering; glæder sig over Afghanistans tiltrædelse af WTO;

9.  fordømmer den fortsatte strøm af våben, herunder håndvåben og lette våben og improviserede eksplosive anordninger, til Afghanistan og navnlig til terrororganisationer; opfordrer til øget samarbejde i Afghanistan og regionen for at tackle ulovlig våbenhandel;

10.  noterer sig indgåelsen af den uformelle tilbagetagelsesaftale "Joint Way Forward" mellem EU og Afghanistan; beklager manglen på parlamentarisk tilsyn og demokratisk kontrol med indgåelsen af denne aftale; beklager dybt den stigende tilbagevenden af afghanske flygtninge fra Europa, da Afghanistan ikke er et sikkert land for dets indbyggere og endnu mindre for flygtninge og hjemvendte; understreger, at udvisninger til Afghanistan bringer de tilbagevendtes liv i alvorlig fare, navnlig for enlige uden et netværk af familie eller venner i Afghanistan, som kun har en lille chance for at overleve; understreger, at den ustabile sikkerhedssituation i Afghanistan, som er blevet gjort varig af Taleban og andre terrorgrupper, risikerer at fange flygtninge i en ond cirkel af fordrivelse og tilbagetagelse; fastholder, at EU's udviklingsbistand til Afghanistan ikke bør betragtes fra et migrationsperspektiv; minder om, at udviklingsbistand ikke må gøres betinget af samarbejde om migrationsstyring, men bør sætte fokus på de områder, hvor behovet er størst, og på at sikre respekt for flygtningenes menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

11.  er dybt bekymret over, at det store antal internt fordrevne personer i Afghanistan har potentiale til at udløse en alvorlig humanitær krise; opfordrer EU til fortsat at yde omfattende humanitær bistand og udviklingsbistand til infrastrukturstøtte; opfordrer den afghanske regering til at prioritere beskyttelse og reintegration af internt fordrevne og flygtninge, der vender tilbage til Afghanistan;

12.  beklager indberetningerne om tvangsmæssige massetilbagesendelser af afghanske flygtninge fra Pakistan; udtrykker ekstrem bekymring over de mange tilfælde af uledsagede flygtningebørn, der er fordrevet i Afghanistan og vender tilbage til landet; opfordrer EU og de internationale partnere til at arbejde tæt sammen med organisationer såsom UNICEF og den afghanske regering om beskyttelse af børn i Afghanistan og langs migrationsruterne;

13.  opfordrer til yderligere tiltag med henblik på at håndtere korruption i Afghanistan, uden hvilke bestræbelserne på bæredygtig udvikling af et inklusivt samfund vil blive undergravet; glæder sig over oprettelsen af centret for bekæmpelse af korruption i Afghanistan i juni 2016; tilskynder den afghanske regering til at fortsætte bestræbelserne på at imødegå forfølgelsen af lokale særinteresser ved at etablere højere standarder for gennemsigtighed i den offentlige sektor;

14.  glæder sig over Afghanistans medlemskab af gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien; opfordrer indtrængende den afghanske regering til at øge gennemsigtigheden i minesektoren og at fastsætte strenge krav til licenser og overvågning med henblik på at sikre en bæredygtig udvindingsindustri, der er til gavn for den lokale befolkning og ikke bidrager til finansiering af terrorisme;

15.  glæder sig over, at det efter flere forsinkelser nu er planlagt at afholde valg i Afghanistan i 2018; opfordrer den afghanske regering til at sikre en gennemsigtig og inklusiv valgproces, navnlig ved at opfordre EU til at fungere som observatør gennem udsendelse af en valgobservationsmission (EOM);

16.  understreger, at det er nødvendigt at øge støtten til civilsamfundsorganisationer i Afghanistan for at sikre deres fulde inddragelse i den demokratiske konsolidering og styrkelsen af de statslige institutioner; understreger, at der ikke kan opnås varig fred og et inklusivt samfund uden fuld deltagelse af et stærkt og uafhængigt civilsamfund;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Afghanistans regering og parlament.

Juridisk meddelelse