Menetlus : 2017/2932(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0684/2017

Esitatud tekstid :

B8-0684/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2017 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0499

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 266kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP))  
B8-0684/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Afganistani kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 16. oktoobri 2017. aasta järeldusi ELi Afganistani-strateegia kohta,

–  võttes arvesse 24. juuli 2017. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi Afganistani-strateegia elementide kohta (JOIN(2017)0031),

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 15. septembri 2017. aasta aruannet olukorra kohta Afganistanis ning selle mõju kohta rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule,

–  võttes arvesse ELi-Afganistani partnerlus- ja arengukoostöölepingut, mis allkirjastati 2017. aasta veebruaris ja mis jõustus ajutiselt 2017. aasta detsembris,

–  võttes arvesse Afganistani ja ELi poolt 5. oktoobril 2016. aastal korraldatud Brüsseli konverentsi,

–  võttes arvesse ELi poolt Afganistani jaoks koostatud mitmeaastast sihtprogrammi (2014–2020),

–  võttes arvesse Afganistani rahu ja arengu riiklikku raamistikku,

–  võttes arvesse 2016. aasta oktoobris allkirjastatud ELi ja Afganistani ühist rändealast tegevuskava („EU-Afghanistan Joint Way Forward on migration“),

–  võttes arvesse riigisiseste põgenike inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 12. aprilli 2017. aasta aruannet oma Afganistani missiooni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 17. märtsi 2017. aasta resolutsiooni 2344 (2017),

–  võttes arvesse UNAMA (ÜRO abimissioon Afganistanis) 2017. aasta aprilli aruannet „Afghanistan’s Fight Against Corruption: The Other Battlefield“ (Afganistani korruptsioonivastane võitlus: teine lahinguväli),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Afganistani on tabanud suur poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne ebastabiilsus; arvestades, et riigi julgeolekuolukord on äärmiselt ebakindel; arvestades, et oodatav eluiga on endiselt madal ja väikelaste suremus on jätkuvalt suur; arvestades, et krooniline alatoitlus ja halvad sanitaartingimused on endiselt väga levinud ja nakkushaiguste levik on endiselt suur;

B.  arvestades, et Talibani kontrolli alla kuulub jätkuvalt suur osa Afganistanist ja Taliban laiendab oma mõjuvõimu riigi eri piirkondades veelgi;

C.  arvestades, et lisaks Talibanile jätkavad riigi destabiliseerimist veel teisedki terrorirühmitused, sealhulgas Al Qaeda ja Daesh; arvestades, et hukkunud tsiviilisikute arv on viimastel aastatel kasvanud; arvestades, et 31. mail 2017. aastal Kabulis toimunud terrorirünnakus hukkus 150 inimest ja sai vigastada rohkem kui 300 inimest;

D.  arvestades, et Euroopa Liit on võtnud kohustuse olla Afganistanile abiks püsiva rahu ja julgeoleku, demokraatia tugevdamise, majandusliku ja sotsiaalse arengu ning võrdõiguslikkuse tagamisel;

E.  arvestades, et komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldasid 24. juulil 2017. aastal ühisteatise ELi Afganistani-strateegia kohta, mis põhineb sellistel eesmärkidel nagu rahu, stabiilsuse ja piirkondliku julgeoleku edendamine, demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste tugevdamine ning hea valitsemistava ja naiste võimestamise edendamine, majandus- ja inimarengu toetamine ning rändega seotud probleemide lahendamine;

F.  arvestades, et EL on Afganistani suurim arengukoostöö partner; arvestades, et kokku 13,6 miljardist eurost, mis 2016. aasta oktoobris Brüsselis toimunud Afganistani käsitleval konverentsil lubati Afganistanile eraldada ajavahemikuks 2016–2020, on lubanud eraldada 5 miljardit eurot EL ja selle liikmesriigid; arvestades, et 2016. aastal andis EL Afganistanile humanitaarabi 32 miljoni euro ulatuses;

G.  arvestades, et 2017. aasta veebruaris kirjutati alla ELi-Afganistani partnerlus- ja arengukoostöölepingule, millega loodi õigusraamistik Euroopa Liidu poolse toetuse andmiseks Afganistani reformiprogrammile nn ümberkorralduste kümnendil (2015–2024);

H.  arvestades, et oodatav eluiga ja elatustase on endiselt madalad, kuid on viimase 15 aasta jooksul oluliselt paranenud; arvestades, et juurdepääs esmatasandi tervishoiule ja juurdepääs haridusele on märkimisväärselt suurenenud;

I.  arvestades, et hoolimata elatustaseme tõusust viimastel aastatel, takistavad rahvusliku ühtsuse valitsuse poolt tehtavate edusammude aeglustumine ja poliitiline ebastabiilsus ebakindla riigi olukorra edasist paranemist; arvestades, et tööpuuduse määr on Afganistanis 39 % ja rohkem kui 39 % elanikkonnast elab vaesuses; arvestades, et sõltuvus abist ei ole oluliselt vähenenud;

J.  arvestades, et naised seisavad jätkuvalt silmitsi paljude tõketega, mis takistavad neil avalikus elus täielikult ja ohutult osaleda; arvestades, et Afganistani näitajad on tüdrukute juurdepääsu osas haridusele väga kehvad;

K.  arvestades, et laialt levinud korruptsioon takistab oluliselt õigusriigi põhimõtte, hea valitsemistava ja säästva arengu tugevdamist;

L.  arvestades, et 2002. aastal loodud ÜRO abimissioon Afganistanis (UNAMA) toetab Afganistani valitsust rahu, inimõiguste kaitse ja hea valitsemistava saavutamise alastes jõupingutustes; arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu pikendab selle volitusi kord aastas ja viimati pikendati neid ühehäälselt 2018. aastani;

M.  arvestades, et viimastel aastatel on oluliselt suurenenud unimaguna kasvatus ebaseaduslike uimastite tootmise eesmärgil; arvestades, et ebaseaduslik uimastikaubandus on Talibani oluline tuluallikas; arvestades, et Afganistanis kasvatatav oopium on Euroopa Liitu jõudva heroiini peamine tooraine;

N.  arvestades, et hinnangute kohaselt on Afganistanis 1,3 miljonit riigisisest põgenikku; arvestades, et Afganistan seisab silmitsi enneolematult suurel arvul nii dokumentidega kui ka dokumentideta tagasipöördujatega, kes saabuvad Pakistanist ja muudest naaberriikidest; arvestades, et inimõigus- ja humanitaarabiorganisatsioonid on juhtinud tähelepanu Pakistani massiliste sunniviisiliste tagasisaatmiste kampaaniatele;

O.  arvestades, et 2014. aastal läks peamine vastutus julgeoleku tagamise eest Afganistani riiklike kaitse- ja julgeolekujõudude (Afghan National Defence and Security Forces – ANDSF) kätesse;

P.  arvestades, et 31. detsembril 2016. aastal lõppesid Afganistanis tegutsenud Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL Afghanistan) volitused ning selle tegevusülesanded anti üle kohalikele ja rahvusvahelistele partneritele;

Q.  arvestades, et Afganistanil arvatakse olevat suured, kuid arendamata mineraalsed maavarad ja ressursid; arvestades, et ebaseaduslik kaevandamine põhjustab kogu maailmas konflikte ja inimõiguste rikkumisi; arvestades, et Taliban kasutab maavarade kaevandamist rahastamisallikana;

1.  tunneb heameelt asjaolu üle, et ühisteatises ELi Afganistani-strateegia kohta tugevdatakse igakülgselt ühiseid eesmärke, milleks on saavutada Afganistanis rahu, stabiilsus, julgeolek ja säästev areng; tunneb heameelt ELi ja Afganistani valitsuse võetud poliitilise kohustuse üle jätkata kõnealustes valdkondades edusammude tegemist;

2.  rõhutab, et edusamme tuleb teha Afganistani juhitud ja Afganistani enda vastutusel toimuva poliitilise protsessi kaudu, mida toetavad EL ja teised rahvusvahelised, mitmepoolsed ja piirkondlikud partnerid poliitiliselt, rahaliselt ja tehniliselt;

3.  peab kahetsusväärseks julgeolekuolukorra halvenemist, mis võimaldab kuritegelikel rühmitustel röövida nii Afganistani kodanikke kui ka välisriikide kodanikke, sealhulgas humanitaarabi- ja muid abitöötajaid, ning mille tagajärjeks on jätkuv vägivallatsemine ja tapmine; väljendab tõsist muret terrorirünnakute ja tsiviilohvrite suure arvu pärast; peab ühtlasi murettekitavaks asjaolu, et Talibani kontroll Afganistani territooriumi üle suureneb;

4.  mõistab eelkõige hukka haiglate ja tervisekliinikute ning koolide ja humanitaaroperatsioonide vastu suunatud rünnakud; tuletab meelde, et tegemist on rahvusvahelise humanitaarõiguse olulise rikkumisega;

5.  võtab teadmiseks Afganistani riiklike kaitse- ja julgeolekujõudude tehtud jõupingutused, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et nende suutlikkus tagada Afganistanis ulatuslikku julgeolekut, on piiratud; kutsub ELi ja rahvusvahelisi osalejaid üles jätkama tehnilise toe ja koolituse pakkumist, et aidata kaasa julgeolekuolukorra parandamisele;

6.  tunneb heameelt selle üle, et ELi poolt Afganistanile antava abi raames keskendutakse naiste võimestamisele ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele, eelkõige asjaolu üle, et ELi programmidest on 53 % puhul seatud sooline võrdõiguslikkus oluliseks eesmärgiks; nõuab tungivalt, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jätkaksid ELi suhetes Afganistaniga naiste kaitse ja võimestamise tähtsustamist;

7.  tuletab meelde, et oopiumi tootmisel ja sellega kauplemisel on Afganistanis laastavad tagajärjed kohalikule elanikkonnale ja riigi üldisele julgeolekule; rõhutab seetõttu oopiumi tootmise ja leviku takistamise tähtsust uimastikaubanduse ja terrorismi rahastamise probleemiga tegelemisel; nõuab tungivalt, et EL teeks koostööd piirkondlike partneritega, et toetada Afganistani riikliku uimastikontrolli strateegia rakendamist; tunneb heameelt ELi poolt ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) piirkondlikule uimastivastase võitluse programmile antava toetuse üle;

8.  rõhutab, et Afganistani valitsus ja rahvusvahelised partnerid peavad tegema järjepidevaid jõupingutusi toetamaks töökohtade loomist ning stabiilsete ja jätkusuutlike investeeringute tingimusi, et tegeleda tööpuuduse probleemiga (eelkõige noorte tööhõivega) radikaliseerumise ennetamise vahendina; väljendab heameelt Afganistani ühinemise üle WTOga;

9.  mõistab hukka relvade, sealhulgas väike- ja kergrelvade ning isetehtud lõhkeseadmete leviku Afganistani ning eelkõige terroriorganisatsioonide kätesse; nõuab, et ebaseadusliku relvakaubanduse vastu võitlemiseks tehtaks Afganistanis ja kõnealuses piirkonnas tihedamat koostööd;

10.  võtab teadmiseks ELi ja Afganistani vahelise mitteametliku tagasivõtulepingu sõlmimise ühise tegevuskava raames; peab kahetsusväärseks parlamentaarse järelevalve ja demokraatliku kontrolli puudumist kõnealuse lepingu sõlmimise üle; peab kahetsusväärseks, et üha rohkem Afganistani pagulasi saadetakse Euroopast tagasi, arvestades, et Afganistan ei ole selle elanike jaoks ning veelgi vähem pagulaste ja tagasipöördujate jaoks turvaline riik; rõhutab, et väljasaatmine Afganistani seab tagasipöördujate elu suurde ohtu, eriti niisuguste üksikute inimeste elu, kellel puudub Afganistanis pere- või sõprade võrgustik ja kelle ellujäämisvõimalused on seetõttu väikesed; rõhutab, et Afganistani ebakindel julgeolukord, mida süvendavad Taliban ja teised terrorirühmitused, võib tõmmata pagulased sundrände ja tagasivõtmise nõiaringi; nõuab kindlalt, et ELi arengukoostööd Afganistaniga ei tohiks käsitleda rände vaatenurgast; tuletab meelde, et arenguabi ei tohi sõltuda rände haldamise alasest koostööst, vaid selles tuleb keskenduda aladele, kus vajadus on kõige suurem, ning pagulaste inimõiguste ja põhivabaduste austamise tagamisele;

11.  on sügavalt mures asjaolu pärast, et riigisiseste põgenike suur arv Afganistanis võib vallandada tõsise humanitaarkriisi; kutsub ELi üles jätkama ulatusliku humanitaarabi ja arenguabi andmist infrastruktuuri toetuseks; kutsub Afganistani valitsust üles seadma prioriteediks Afganistani riigisiseste põgenike ja sinna tagasipöörduvate pagulaste kaitse ja taasintegreerimise;

12.  peab kahetsusväärseks teateid Afganistani pagulaste massilise sunniviisilise tagasisaatmise kohta Pakistanist; peab ülimalt murettekitavaks niisuguste saatjata alaealiste arvu, kes asustatakse Afganistanis ümber ja saadetakse riiki tagasi; nõuab tungivalt, et EL ja rahvusvahelised partnerid teeksid tihedat koostööd selliste organisatsioonidega nagu UNICEF ja Afganistani valitsusega, et kaitsta lapsi Afganistanis ja rändeteedel;

13.  nõuab täiendavate meetmete võtmist Afganistanis korruptsiooni vastu võitlemiseks, sest nende võtmata jätmine õõnestab kaasava ühiskonna säästva arengu saavutamise alaseid jõupingutusi; tunneb heameelt asjaolu üle, et 2016. aasta juunis loodi Afganistanis korruptsioonivastase võitluse keskus; julgustab Afganistani valitsust jätkama levinud erahuvide vastu võitlemist ja kehtestama selleks avaliku sektori läbipaistvuse suhtes rangemad standardid;

14.  tunneb heameelt asjaolu üle, et Afganistan on mäetööstuse läbipaistvuse algatuse osaline; nõuab tungivalt, et Afganistani valitsus suurendaks kaevandussektori läbipaistvust ning kehtestaks ranged litsentside ja järelevalvega seotud nõuded, et tagada jätkusuutlik kaevandustööstus, mis toob kasu kohalikule elanikkonnale ega aita kaasa terrorismi rahastamisele;

15.  tunneb heameelt asjaolu üle, et pärast mitmeid viivitusi on Afganistani valimised kavandatud toimuma 2018. aastal; palub Afganistani valitsusel tagada läbipaistva ja kaasava valimisprotsessi, paludes eelkõige Euroopa Liidul osaleda selles valimisvaatlusmissiooni lähetamise kaudu vaatlejana;

16.  rõhutab vajadust suurendada Afganistani kodanikuühiskonna organisatsioonidele pakutavat toetust, et tagada nende täielik osalemine demokraatia kinnistamises ja riigiasutuste tugevdamises; rõhutab, et püsiv rahu ja kaasav ühiskond ei ole ilma tugeva ja sõltumatu kodanikuühiskonna täieliku osaluseta saavutatav;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Afganistani valitsusele ja parlamendile.

Õigusalane teave