Förfarande : 2017/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0684/2017

Ingivna texter :

B8-0684/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0499

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 413kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))  
B8‑0684/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Afghanistan,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017 om en EU-strategi för Afghanistan,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet av den 24 juli 2017 om beståndsdelar i en EU-strategi för Afghanistan (JOIN(2017)0031),

–  med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare av den 15 september 2017 om situationen i Afghanistan och dess konsekvenser för internationell fred och säkerhet,

–  med beaktande av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan, som undertecknades i februari 2017 och som trädde i kraft provisoriskt i december 2017,

–  med beaktande av Brysselkonferensen av den 5 oktober 2016, som ordnades av Afghanistan och EU,

–  med beaktande av EU:s fleråriga vägledande program för Afghanistan 2014–2020,

–  med beaktande av Afghanistans nationella freds- och utvecklingsram,

–  med beaktande av samarbetsavtalet Joint Way Forward om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU som undertecknades i oktober 2016,

–  med beaktande av rapporten från FN:s särskilda rapportör om internflyktingars mänskliga rättigheter från hans uppdrag till Afghanistan den 12 april 2017,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2344 (2017) om Afghanistan av den 17 mars 2017,

–  med beaktande av rapporten från Förenta nationernas biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama) från april 2017 Afghanistan’s Fight Against Corruption: The Other Battlefield,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Afghanistan tyngs av djupt rotade politiska, ekonomiska och sociala oroligheter. Säkerhetssituationen i landet är ytterst instabil, och den förväntade livslängden fortsätter att vara låg och barndödligheten hög. Andelen kronisk undernäring, dålig hygien och spridning av smittsamma sjukdomar är fortsatt hög.

B.  Talibanerna fortsätter att kontrollera stora delar av Afghanistan och stärker sin kontroll över vissa delar av landet.

C.  Utöver talibanerna fortsätter andra terroristgrupper, däribland al-Qaida och Daish att destabilisera landet. Civila dödsfall har ökat under de senaste åren. I samband med en terroristattack i Kabul den 31 maj 2017 dödades 150 människor och mer än 300 skadades.

D.  Europeiska unionen har åtagit sig att bistå Afghanistan med att skapa bestående fred och säkerhet, demokratisk konsolidering, ekonomisk och social utveckling och jämlikhet.

E.  Den 24 juli 2017 utfärdade Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande om en EU-strategi för Afghanistan, som bygger på målen om att främja fred, stabilitet och regional säkerhet, stärka demokratin, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och kvinnors egenmakt, som stöder ekonomisk och mänsklig utveckling och tar itu med utmaningar i samband med migration.

F.  EU är Afghanistans största utvecklingssamarbetspartner. EU och medlemsstaterna har avsatt 5 miljarder euro av det totala beloppet på 13,6 miljarder euro som utlovades till Afghanistan för perioden 2016–2020 under Brysselkonferensen om Afghanistan i oktober 2016. År 2016 anslog EU 32 miljoner euro i humanitärt bistånd till Afghanistan.

G.  Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan, som undertecknades i februari 2017, fastställer en rättslig ram för EU:s stöd till Afghanistans reformprogram under Afghanistans övergångsdecennium 2015–2024.

H.  Den förväntade livslängden och levnadsstandarden är fortfarande låg men har förbättrats betydligt under de senaste 15 åren. Tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård och utbildning har ökat betydligt.

I.  Trots att levnadsstandarden stigit under de senaste åren försvårar den politiska instabiliteten och samlingsregeringens stagnation ytterligare förbättringar i den bräckliga staten. Arbetslösheten i Afghanistan ligger på 39 %, och över 39 % av befolkningen lever i fattigdom. Beroendet av bistånd har inte nämnvärt minskat.

J.  Kvinnor fortsätter att utsättas för många hinder för fullständigt och säkert deltagande i det offentliga livet. Afghanistan placerar sig mycket dåligt när det gäller tillgång till utbildning för flickor.

K.  Utbredd korruption utgör ett betydande hinder för att stärka rättsstatsprincipen, en god samhällsstyrning och en hållbar utveckling.

L.  Förenta nationernas biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama), som inrättades 2002, stöder den afghanska regeringen i dess insatser för att uppnå fred, skyddet av mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. Dess mandat förnyas årligen av FN:s säkerhetsråd och har nyligen enhälligt förlängts till 2018.

M.  Vallmoodling för produktion av olaglig narkotika har ökat avsevärt under de senaste åren. Olaglig narkotikahandel utgör en viktig inkomstkälla för talibanerna. Opium som odlats i Afghanistan är den huvudsakliga källan för heroin som kommer in i EU.

N.  Det finns uppskattningsvis 1,3 miljoner internflyktingar i Afghanistan. Afghanistan står inför ett rekordstort antal både dokumenterade och papperslösa återvändande från Pakistan och andra grannländer. Både människorättsorganisationer och humanitära organisationer har noterat en kampanj för tvingade massåtervändanden från Pakistan.

O.  De afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkorna tog huvudansvaret för säkerheten 2014.

P.  Den 31 december 2016 avslutade Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan sitt uppdrag och överlämnade verksamheten till lokala och internationella partner.

Q.  Afghanistan anses ha stora men outvecklade mineralreserver och mineraltillgångar. Olaglig gruvdrift leder till konflikter och människorättskränkningar i hela världen. Talibanerna utnyttjar mineralbrytning som en källa till finansiering.

1.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma meddelandet om strategin för EU och Afghanistan i hög grad stärker de gemensamma målen om att uppnå fred, stabilitet, säkerhet och en hållbar utveckling i Afghanistan. Parlamentet välkomnar EU:s och den afghanska regeringens politiska åtagande att fortsätta framstegen på dessa områden.

2.  Europaparlamentet betonar att framstegen måste uppnås genom en afghanskledd och afghanskkontrollerad politisk process med politiskt, finansiellt och tekniskt bistånd från EU och andra internationella, multilaterala och regionala partner.

3.  Europaparlamentet beklagar den allt sämre säkerhetssituationen som gör det möjligt för kriminella grupper att kidnappa både Afghanistans egna medborgare och utländska medborgare, däribland humanitära arbetare och biståndsarbetare, som leder till ihållande våld och mord. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över det stora antalet terroristattacker och civila dödsfall. Parlamentet uttrycker också oro över talibanernas ökade kontroll över afghanskt territorium.

4.  Europaparlamentet fördömer särskilt attackerna mot sjukhus och hälsovårdskliniker, skolor och humanitära insatser, och erinrar om detta utgör ett grovt brott mot internationell humanitär rätt.

5.  Europaparlamentet noterar de afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkornas ansträngningar, men vill uppmärksamma deras begränsade kapacitet när det gäller att säkerställa övergripande säkerhet i Afghanistan. Parlamentet uppmanar EU och internationella aktörer att fortsätta att bistå med tekniskt stöd och teknisk utbildning för att bidra till att förbättra säkerhetssituationen.

6.  Europaparlamentet välkomnar den särskilda inriktningen på kvinnornas egenmakt och integreringen av jämställdhetsperspektivet i EU:s bistånd till Afghanistan, särskilt det faktum att 53 % av EU:s program har jämställdhet som ett betydande mål. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta att prioritera skyddet av kvinnor och kvinnors egenmakt i EU:s samarbete med Afghanistan.

7.  Europaparlamentet påminner om att produktionen av och handeln med opium i Afghanistan har förödande konsekvenser för lokalbefolkningen och den övergripande säkerheten i landet. Parlamentet betonar därför vikten av att stoppa produktionen och flödet av opium för att ta itu med olaglig narkotikahandel och finansiering av terrorism. Parlamentet uppmanar EU att samarbeta med regionala partner för att stödja genomförandet av Afghanistans nationella narkotikakontrollstrategi. Parlamentet välkomnar det stöd som EU ger till FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå Unodcs regionala drogbekämpningsprogram.

8.  Europaparlamentet understryker att det finns ett behov av en varaktig insats från den afghanska regeringen och internationella partner att stödja skapandet av arbetstillfällen och villkor för stabila och hållbara investeringar i syfte att bekämpa arbetslöshet, särskilt ungdomsarbetslöshet, som ett sätt att förebygga radikalisering. Parlamentet välkomnar Afghanistans anslutning till WTO.

9.  Europaparlamentet fördömer det fortsatta inflödet av vapen, inbegripet handeldvapen och lätta vapen och improviserade sprängladdningar till Afghanistan och särskilt till terroristorganisationer. Parlamentet efterlyser ökat samarbete i Afghanistan och i regionen för att hantera den olagliga vapenhandeln.

10.  Europaparlamentet noterar ingåendet av det informella återtagandeavtalet Joint Way Forward mellan EU och Afghanistan. Parlamentet beklagar bristen på parlamentarisk översyn och demokratisk kontroll vid ingåendet av detta avtal. Parlamentet beklagar djupt det ökande antalet afghanska flyktingar som återvänder från Europa, eftersom Afghanistan inte är ett säkert land för dess invånare och ännu mindre för flyktingar och återvändande. Parlamentet betonar att utvisningar till Afghanistan sätter flyktingars liv i allvarlig fara, i synnerhet ensamstående personer som inte har ett nätverk av familj eller vänner i Afghanistan, som har små möjligheter att överleva. Parlamentet betonar att det instabila säkerhetsläget i Afghanistan, som förvärras av talibanerna och andra terroristgrupper, utsätter flyktingarna för en ond cirkel av tvångsförflyttning och återtagande. Parlamentet insisterar på att EU:s utvecklingsbistånd till Afghanistan inte bör betraktas ur ett migrationsperspektiv. Parlamentet påminner om att utvecklingsbiståndet inte får vara beroende av samarbete inom migrationshantering, utan måste fokuseras på de områden där behovet är störst, och på att garantera respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna för flyktingar.

11.  Europaparlamentet är djupt oroat över att det stora antalet internflyktingar i Afghanistan kan utlösa en allvarlig humanitär kris. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta det omfattande humanitära stödet och utvecklingsbiståndet för infrastrukturstöd. Parlamentet uppmanar den afghanska regeringen att prioritera skyddet och återintegreringen av internflyktingar och flyktingar som återvänder till Afghanistan.

12.  Europaparlamentet beklagar de rapporterade påtvingade massåtervändanden av flyktingar från Pakistan. Parlamentet är mycket oroat över antalet ensamkommande minderåriga som är internflyktingar i Afghanistan eller som återvänder till landet. Parlamentet uppmanar med kraft EU och internationella partner att ha ett nära samarbete med sådana organisationer som Unicef och den afghanska regeringen för att skydda barn i Afghanistan och längs migrationsrutterna.

13.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare insatser för att bekämpa korruption i Afghanistan, för utan sådana åtgärder kommer ansträngningarna för en hållbar utveckling för ett inkluderande samhälle att undergrävas. Parlamentet välkomnar inrättandet av rättscentret för korruptionsbekämpning i Afghanistan i juni 2016. Parlamentet uppmanar den afghanska regeringen att fortsätta att bekämpa utbredda egna särintressen med högre standarder om öppenhet i den offentliga sektorn.

14.  Europaparlamentet välkomnar Afghanistans medlemskap i utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet. Parlamentet uppmanar med kraft den afghanska regeringen att öka öppenheten inom gruvsektorn och att införa effektiva krav för tillstånd och övervakning för att säkerställa en hållbar utvinningsindustri som gynnar både lokalbefolkningen och inte bidrar till finansiering av terrorism.

15.  Europaparlamentet gläder sig över att valen i Afghanistan efter flera uppskov nu planeras att hållas 2018. Parlamentet uppmanar den afghanska regeringen att säkerställa en transparent och inkluderande valprocess, bland annat genom att erbjuda EU att vara observatör inom ramen för ett valövervakningsuppdrag.

16.  Europaparlamentet understryker behovet av att öka stödet för det civila samhällets organisationer i Afghanistan och för att säkerställa deras fulla deltagande i den demokratiska konsolideringen och förstärkningen av de statliga institutionerna. Parlamentet betonar att man inte kan uppnå varaktig fred och ett inkluderande samhälle utan ett fullständigt deltagande av ett starkt och oberoende civilt samhälle.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Afghanistans regering och parlament.

Rättsligt meddelande