ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 47k
11.12.2017
PE614.332v01-00
 
B8-0703/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα και τη χρήση του ποδηλάτου


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα και τη χρήση του ποδηλάτου  
B8‑0703/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι το ιδανικό υπόδειγμα ενός συστήματος μεταφορών που ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και τούτο ειδικότερα με τη χρήση του ποδηλάτου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η κατασκευή « πράσινων » δημοσίων έργων που να διευκολύνουν την ποδηλατική κινητικότητα και η σωστή συντήρησή τους μέσα από ένα νέο βιώσιμο τρόπο ζωής, και ότι οφείλουμε να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε το κύριο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ώστε να δημιουργήσουμε ασφαλή και άνετα δίκτυα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξοικονομήσεις από τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης χάρη στη χρήση του ποδηλάτου εκτιμώνται γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ευρύτερη χρήση δημοσίων πόρων για τη βελτίωση του συστήματος των οικολογικά πιο βιώσιμων συστημάτων μεταφορών, πέρα από το ότι κάνει τις πόλεις μας πιο ασφαλείς και βιώσιμες, μπορεί επίσης να αυξήσει την απασχόληση και ότι η επίτευξη υψηλών επιπέδων ποδηλατικής κινητικότητας (30 %) μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία 76.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και την κατά 10.000 μείωση των νεκρών σε ατυχήματα (ΠΟΥ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να βοηθήσει κυρίως τους τοπικούς φορείς να προωθήσουν μια νέα νοοτροπία αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο της οποίας η βιώσιμη και προσιτή αστική μεταφορά αποτελεί στοιχείο-κλειδί προκειμένου να γίνουν οι πόλεις δυναμικές και ζωντανές·

1.  καλεί την Επιτροπή να κάνει περισσότερες επενδύσεις σε ένα σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας στραμμένο στη χρήση του ποδηλάτου.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου