ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 456kWORD 47k
15.12.2017
PE605.488v01-00
 
B8-0707/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα μέτρα για να αποτραπεί η περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας μετά τις εξαγορές που πραγματοποίησε η Κίνα στην Ευρώπη


Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα για να αποτραπεί η περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας μετά τις εξαγορές που πραγματοποίησε η Κίνα στην Ευρώπη  
B8-0707/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως γνωστό πως η Κίνα προβαίνει στην εξαγορά περιουσιακών στοιχείων, σε επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και σε υλικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτήν την κατάσταση, που είναι όχι μόνο πολύ συγκεκριμένη, αλλά και πρωτοφανής και ανησυχητική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχετικά παραδείγματα γίνονται όλο και περισσότερα: η πρόσφατη εξαγορά του Club Med, η συμμετοχή στη διάσωση της PSA, η αναγορά της Baccarat, η αναγορά των γαλλικών εταιρειών έτοιμων ενδυμάτων Maje, Sandro και Claudie Pierlot, η επένδυση στο βόειο και στο χοιρινό κρέας, στο κοτόπουλο, στο γάλα (όπως τα γαλακτοκομεία Saint-Hubert) και στα δημητριακά, η αγορά πολλών γαλλικών αμπελώνων ή ακόμη η αγορά χιλιάδων εκταρίων με φυτείες·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποφασίσει να επιβάλει δασμούς αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών κινεζικού χάλυβα·

1.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει σοβαρή μελέτη σχετικά με τους κινδύνους αυτών των εξαγορών στον τομέα της απασχόλησης·

2.   καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει τις εν λόγω μελέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

3.   καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προστασίας απέναντι στο νέο κοινωνικό ντάμπινγκ που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ της Ένωσης και της Κίνας.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου