Procedură : 2017/3013(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0041/2018

Texte depuse :

B8-0041/2018

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0012

RECOMANDARE DE DECIZIE
PDF 310kWORD 44k
11.1.2018
PE614.343v01-00
 
B8-0041/2018

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatul (4) litera (d) și articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii (D054274-02 – 2017/3013(RPS))


Julie Girling, în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii (D054274-02 – 2017/3013(RPS))  
B8‑0041/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii (D054274-02),

–  având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, în special articolele 12 și 19(1),

–  având în vedere avizul prezentat la 30 noiembrie 2017 de comitetul menționat la articolul 23 alineatul (1) din directiva menționată mai sus,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 5 decembrie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu se va opune proiectului de regulament,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 11 ianuarie 2018,

–  având în vedere articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei(2),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatul (4) litera (d) și articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, pentru a proteja integritatea sistemului UE de comercializare a emisiilor („EU ETS”) din punctul de vedere al mediului, operatorii de aeronave și alți operatori din cadrul EU ETS au interdicție de a utiliza certificate emise de un stat membru în privința cărora există obligații caduce pentru operatori aerieni și pentru alți operatori și, în acest scop, ar trebui adoptate măsurile de salvgardare necesare;

B.   articolul 19 din Directiva 2003/87/CE împuternicește Comisia să adopte măsuri în ceea ce privește sistemul standardizat și securizat de registre, în conformitate cu procedura de reglementare cu control (PRC);

C.  întrucât, la 8 decembrie 2017, Comisia a transmis oficial Parlamentului proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii (denumită în continuare „proiectul de măsuri PRC”), care a deschis pentru Parlament perioada de control de trei luni în care să formuleze obiecțiuni la acest proiect de act;

D.  întrucât măsurile de salvgardare din proiectul de măsuri PRC ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență pentru ca măsurile să aibă efect, iar cotele să fie alocate cote cu titlu gratuit, primite în schimbul creditelor internaționale sau scoase la licitație în 2018 și întrucât utilizarea deplină a perioadei de control de trei luni de care dispune Parlamentul nu ar acorda suficient timp pentru ca proiectul de măsuri PRC să intre în vigoare înainte emiterea certificatelor pentru 2018,

1.  declară că nu se opune proiectului de regulament al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei și, spre informare, Consiliului.

(1)

JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)

JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2018Notă juridică