ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 47k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно създаването на общи търговски камари в трети държави, сключили търговски споразумения с ЕС


Салваторе Доменико Полиезе

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно създаването на общи търговски камари в трети държави, сключили търговски споразумения с ЕС  
B8‑0042/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя общата търговска политика като област от изключителната компетентност на Европейския съюз;

Б.  като подчертава, че ЕС, освен че е най-големият износител на изделия и услуги в света, е и първата търговска сила в света;

В.  като има предвид, че международната търговия беше един от първите сектори, в които държавите членки се споразумяха да обединят суверенитета си и че в съобщението от 2010 г., озаглавено „Търговия, растеж и световни дела“, международната търговия е посочена като един от стълбовете на новата стратегия „Европа 2020“, насочена към постигането на един по-екологосъобразен и по-конкурентоспособен ЕС;

Г.  като припомня, че ЕС е подписал или води преговори относно споразумения за свободна търговия с държави от различни континенти;

Д.  като има предвид ролята, която играят търговските камари като основни фактори, насърчаващи интернационализацията на европейските предприятия и катализатори на търговските отношения с трети държави;

1.  приканва Комисията да подкрепи и насърчи създаването на търговски камари на Европейския съюз във всички трети държави, сключили споразумения за свободна търговия с ЕС.

Последно осъвременяване: 8 юни 2018 г.Правна информация