ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 47k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη δημιουργία κοινών εμπορικών επιμελητηρίων σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την ΕΕ


Salvatore Domenico Pogliese

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία κοινών εμπορικών επιμελητηρίων σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την ΕΕ  
B8‑0042/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει την κοινή εμπορική πολιτική ως αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η πρώτη εμπορική δύναμη παγκοσμίως, και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο αποτέλεσε έναν από τους πρώτους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να μοιραστούν την κυριαρχία τους και ότι η ανακοίνωση του 2010 με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις» κατέστησε το διεθνές εμπόριο έναν από τους πυλώνες της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με σκοπό να γίνει η ΕΕ φιλικότερη προς το περιβάλλον και πιο ανταγωνιστική·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη συνάψει, ή διαπραγματεύεται, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με χώρες από διαφορετικές ηπείρους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν τα εμπορικά επιμελητήρια, ως κύριοι φορείς προώθησης της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και διευκόλυνσης των εμπορικών σχέσεων με τρίτες χώρες·

1.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να προωθήσει την δημιουργία εμπορικών επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου