RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 47k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


ühiste kaubanduskodade loomise kohta neis kolmandates riikides, kes on sõlminud ELiga kaubanduslepingud


Salvatore Domenico Pogliese

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ühiste kaubanduskodade loomise kohta neis kolmandates riikides, kes on sõlminud ELiga kaubanduslepingud  
B8-0042/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 207 on ühine kaubanduspoliitika sätestatud Euroopa Liidu ainupädevusena;

B.  rõhutades, et EL on lisaks maailma võimsaimale kaubandusjõule ka maailma suurim tööstustoodete ja teenuste eksportija;

C.  arvestades, et rahvusvaheline kaubandus oli üks esimesi valdkondi, mille alase suveräänsuse ühendamises liikmesriigid kokku leppisid, ja et 2010. aasta teatise „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika“ kohaselt on rahvusvaheline kaubandus üks neist sammastest, millele tugineb uus strateegia „Euroopa 2020“, mille eesmärk on muuta EL keskkonnasõbralikumaks ja konkurentsivõimelisemaks;

D.  tuletades meelde, et EL on sõlminud vabakaubanduslepinguid mitme maailmajao riikidega või peab läbirääkimisi selliste vabakaubanduslepingute sõlmimiseks;

E.  arvestades rolli, mida kaubanduskojad etendavad Euroopa ettevõtete rahvusvahelistumise peamiste edendajatena ning kolmandate riikidega kaubandussuhete hõlbustajatena;

1.  kutsub komisjoni üles toetama ja edendama Euroopa Liidu kaubanduskodade loomist kõigis kolmandates riikides, kes on sõlminud ELiga vabakaubanduslepingud.

Viimane päevakajastamine: 8. juuni 2018Õigusalane teave