PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 382kWORD 46k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl bendrų prekybos rūmų sukūrimo trečiosiose šalyse, kurios yra pasirašiusios prekybos susitarimus su ES


Salvatore Domenico Pogliese

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl bendrų prekybos rūmų sukūrimo trečiosiose šalyse, kurios yra pasirašiusios prekybos susitarimus su ES  
B8-0042/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnyje bendra prekybos politika apibrėžta kaip išimtinė Europos Sąjungos kompetencijos sritis;

B.  pabrėžia, kad ES pasaulyje pasižymi didžiausia prekybos galia; ji yra didžiausias prekių ir paslaugų eksportuotojas;

C.  kadangi tarptautinės prekybos sritis yra viena iš sričių, kuriose valstybės narės nutarė bendrai sujungti jų suverenumą ir kadangi 2010 m. komunikate „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena“ tarptautinė prekyba skelbiama vienu iš naujosios strategijos „Europa 2020“ ramsčių ir siekiama, kad ES taptų ekologiškesnė ir konkurencingesnė;

D.  primena, kad ES yra pasirašiusi arba veda derybas dėl laisvos prekybos susitarimų su šalimis, kurios priklauso įvairiems kontinentams;

E.  kadangi prekybos rūmai yra pagrindinės įstaigos, kurios skatina Europos įmonių tarptautinimą ir kuria palankias sąlygas prekybos ryšiams su trečiosiomis šalimis;

1.  ragina Komisiją remti ir skatinti Europos Sąjungos prekybos rūmų įsteigimą visose trečiosiose šalyse, kuris yra pasirašę laisvos prekybos sutartis su Europos Sąjunga.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 8 d.Teisinis pranešimas