ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 465kWORD 44k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно „дипломацията на пандата“ и контрола върху заемите на мечки панда между Китай и зоологическите градини на Европейския съюз


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно „дипломацията на пандата“ и контрола върху заемите на мечки панда между Китай и зоологическите градини на Европейския съюз  
B8‑0063/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях(1),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че заемите на мечки панда за суми в размер на около 700 000 EUR са като цяло на загуба, а именно с 33 милиона щатски долара в редица зоологически градини в САЩ (за периода 2000-2003 г.), както и че изискването за разпределяне на 70 % от средствата за научни изследвания вероятно не се спазва от Китай, като според „Файненшъл таймс“ от 3 ноември 2017 г. има подозрения за случаи на финансови злоупотреби;

Б.  като има предвид, че въпросните заеми предполагат връщането на мечките панда, като в същото време условията в китайските „научноизследователски центрове“ биват критикувани (вж. Хенри Никълс, Кати Льофлер), както и че видео-материал от 12 юли 2017 г. разкрива случаи на малтретиране;

В.  като има предвид, че някои учени осъждат задържането на над 510 панди в тези центрове, преброяването на населението на панди в дивата природа през 2015 г. (1 864 екземпляра през 2015 г.) и натиска от страна на Китай срещу преквалифицирането на пандата като уязвим вид (2016 г.);

1.  насърчава Комисията и държавите членки:

1) да засилят контрола върху тези заеми, особено що се отнася до прозрачността и равновесието по отношение на финансовите средства;

2) да даде предимство на балансираните програми за опазване, насочени към реинтегрирането на животните в тяхната естествена среда.

(1)

ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 14 февруари 2018 г.Правна информация