FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 242kWORD 49k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ”pandadiplomati” och kontroll av utlåningen av pandor mellan Kina och djurparker i Europeiska unionen


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om ”pandadiplomati” och kontroll av utlåningen av pandor mellan Kina och djurparker i Europeiska unionen  
B8‑0063/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(1),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Utlåningen av pandor till belopp på omkring 700 000 euro leder oftast till förluster, t.ex. 33 miljoner dollar i flera amerikanska djurparker (2000–2003), och skyldigheten att avsätta 70 procent av medlen till forskning ska inte ha respekterats av Kina, där det enligt Financial Times av den 3 november 2017 är troligt att medlen i många fall avleds för andra ändamål.

B.  Denna utlåning innebär att pandorna ska lämnas tillbaka, men kritik har framförts när det gäller förhållandena i de kinesiska ”forskningscentrumen” (se Henry Nicholls, Kati Loeffler) och en video av den 12 juli 2017 visar att djuren behandlas illa.

C.  Vissa forskare ställer sig kritiska till att över 510 pandor hålls i dessa centrum, och ifrågasätter uppskattningen av det vilda beståndet (1 864 exemplar år 2015) och kritiserar trycket från Kina som motsätter sig att pandorna klassificeras som en sårbar art (2016).

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att

a) förstärka kontrollerna i samband med denna utlåning, framför allt när det gäller insyn och ekonomisk balans,

b) främja väl balanserade bevarandeprogram som syftar till att återintegrera djuren i deras naturliga miljö.

(1)

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

Senaste uppdatering: 14 februari 2018Rättsligt meddelande