Postupak : 2017/2937(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0064/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0064/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 07/02/2018 - 7.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0032

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 426kWORD 53k
26.1.2018
PE614.366v01-00
 
B8-0064/2018

podnesen u skladu s člankom 216. stavkom 2. Poslovnika


o zaštiti i nediskriminaciji manjina u državama članicama EU-a (2017/2937(RSP))


Cecilia Wikström u ime Odbora za predstavke

Rezolucija Europskog parlamenta o zaštiti i nediskriminaciji manjina u državama članicama EU-a (2017/2937(RSP))  
B8-0064/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke 10., 19., 21. i 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir pravo na podnošenje predstavki iz članaka 20. i 227. UFEU -a i članka 44. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članke 21. i 22. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir preambulu UEU-a,

–  uzimajući u obzir Okvirnu konvenciju Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina, Protokol br. 12 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (Direktiva o rasnoj jednakosti)(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (Direktiva o jednakom postupanju pri zapošljavanju)(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (Direktiva o slobodnom kretanju)(3),

–  uzimajući u obzir presudu Općeg suda Suda Europske unije od 3. veljače 2017. u predmetu T-646/13, „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” protiv Komisije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2005. o zaštiti manjina i politikama suzbijanja diskriminacije u proširenoj Europi(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. rujna 2013. o ugroženim europskim jezicima i jezičnoj raznolikosti u Europskoj uniji(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2014. pod nazivom „Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. – građani EU-a: vaša prava, vaša budućnost”(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2016. o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2015.(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2017. o aspektima temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv anticiganizma(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2017. pod nazivom „Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.: jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena”(10),

–  uzimajući u obzir studiju iz travnja 2017. koju je na zahtjev Odbora za predstavke naručio Resorni odjel C Europskog parlamenta naslovljenu „Discrimination(s) as emerging from the petitions received” („Slučajevi diskriminacije opisani u zaprimljenim predstavkama”),

–  uzimajući u obzir studiju iz kolovoza 2017. koju je na zahtjev Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove naručio Resorni odjel C Europskog parlamenta naslovljenu „Towards a comprehensive EU protection system for minorities” („Prema sveobuhvatnom sustavu EU-a za zaštitu manjina”),

–  uzimajući u obzir studiju iz svibnja 2017. koju je na zahtjev Odbora za kulturu i obrazovanje naručio Resorni odjel B Europskog parlamenta naslovljenu „Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls” („Manjinski jezici i obrazovanje: najbolje prakse i zamke”),

–  uzimajući u obzir javno saslušanje koje je 4. svibnja 2017. organizirao Odbor za predstavke naslovljeno „Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and the protection of minorities” („Borba protiv diskriminacije građana EU-a u državama članicama EU-a i zaštita manjina”)(11),

–  uzimajući u obzir članak 216. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Odbor za predstavke primio niz predstavki u kojima se izražava zabrinutost zbog različitih praksi kojima se diskriminiraju građani EU-a koji su pripadnici manjina te je održao saslušanje o različitim pitanjima koja su tim predstavkama pokrenuta;

B.  budući da postoji snažna veza između prava manjina i načela vladavine prava; budući da se u članku 2. UEU-a izričito navode prava pripadnika manjina i da ta prava zaslužuju isto postupanje kao i ostala prava sadržana u Ugovorima;

C.  budući da se u članku 10. UFEU-a navodi da je Unija „pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti usmjerena na borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rase, etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije”;

D.  budući da, iako međunarodni sporazumi daju čvrst okvir za prava manjina, i dalje postoji znatan prostor za poboljšanje načina na koji se zaštita prava manjina u EU-u provodi u praksi;

E.  budući da svaka osoba u EU-u ima jednako pravo i dužnost da postane punopravni, aktivni i integrirani član društva;

F.  budući da je jamčenje prava manjina ključan uvjet koji moraju ispuniti zemlje kandidatkinje, što je utvrđeno u kopenhaškim kriterijima;

G.  budući da se diskriminacija na osnovi etničkog podrijetla navodi kao najčešći oblik diskriminacije te da je diskriminacija na osnovi spolne orijentacije znatno porasla u odnosu na posljednje istraživanje Eurobarometra o diskriminaciji(12);

H.  budući da Prijedlog direktive o jednakom postupanju (COM(2008)0426) obuhvaća velik broj područja kao što su obrazovanje, socijalna zaštita, pristup robi i uslugama te opskrba istima;

I.  budući da predstavke koje je Odbor za predstavke primio u pogledu diskriminacije u vezi s pravima manjina treba temeljito razmotriti kako bi se shvatila zabrinutost građana i predložila rješenja;

J.  budući da je iz više predstavki očigledno da manjine nailaze na diskriminaciju pri ostvarivanju svojih temeljnih prava i da to izaziva zabrinutost u pogledu budućnosti manjinskih zajednica, posebno u pogledu aktivnosti kojima se zagađuje okoliš;

K.  budući da zaštita i unapređenje kulturne baštine povezane s nacionalnim manjinama u državama članicama kao ključni dio kulturnog identiteta zajednica, skupina i pojedinaca ima ključnu ulogu u socijalnoj koheziji;

L.  budući da države članice imaju jasnu odgovornost da poduzimaju korektivne mjere protiv praksa kojima se diskriminiraju pripadnici romske zajednice, posebno u njihovim odnosima s regionalnim i nacionalnim upravnim tijelima;

M.  budući da su podnositelji predstavki zabrinuti zbog nedostatka sveobuhvatnog odgovora i zaštite EU-a kad je riječ o njihovim jezičnim i drugim manjinskim pravima, koja su sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i općim načelima prava Unije, što je utvrdio i Sud Europske unije;

 

1.  osuđuje činjenicu da pripadnici manjina još uvijek nailaze na prepreke u pogledu poštovanja njihovih temeljnih prava i da su oni žrtve govora mržnje i zločina iz mržnje;

2.  smatra da države članice trebaju dosljedno poštovati prava manjina i redovito ocjenjivati poštuju li se ta prava;

Borba protiv diskriminacije autohtonih, nacionalnih i jezičnih manjina: odgovornost država članica i EU-a

3.  napominje da manjinska pitanja nisu dovoljno visoko na dnevnom redu EU-a i podupire integrirani pristup jednakosti i nediskriminaciji kako bi se zajamčilo da se države članice na odgovarajući način bave raznolikošću ljudi u svojim društvima;

4.  smatra da Europska unija ima odgovornost štititi i promicati prava manjina; smatra da je potrebno unaprijediti zakonodavni okvir EU-a kako bi se na sveobuhvatan način zaštitila prava pripadnika manjina;

5.  naglašava ulogu institucija EU-a u podizanju razine osviještenosti o pitanjima povezanima sa zaštitom manjina i u poticanju i podržavanju država članica u promicanju kulturne raznolikosti i tolerancije, posebice obrazovanjem;

6.  naglašava da bi osmišljavanje svih politika kulturne baštine trebalo biti uključivo, participativno i utemeljeno na zajednici, što obuhvaća i savjetovanje i dijalog s dotičnim manjinskim zajednicama;

7.  napominje da EU ne raspolaže efektivnim alatima za praćenje poštovanja prava manjina; poziva na djelotvorno praćenje stanja autohtonih i jezičnih manjina diljem EU-a; smatra da bi Agencija EU-a za temeljna prava trebala provoditi pojačan nadzor diskriminacije nacionalnih manjina u državama članicama;

8.  priznaje važnu ulogu država članica u pogledu zaštite autohtonih, nacionalnih ili jezičnih manjina; podsjeća da su zaštita nacionalnih manjina i zabrana diskriminacije na temelju jezika i pripadnosti nacionalnoj manjini sadržane u Ugovorima i Povelji Europske unije o temeljnim pravima;

9.  izražava žaljenje zbog toga što pitanja iz njegove Rezolucije o zaštiti manjina i politikama suzbijanja diskriminacije u proširenoj Europi još nisu riješena;

Pravni okvir EU-a o manjinama: izazovi i mogućnosti

10.  ističe činjenicu da su prava nacionalnih manjina i njihova zaštita sastavni dio vladavine prava kako je utvrđeno u kopenhaškom dokumentu Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) potpisanom 1990. godine;

11.  poziva države članice da se pobrinu za to da se njihovim pravnim sustavima jamči da se pripadnici manjina ne diskriminiraju te da poduzmu ciljane zaštitne mjere na temelju relevantnih međunarodnih normi; osuđuje svako diskriminirajuće postupanje javnih dužnosnika prema pripadnicima manjina; predlaže da nadležna tijela iskoriste postojeće mjere za izvješćivanje o slučajevima diskriminacije i, ako je potrebno, za njihovo sankcioniranje;

12.  naglašava da treba riješiti položaj i pravni status državljana zemalja koje nisu članice EU-a s trajnim boravištem u državama članicama;

13.  ističe da su prirodna i kulturna baština nacionalnih manjina ključni stupovi socijalne kohezije i da ih treba smatrati vrijednostima koje treba u potpunosti sačuvati za buduće generacije, među ostalim, suzbijanjem aktivnosti kojima se stvara onečišćenje;

14.  poziva države članice da potpišu, ratificiraju i primijene Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, Protokol br. 12 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima ili da obnove svoje obveze u skladu s relevantnim međunarodnim sporazumima; naglašava da prema jezičnim i autohtonim manjinama treba postupati u skladu s načelima utvrđenima u tim dokumentima;

15.  poziva na izmjenu Direktive o rasnoj jednakosti i Direktive o jednakom postupanju pri zapošljavanju; duboko žali zbog činjenice da je postignut slab napredak u vezi s donošenjem Prijedloga direktive o jednakom postupanju te poziva Komisiju i Vijeće da ponovno pokrenu relevantne pregovore s ciljem njihova zaključenja prije kraja ovog parlamentarnog saziva;

Zaštita i obrana manjinskih jezika

16.  potiče države članice da zajamče ostvarivanje prava na uporabu manjinskih jezika i da zaštite jezičnu raznolikost u Uniji u skladu s Ugovorima EU-a;

17.  smatra da se jezična prava moraju poštovati u zajednicama u kojima postoji više od jednog službenog jezika, bez ograničavanja prava jednog u odnosu na drugi, u skladu s ustavnim poretkom svake države članice;

18.  poziva Komisiju da osnaži promicanje podučavanja i uporabe regionalnih jezika kao potencijalnog načina za suzbijanje jezične diskriminacije u EU-u;

Prava pripadnika zajednice LGBTI

19.  potiče Komisiju da poduzme odlučnije korake u borbi protiv diskriminacije LGBTI osoba i homofobije, uključujući konkretne zakonodavne mjere, uz poštovanje nadležnosti država članica; preporučuje pomno praćenje prava LGBTI osoba i pružanje jasnih i dostupnih informacija o priznavanju prekograničnih prava LGBTI osoba i njihovih obitelji u EU-u; smatra da bi države članice trebale na odgovarajući način ulagati u pružanje ciljanog obrazovanja u različitim fazama radi sprečavanja zlostavljanja i strukturiranog suzbijanja homofobije;

20.  poziva Komisiju da osigura da države članice ispravno provode Direktivu o slobodnom kretanju uz dosljedno poštovanje, među ostalim, odredbi koje se odnose na članove obitelji, kao i zabranu diskriminacije na bilo kojoj osnovi;

21.  poziva Komisiju da poduzme mjere kako bi se zajamčilo da LGBTI osobe i njihove obitelji ostvaruju svoja prava na slobodno kretanje u skladu s člankom 21. UFEU-a i člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

º

º  º

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 180, 19.7.2000., str. 22.

(2)

SL L 303, 2.12.2000., str. 16.

(3)

SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

(4)

ECLI:EU:T:2017:59.

(5)

SL C 124E, 25.5.2006., str. 405.

(6)

SL C 93, 9.3.2016., str. 52.

(7)

SL C 378, 9.11.2017., str. 146.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0512.

(9)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0413.

(10)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0487.

(11)

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf

(12)

„Discrimination in the EU in 2015” („Diskriminacija u EU-u 2015. godine”), http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077

Posljednje ažuriranje: 2. veljače 2018.Pravna napomena